• Тоҷикӣ
  • Русӣ
  • Англисӣ

Мавзӯъҳои корҳои курсӣ  барои факултети забони англисӣ

аз фанни методикаи таълими забони англисӣ

 

1       Вазифаҳо ва мундариҷаи курси муқаддимавии инкишофи нутқ дар зинаи ибтидоии таълими забони англисӣ ва усулҳои ташкили он.

2       Амалигардонии принсипи характери тарбиявии таълими забони англисӣ.

3       Ба эътибор гирифтани хусусиятҳои фардии хонандагон дар рафти машғулиятҳо.

4       Бозиҳои коммуникативӣ (нақшофарӣ) дар таълими забони англисӣ.

5       Ваҷҳҳои фаъолияти нутқи хонандагон бо забони англисӣ.

6       Имконияти истифодаи бозиҳо дар мустаҳкамкунии маводҳои луғавӣ.

7       Инкишофи шавқу ҳаваси мактаббачагон ба омӯзиши забони англисӣ, ҳамчун воситаи баландбардории самаранокии таълим.

8       Истифодаи аёният дар инкишофи малакаҳои грамматикии нутқ.

9       Истифодаи аёният дар рафти фаҳмонидани маводҳои нави таълимӣ.

10  Истифодаи бозиҳои касбӣ дар таълими забони англисӣ.

11  Истифодаи вазъиятҳои нутқӣ  аз забони англисӣ дар дарсҳо.

12  Истифодаи воситаҳои аудиовизуалӣ дар таълими нутқи шифоҳии хонандагон.

13  Истифодаи воситаҳои техникӣ дар ташаккули маҳорат ва малакаи нутқ.

14  Истифодаи воситаҳои техникӣ дар таълими талаффуз.

15  Истифодаи компютер дар таълими забони англисӣ.

16  Истифодаи маҷмӯи машқҳои грамматикӣ дар намудҳои гуногуни фаъолияти нутқ.

17  Истифодаи машқҳои мухталиф бо мақсади ташаккули маҳорат ва малакаҳои нутқ дар зинаи аввали  таъдими забони англисӣ.

18   Истифодаи методи интенсивии таълим дар синфҳои боло.

19  Истифодаи телевизион ва видеотасвир дар таълими забони англисӣ.

20  Истифодаи усули интерактивӣ дар таълими забони англисӣ

21  Истифодаи усули коммуникативӣ дар таълими забони англисӣ

22  Кор оиди маводҳои кишваршиносӣ дар синфҳои боло.

23  Корҳои инфиродии (хонагӣ, синфӣ) хонандагон аз забони англисӣ.

24  Мавқеи корҳои беруназсинфӣ дар ташаккули фаъолияти нутқ ва ангезаҳои омӯзиш.

25  Мавқеи машқҳо дар ташаккули нутқи диалогии хонандагон.

26   Маҷмӯи машқҳо барои рафъи душвориҳо дар таълими талаффуз.

27  Маҷмӯи машқҳо барои таълим ва инкишофи малакаҳои нутқи хаттӣ.

28  Маҷмӯи машқҳо дар ташаккули нутқи шифоҳӣ.

29  Маҷмӯи машқҳо дар таълими истимоъ.

30   Махсусиятҳои таълими забони англисӣ дар синни томактабӣ.

31   Методи лоиҳасозӣ ва имкониятҳои он дар таълими забони англисӣ.

32  Методикаи ташкили  услуби ислоҳи хатогиҳо дар  нутқи хаттӣ ва шифоҳии хонандагон  дар зинаи болои таълим.

33  Муносибати коммуникативӣ нисбати таълими намудҳои мухталифи фаъолияти нутқ.

34  Омӯхтан ва ҷамбаст кардани таҷрибаи омӯзгорони пешқадам ва навовари забони англисӣ дар мактаб.

35  Робитаи байни нутқи шифоҳӣ ва хаттӣ дар омӯзиши забони англисӣ.

36   Синфхонаи (кабинети)  забони англисӣ ва ташкили фаъолияти мустақилонаи хонандагон.

37  Тайёр кардан ва истифодаи маводҳои дидактикӣ дар дарсҳо.

38  Ташаккули маҳорати истимоъ дар таълими забони англисӣ.

39  Таълими гуфтори мустақили монологӣ дар дарсҳо.

40  Таълими дарки мазмуни матн ва усулҳои санҷиши он.

41  Таълими истифодаи феълҳои модалӣ дар нутқ.

42  Таълими намудҳои мухталифи хониш дар мактаб.

43  Таълими нутқи  муколамавии (диалогии) хонандагон.

44  Таълими нутқи монологии хонандагон.

45  Таълими талаффуз дар зинаи аввали таълими забони англисӣ.

46  Таълими техникаи хат  ва имло дар дар зинаи аввали таълими забони англисӣ.

47  Техникаи таълими хониш дар зинаи аввали  омӯзиши забони англисӣ.

48  Усул ва роҳҳои таълими қоидаҳои грамматикии забони англисӣ.

49  Усули таълими нутқи мураттаб дар зинаи аввали таълим.

50  Усулҳо ва намудҳои  кор оиди матнҳои таълимӣ дар синфҳои боло.

51  Усулҳои амалигардонии мақсади инкишофдиҳӣ дар таълими забони англисӣ.

52  Усулҳои гузаронидани корҳои беруназсинфӣ (шабнишинӣ, субҳнишинӣ, озмунҳо, маҳфилҳо ва ғ.).

53  Усулҳои гузаронидани намудҳои гуногуни диктант.

