• Тоҷикӣ
  • Русӣ
  • Англисӣ

Номгӯи мавзӯҳои корҳои  курсӣ  аз фанни методикаи  талими забони олмонӣ  барои соли хониши 2016-2017

1       «Истифодаи ВТТ барои ташаккул малакаву маҳоратҳои  нутқӣ»

2       «Талими нутқи монологӣ»

3       «Системаи машқҳо баро  талими  тафаҳум»

4       «Методикаи гузаронидани намудҳои диктант»

5       «Бозиҳои нақшофари дар дарси забони хориҷӣ»

6       «Кор бо маводи кишваршиносӣ дар синфҳои болои»

7       «Истифодаи аёният барои фаҳмонидан ва фаолгардонии маводи нави забонӣ»

8       «Таълими шаклҳои гуногуни хониш»

9       «Усулҳои таълими баёни пай дар пай дар зинаи  авали таълим»

10  «Марҳилаҳои ассосии инкишофи тарҷумонӣ»

11  Муқоисаи забону фарҳанги тоҷикӣ ва олмонӣ/фаронсавӣ дар ташаккули принсипҳои шуурнокӣ ва фаъолсозӣ дар таълим.

12  Инкишоф ва санҷиши маҳорати гуфтор аз забони олмонӣ/фаронсавӣ.

13  Аҳамияти машғулиятҳои тестӣ дар таълими забонҳои хориҷӣ.

14   Хониши хонагӣ ва аҳамияти он дар инкишофи маҳорати гуфтор.

15   Ҳосилшавӣ ва инкишофи ваҷҳҳо (мотиватсия) дар таълими забонҳои хориҷӣ.

16   Татбиқи робитаи назария бо амалия дар таълими забонҳои хориҷӣ.

17   Таълими истимоъ дар инкишофи малакаҳои талаффуз ва гуфтор.

18   Машқҳои омодагӣ ва нутқӣ дар инкишофи маҳорати гуфтор.

19   Аёният дар рушди маҳорати истимоъ ва гуфтор.

20   Бозиҳои грамматикӣ дар инкишофи малакаҳои грамматикӣ ва маҳорати гуфтор.

21   Бозиҳои касбӣ ва нақшофарӣ дар инкишофи маҳорати гуфтор.

22   Воситаҳои аудио-визуалӣ дар инкишофи малакаҳои суханронӣ.

23   Роҳҳои ба ҳаёти шахсии талабагон татбиқ намудани мундариҷаи  матнҳои таълимӣ.

24   Роҳҳои инкишоф додани шавқу завқи хонандагон ба омӯзиши забони хориҷӣ.

25   Ташкили маҳфилҳо бо забони хориҷӣ.

26   Ташкили рӯз ва ҳафтаҳои забонҳои хориҷӣ.

27   Роҳҳои асосии фаҳмонидани маънои калимаю ибораҳо дар таълими забони хориҷӣ (аёният, қарина, тарҷума).

28   Истифодаи лаҳзаҳои  тафреҳ (физкултпауза) дар зинаи ибтидоии таълим.

29   Муқоисаи расму оин ва ҷашнҳои миллӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ/фаронсавӣ.

30   Робитаҳои адабӣ ва фарҳангии тоҷикону олмониён фаронсавиён.

31   Принсипи амали намудани самти коммуникативӣ дар таълими  забони хориҷӣ.

32   Принсипи характери тарбиявӣ доштани таълими  забони хориҷӣ.

 

 

Номгӯи мавзӯҳои корҳои  курсӣ барои донишҷӯёни курси сеюми кафедраи забони олмонӣ ва методикаи таълими он

 

1        Ҷонишинҳои шахсӣ дар забони тоҷикӣӣва олмонӣ

2        Категорияҳои грамматикии сифат дар забонҳои тоҷикӣ ва  олмонӣ

3        Сифат ва дараҷахои он дар забони точики ва олмонӣ

4        Феъл ва таснифоти феъл дар забонхои точикӣ ва олмонӣ

5        Замонҳои феъл дар забонҳои тоҷикӣ ва  олмонӣ;

