• Тоҷикӣ
  • Русӣ
  • Англисӣ
27-УМИН СОЛГАРДИ ИСТИҚЛОЛИЯТИ ДАВЛАТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН МУБОРАК!///ДДОТ ба номи С.Айнӣ рӯзи 10-уми ноябри соли 2018 конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалиро дар мавзӯи «Масъалаҳои мубрами рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» бахшида ба соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ баргузор менамояд.

Адабиёти таълимӣ:

1. Афсаҳов Ҳ. Қаҳоров Ҳ. Хат ва пайдоиши он. – Душанбе, 1979.

2. Бозидов Н. Пайвандакҳо дар забони адабии ҳозираи тоҷик. - Душанбе, 1985.

3. Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик. Қ.1.- Душанбе, 1985.

4. Ғаффоров Р. Нависанда ва забон. - Душанбе, 1977.

5. Ғаффоров Р. Ҳошимов С., Камолиддинов Б. Услубшиносӣ.- Душанбе, 1995

6. Ғафуров Б. Тоҷикон. Таърихи қадимтарин, қадим ва асри миёна. Китоби якум.- Душанбе: Ирфон, 1983.

7. Диловаров М., Қурбонов С. Ҳуҷҷатнигорӣ. - Душанбе, 2014.

8. Забон ва худшиносии миллӣ.- Душанбе, 2007.

9. Забони тоҷикӣ дар мабнои мубоҳисаҳо.- Душанбе, 2007.

10.  Зеҳнӣ Т. Санъати сухан.- Душанбе, 1992.

11. Исмоилов И. Зарф дар забони адабии ҳозираи тоҷик.- Душанбе, 1971.

12. Кабиров Ш., Анварӣ С. Забони тоҷикӣ (барои ихтисосҳои ғайрифилологӣ).- Душанбе, 2015.

13. Қосимова М. Н., Камолиддинов Б. Маҷмӯи машқҳои синтаксиси ҷумлаҳои мураккаби забони тоҷикӣ. - Душанбе,1981.

14. Маҷидов Ҳ. Фразеологияи забони адабии ҳозираи тоҷик. - Душанбе, 1983.

15. Маҷидов Ҳ. Забони адабии муосири тоҷик. Ҷ. 1. Луғатшиносӣ. - Душанбе, 2007.

16. Маъсумӣ Н. Асарҳои мунтахаб.Забоншиносӣ.- Душанбе, 1988

17. Маъсумӣ Н. Очеркҳо оид ба инкишофи забони адабии тоҷик. - Сталинобод, 1959.

18. Мирбобоев А. Муқаддимаи филологияи эронӣ.- Душанбе, 2015.

19. Мирзоев А. Масъалаҳои ибора дар забони тоҷикӣ. - Душанбе, 2002.

20. Муҳаммадиев М. Синонимҳо дар забони адабии ҳозираи тоҷик (ҳиссаҳои номии нутқ). - Душанбе, 1962.

21. Муҳаммадиев М. Луғати мухтасари синонимҳои забони тоҷикӣ - Душанбе, 1975.

22. 22.Назарзода С. Истилоҳоти забони тоҷикӣ: таърих, гароиш ва дурнамо. - Душанбе, 2013.

23. Ниёзӣ Ш. Исму сифат дар забони тоҷикӣ. - Сталинобод, 1954.

24. Неменова Р. Л. Предлоги в таджикском языке. Очерки по грамматике таджикского языка. Вып. 6. - Сталинобод, 1955.

25. Рустамов Ш. Мушкилоти синтаксис. - Душанбе, 1988.

26. Рустамов Ш. Калимасозии исм дар забони адабии тоҷик - Душанбе, 1971.

27. Реформатский А. А. Введение в языкознание.- М., 1967.

28. Саидов Р.,  Аюбӣ Н.  Забони адабии тоҷик. Қ. 1. -Душанбе, 2008.

29. Сангов Қ. Таълими лексикаи забони тоҷикӣ дар синфҳои 5-6. - Душанбе, 1981.

30. Сиёев Б. Таърихи ҷонишинҳо. - Душанбе, 1985.

31. Саймуддинов Д. Бархе аз вожаҳои куҳан дар гӯйишҳои тоҷикӣ. // Номаи пажӯҳишгоҳ (Маҷмӯи мақолот) - Душанбе, 2002, №2. С. 5-20.

32. Саймуддинов Д. Вожашиносии забони форсии миёна. - Душанбе, 2001.

33. Сомониён ва эҳёи тамаддуни форсӣ-тоҷикӣ.- Душанбе, 1998.

34. Талбакова Ҳ. Луғати антонимҳои забони адабии тоҷик. - Душанбе, 2000.

35. Тоҷиев Д. Осори мунтахаб.- Душанбе, 2005.

36. Фарҳанги забони тоҷикӣ. Ҷ. 1,2. - М., 1969.

37. Фарҳанги имлои забони тоҷикӣ.- Душанбе, 2013.

38. Фозилов М. Фарҳанги ибораҳои рехта. Ҷ. 1-2. - Душанбе, 1963-1964.

39. Халилов А. Ҳиссачаҳо дар забони адабии ҳозираи тоҷик. Душанбе, 1975.

40. Хаскашев Т. Фонетикаи забони адабии ҳозираи тоҷик. Қ.1.- Душанбе, 1983.

41. Хоҷаев Д. Афкори забоншиносии тоҷик дар асрҳои X-XVI.- Душанбе, 2014.

42. Хоҷаев Д. Андешаҳои Насируддини Тӯсӣ дар бораи маъноҳои калима. Дар кит.: Хоҷаев Д. Гуфтори наку куҳан нагардад. - Душанбе, 2011.

43. Хоҷаев Д., Кабиров Ш. Наҳв ва аломатгузорӣ.- Душанбе, 2012.

44. Ҳаждаҳ мақола. Таърихи ташаккули забони тоҷикӣ аз назари олимони Шарқу Ғарб.- Хуҷанд, 2008.

45. Ҳасани Ёрзод. Дастури санаднигорӣ. Зери назари академик Муҳаммадҷон Шакурӣ. - Душанбе, 2000.

46. Шукуров М. Назаре ба таҳаввулоти принсипҳои истилоҳсозии тоҷикӣ // Ахбори АФ РСС Тоҷикистон. Серияи шарқшиносӣ, таърих, филология, 1991, №4. -С. 3-10.

47. Шукуров М. Ҳар сухан ҷою ҳар нукта мақоме дорад.- Душанбе, 1985.

 
free pokerfree poker

Реклама

Номи пурра: Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон  ба номи Садриддин Айнӣ

Суроға:, 734003, шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 121
Телефон: +992(37) 224-13-83

WWW: www.tgpu.tj

E-mail: tgpu2004@mail.ru