• Tajik
  • Russian
  • English
Кафедраҳои умумидонишгоҳӣ
There are no translations available.

Номгӯи китобҳои  дарсӣ

1.

Миралиев А.М., Давлатов М.Т. Педагогика ва психология. – Душанбе «Ирфон». 2007-334 с.

2.

Давлатов М.Т.  Психология. – Душанбе «Собириён». 2010-336 с

3.

Психология. Дастури таълимӣ барои  донишҷӯёни донишгоҳҳои  педагогӣ. Зари таҳрири В. А. Крутецкий. Тарҷумаи  Отахонов  Р. – Душанбе, «Маориф»,1979

4.

Рубинштей  Л. Основы  общей  психологии – СПб: Питер  2001-672с.

5.

Столяренко Л.Д. Основы  психологии. – Ростов Н/Д Феникс  2003-672с.

6.

Петровский  А.В. Психология  о каждом и каждому о  психологии. М.: изд-во  РОУ. 1996-с 2008

7.

Абдулхамидпур  А. Асрори  мизоҷ. – Душанбе  2004.

8.

Дастур  «Психологияи  амалӣ». Зери  таҳрири Юнусова Н.М. Мутарҷим  ва муратибон: Давлатов М.Г., Расулов С., Содиқова Л.Н., Ҳамроева Н.М. – Душанбе «Сино» 2004.

9.

Зокиров  Г. Моҷарошиносӣ. – Душанбе 2002.

10.

Костина  Л.М. Игровая терапия с тревожными  детьми – СПб, 2001.

11.

Қодиров  С., Давлатов  М.Психология. – Душанбе «Сино» 2002.

12.

Саидов  М.В.

Асосҳои равоншиносӣ ва педагогӣ (дастури таълимӣ-методӣ).–Душанбе,«Маориф»,2007.  65  саҳ.

13.

Қ.Б.Қодиров, М.Т.Давлатов, С.Х.Расулов. Вожаномаи тафсири  ислоҳоти психологӣ ва педагогӣ. Душанбе  2008. 192 саҳ.

14.

Тоҷибоева Ш.В.

Умумий  психология. – Матбааи «Сабрина-К». – ш.Душанбе, кӯч.М.Турсунзода  91. 2012 с. Барои  гурӯҳҳои  узбекӣ

15.

Барномаҳои намунавии таълимӣ аз кафедраи психология (барои донишҷӯёни ихтисосҳои ғайритахассусӣ). Душанбе – 2015 матбааи Донишгоҳи  миллии тоҷикистон, кӯчаи Лоҳутӣ 2, дар ҳаҷми  62 саҳ.

Мураттибон: Расулов  С.Х., Каримов Б.М., Раҷабов Н.М., Сафарова З.Р., Табаров Х.М.

16.

Маҷмӯи таълимӣ-методӣ  аз  психология. Душанбе 2016. Кафедраи психологияи умумӣ  дар  ҳаҷми  272  саҳ. Муратибон: Саидов  М.В., Қурбонов Н.Х., Эмомназарова М.А.

17.

У.Зубайдов. Таълими тафриқа ва мактаби муосир. Душанбе  2013, 304  саҳ. Матбааи Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон.

18.

Танзими арзишҳои  фарҳангӣ ва нақши  муқаддасоти  миллӣ дар тарбияи маънавии  мактабиён. Душанбе  2010, 180 саҳ. (дастури методӣ). Муаллифон: И. Давлатшоев, Х.Раҳимзода, Н.Шукурова, Д. Имомназаров, Д.Кучакшоев. Нашриёти  «Сифат».

19.

Мустафоқулов Т., Нарзуллоева М.

Асосҳои психологияи синну-солӣ ва педагогӣ  Кӯлоб 1993, 224 с.

20.

Абдураҳманов Р.А. Возрастная психология. М.1999 изд. Юнита 378 с.

21.

Кураев Г.А., Пожарская Е.Н. Возрастная психология. Ростов на Дону 2002 146 с.

22.

Петрова Е. А., Орлова Л. М., Гамезо М.В. Возрастная и педагогическая психология. М. 2003. 512 с. Изд. Педагогическое общество России

23.

Бадмаев Б.Ц., Психология в работе учителя М.2000  Изд. Владос 227 с.

24.

Атохонов Р. Ташхиси лаёқат /масъалаҳои назария//Маърифат.-1993. № 1-2.-С. 5-9.

25.

Амонов Н.Асосҳои психологии муоширати омӯзгорӣ. Душанбе-2003. Нашр.Маориф

26.

Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте.- М.,1968; Изд. Просвещение

27.

Батаршев А.В. Психология индивидуальных различий: От темперамента - к характеру и типологии личности. М., 2000.

28.

Маклаков А. Г.Общая психология. Санкт – Петербург.: изд. Питер, 2001. — 592 с

29.

Файзалиев Ҷ., Мирзоматов Н.

Дастури таълимӣ аз психология Душанбе-2006. 84 с. Қисми1.

30.

Маҳмудов Ш., Абдурашитов  Н. Психологияи омӯзгорӣ  Душанбе 2011. 195 с. Нашр. Ирфон

31.

Раҳимов Х., Мухторова Г. Муқаддимаи ихтисоси омӯзгорӣ Душанбе 2007. 170 с. Нашр. Ирфон

32.

Мендель Б. Р. Педагогическая психология  Ростов на Дону 2007  изд. Енекс. 385 с.

33.

Носова Н. В.  Педагогическая психология  Санкт – Петербург  2005  изд. Питер. 412 с.

4.

Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учеб.пособие. Ростов на Дону, 1997. 384 с.

35.

Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения: Опыт теоретического и экспериментального психологического исследования. М., 1986.

36.

Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. М., 1996.

37.

Психология. Дастури таълим барои хонандагони омӯзишгоҳҳои педагогӣ. Дар зери таҳрири проф. В.А. Крутетский. Тарҷума аз нашри дуюми русӣ. Тарҷумаи Р.Атохонов. Душанбе, «Маориф», 1977

38.

Рубинштейн .Л. Основы общей психологии – СПб.: Питер, 2001. – 720 с.

 

39.

Крутецкий В.А. Ташаккули қобилиятҳои педагогӣ ҳамчун сифати муҳими касбии шахсияти муаллим//Мактаби советӣ, 1983, №8.

 

40.

Файзалиев Ҷ., Мирзоматов Н.

Дастури таълимӣ аз психология Душанбе-2006. 40 с. Қисми 2.

 

41.

Ливерхуд Б.Кризисы жизни — шансы жизни. Раз­витие человека между детством и старостью. — Калуга, 1994.

 

 
free pokerfree poker

 


 

Full name: Tajik State Pedagogical University named after Sadriddin Aini.Address: 734003, Dushanbe City, 121, Rudaki Avenue.
Telephone: +992(37) 224-13-83
WWW: www.tgpu.tj E-mail: info@tgpu.tj