6        Ҷумлаҳои содда ва мураккаб дар забони точикӣ ва олмонӣ

7        Ҷонишин ва таснифоти он дар забони точикӣ ва олмонӣ

8        Категорияҳои грамматикии зарф дар забонҳои тоҷикӣ ва  олмонӣ;

9        Исм ва категорияҳои он дар забони точикӣ ва олмонӣ

10    Категорияҳои грамматикии ҷонишинҳои предметӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва  олмонӣ;

11    Ҷонишинҳои соҳибӣ дар забони  олмонӣ

12    Категорияҳои грамматикии ҷонишинҳои номуайнӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва  олмонӣ;

13    Категорияҳои грамматикии ҷонишинҳои саволӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва  олмонӣ;

14    Таснифоти воҳидҳои фразеологӣ ва баргардониши онҳо дар забонҳои тоҷикӣ ва  олмонӣ;

15    Принсипҳои тақсимоти воситаҳои фразеологӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва  олмонӣ;

16    Поссессивият дар забонҳои тоҷикӣ ва  олмонӣ;

17    Ҳиссаҳои ёридиҳандаи нутқ дар забонҳои тоҷикӣ ва  олмонӣ;

18    Категорияҳои муайанӣ ва номуйянӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва  олмонӣ;

19    Проблемаҳои тарҷума ва роҳҳои ноил гардидан ба баргардонии аниқ дар забонҳои  олмонӣ ва тоҷикӣ;

20    Мубтадо ва ифода гардидани он дар забонҳои тоҷикӣ ва  олмонӣ;

21    Ифодаёбии артиклҳо дар забони  олмонӣ

22    Замони гузаштаи перфект дар забони  олмонӣ

23    Категорияи шумора дар забони тоҷикӣ ва  олмонӣ

24    Феълҳои модалӣ дар забони  олмонӣ

25    Пешоянд ва ифода гардидани он дар забони  олмонӣ

26    Ифодаёбии феълҳои рефлексивӣ дар забони  олмонӣ

27    Сиғаи амрӣ дар забони тоҷикӣ ва  олмонӣ

28    Ҳол ва ифодаёбии он дар забони  олмонӣ ва тоҷикӣ

29    Ҳоли макон дар забони тоҷикӣ ва  олмонӣ

30    Ифода гардидани ҳиссачаҳои инкории “kein” ва “nicht” дар забони  олмонӣ

31    Истифоданамоии пешояндҳои дар датив истифодашаванда

32    Роҳҳои ифодаёбии пайвандакҳо дар забони  олмонӣ ва тоҷикӣ

33    Истифодаи пайвандаки “daß“ дар забони  олмонӣ

34    Ифодаёбии ҷонишини  ғайришахсии “man” дар забони  олмонӣ

35    Ҳоли замон дар забони  олмонӣ ва тоҷикӣ

36    Феълҳои ҷудошаванда   дар забони  олмонӣ

37    Роҳҳои ифодаёбии хабар дар забони тоҷикӣ ва  олмонӣ

38    Инфинитив дар забони  олмонӣ

39  Принсипҳои таснифоти ҳиссаҳои нутқ дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ;

40  Категорияҳои грамматикии исм дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ;

41  Категорияҳои грамматикии сифат дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ;

42  Категорияҳои грамматикии шумора дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ;

43  Категорияҳои  грамматикии феъл дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ;

44  Замонҳои феъл дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ;

45  Тарз дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ;

46   Сиға дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ;

47   Роҳҳои баргардониши Konjunktiv ба забони тоҷикӣ;

48   Категорияҳои грамматикии зарф дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ;

49   Принсипҳои таснифоти ҷонишинҳо дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ;

50   Категорияҳои грамматикии ҷонишинҳои предметӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ;

51   Категорияҳои грамматикии ҷонишинҳои номуайнӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ;

52   Категорияҳои грамматикии ҷонишинҳои саволӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ;

53  Таснифоти воҳидҳои фразеологӣ ва баргардониши онҳо дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ;

54  Принсипҳои тақсимоти воситаҳои калимасозӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ;

55   Поссессивият дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ;

56   Ҳиссаҳои ёридиҳандаи нутқ дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ;

57   Категорияҳои муайанӣ ва номуйянӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ;

58   Категорияҳои Singularia tantum ва Pluralia tantum дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ;

59   Проблемаҳои тарҷума ва роҳҳои ноил гардидан ба баргардониши аниқ дар забонҳои олмонӣ ва тоҷикӣ;

60   Мубтадо ва ифода гардидани он дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ;

61   Хабар ва ифода гардидани он дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ;

62   Пуркунанда ва ифода гардидани он дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ;

63   Муаянкунанда ва ифода гардидани он дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ;

64   Ҳол ва ифода гардидани он дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ;

65   Сохти ҷумлаҳои содда дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ;

66  Ҷумлаҳои мураккаби тобеъ дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ;

67   Ҷумлаҳои мураккаби пайваст дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ;

68   Роҳҳои ифода гардидани нутқи айнан ва мазмунан нақлшуда дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ.

69  Таркиби фонемаи забони олмонӣ.

70  Овозҳои садонок, муқобилгузории садонокҳои дароз (шиддатнок) ва кӯтоҳ (бешиддат).

71  Овозҳои ҳамсадои забони олмонӣ. Таснифоти умумии ҳамсадоҳо.

72   Таҳлили муқоисавии системаи овозҳои садоноку ҳамсадо дар забонҳои олмонию тоҷикӣ

73  Аффрикатҳо.

74  Сонантҳо,

75  Транскрипсия, шаклҳои транскрипсия

76  Системаи оҳанг дар забони олмонию тоҷикӣ

77  Вазн ва зада дар забонҳои олмонию тоҷикӣ (пажӯҳиш ва таҳлили муқоисавӣ)

78  Таснифоти фонемаҳо аз рӯи аломатҳои фарқкунандаи (дистинктивӣ)

 

Рӯйхати корҳои курсӣ

 

Фарrияти тобишҳои саволии «qu’est-ce qui» ва «qu’est-ce que»

Истифодаи зарфҳои миқдории забони франсавӣ -combien,-beaucoup,-peu,-assez,-trop ва муқоисаи он бо забони  тоҷикӣ.

Замони Passé immediat –и  забони франсавӣ ва муқоисаи он бо забони тоҷикӣ.

Замони Future immediat –и  забони франсавӣ ва  муқоисаи он бо забони тоҷикӣ

Тарзи  саволгузорӣ  ба пуркунандаи бевосита  ва  бавосита дар забонҳои  тоҷикӣ ва фаронсавӣ.

Пешояндҳо дар забони  франсавӣ ва  тарҷумаи онҳо ба забони тоҷикӣ.

Феълҳои ҷонишиндори  забони франсавӣ ва истифодаи он дар замонҳои мураккаб.

Шакли ҷинси занонаи сифатҳои аслии забони франсавӣ.

Ҷонишинҳои нисбии забони франсавии «qui» ва «que».

 

 

Феълҳои монда ва гузаранда дар забони фаронсавӣ.

Методҳои таҳлили грамматикӣ.

Ҷойгоҳи ҳиссаҳои нутқ дар грамматикаи забони  франсавӣ.

Хабар дар ҷумлаи фаронсавӣ.

Ҷонишинҳои саволӣ ва нисбии забони франсавӣ.

Сиғаи амрӣ  дар забонҳои тоҷикӣ ва франсавӣ.

Тарзи сохтани ҷумлаи  саволӣ дар забонҳои  франсавӣ ва тоҷикӣ

Пайвандакҳои -comme,-parceque,-car  дар забони франсавӣ.

Пешояндҳои  маконии забони  франсавии sur ва dans.

Истифодаи ҷонишинҳои шахсии -le,-la,-les ва -en дар замонҳои содда ва мураккаб.

Т

 
free pokerfree poker

 


  • Номи пурра: Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон  ба номи Садриддин Айнӣ
  • Суроға:, 734003, шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 121
  • Телефон: +992(37) 224-13-83
  • WWW: www.tgpu.tj, E-mail: info@tgpu.tj