54  Усулҳои кор оиди мавзӯъҳои грамматики забони англисӣ.

55  Усулҳои назорати дарки матни забони англисӣ аз тарафи хонандагон.

56  Усулҳои омӯзиши муқоисавии шакли замонҳои феълии забони англисӣ ва забони модарӣ.

57  Усулҳои таълими шаклҳои саволии ҷумлаҳо.

58  Усулу воситаҳои шиносоии хонандагон бо маводҳои лексионӣ (луғавӣ).

59  Усулу роҳҳои фаҳмонидани воҳидҳои луғавӣ дар дарсҳои забони англисӣ.

60  Усулу роҳҳои фаъолсозии хонандагон дар омӯзиши забони англисӣ.

61  Хатогиҳо дар нутқи шифоҳии хонандагон ва роҳҳои бартарафи онҳо.

62   Хатогиҳои маъмули талабагон дар омӯзиши талаффузи нутқи забони англисӣ ва роҳҳои бартарафи онҳо

63  Хатогиҳои маъмули хонандагон дар омӯзиши грамматикаи забони англисӣ, пешгирӣ, ислоҳ ва рафъи онҳо.

64  Хусусиятҳои корҳои методӣ дар таълими лексикаи забони англисӣ.

65  Талаботҳо нистаи дарси забони англисӣ дар замони муосир.

66  Таснифоти дарсҳои забони англисӣ.

67   Банақшагирии фаъолияти таълимии муаллими забони англисӣ дар мактаб.

68  Маҳорати муаллим дар таҳлили методии дарси забони англисӣ.

69  Талабот нисбати амалигардонии назорат дар ҷараёни омӯзиши забони англисӣ.

70  Мақоми омӯзгор дар ташкили маҳфилҳо аз забони англисӣ.

 

 

КАФЕДРАИ УСЛУБШИНОСӢ НАЗАРИЯИ ТАРҶУМА

Номгӯи корҳои курсӣ барои шуъби рӯзона ва ғоибона

1       Истифодаи феълҳои модалӣ дар забони англисӣ

2       Эмфатическая конструкция при переводе

3       Предложение с эмфатическими конструкциями в английском и русском языках

4       Мувофиқати мубтадо бо хабар дар забони англисӣ

5       Хелҳои шумора дар забони англисӣ ва вазифаи онҳо

6       Лексические средства выражения эмоции в современном английском языке

7       Системаи тарз (залог) дар забони англисӣ

8       Вазифаи исм дар ҷумлаи забони англисӣ

9       Типы синтаксической   связи в сложном предложении

10  Таҳлили семантики феълҳои гузаранда дар забони англисӣ ва роҳҳои корбурди онҳо

11  Некоторые особенности газетно-информационного сообщения

12  Феълҳои модалӣ дар забони англисӣ ва функсияи онҳо

13  Сиға ва шаклҳои он дар забони англисӣ

14  Асосҳои этимологии забони англисӣ

15  Сифат. Категорияи дараҷаҳои муйоисавии сифат

16  Сиға ҳамчун категорияи грамматики феъл дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ

17  Артикл ва истифодаи он дар ҷумла

18  Сохти масдар

19  Хусусияти феълҳои бешахс дар забони англисӣ

20  Масдар ва вазифаи он дар ҷумла

21  Гарамматические особенности Американского варианта английского языка

22  Фразеологизмы в современном английский языках

23  Пешояндҳои забони англисӣ

24  Таснифи зарф дар забони англисӣ

25  Тасниф ва навишти калимахои мураккаб

26  Мавқеи феъл дар системаи грамматикии забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ

27  Сохти феъл дар забони англисӣ

28  Истифодаи пайвандак дар забони англисӣ

29  Нидо ва вазифаи он дар ҷумла

30  Хабари номии мураккаб дар забони англисӣ

31  Категорияҳои грамматикии феъл

32  Категорияҳои исм дар забони англисӣ

33  Ҳиссаҳои номии нутқ дар забони англисӣ

34  Муколама ҳамчун ташакулдиҳандаи нутқи шифоҳии муошират дар забони англисӣ

35  Аффиксатсия дар забони англисӣ

36  Предложение трансформации

37  Проблема перевода без переводной лексикӣ

38  Роҳҳои калимасозӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ

39  Непредикативное формы глагола в английский языке

40  Мавқеи фразеология ва идиомаҳо дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ

41  Канданиҳои фоиданок дар Англия. Муҳити зист

42  Рӯзномаҳои англисӣ ва нашри онҳо

43  Шаҳрҳои калонтарини Англия

44  Нақш ва мавқеи масдар дар ҷумлаҳои забони тоҷикӣ ва англисӣ

45  Истифодаи воситаҳои техникӣ дар таълими талафуз

46  Системаи морфологии забони англисии давраи миёна

47  Давлатҳои англисзабон

48  Нақши пайвандакҳои пайвасткунанда дар таркиби ҷумлаҳои мураккаби пайваст

49  Истифодаи забони англисӣ дар мамолики англисзабон

50  Использование омонимии и полисемии в английский литературе

51  Категорияи ҷинсият дар исми забони англисӣ

52  Категорияи намуд (вид) дар забони англисӣ

53  Неологизмы и их семантические особенности при переводе

54  Феълҳои модалии can, may, must  ва корбурди онҳо

55  Хусусиятҳои услубӣ,лексикӣ ва грамматикии тарҷума дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ

56  Ҷумлаи мураккаб дар забони англисӣ

57  Таҳлили муқоисавии тарҷумаи воҳидҳои фразеологии забони англисӣ ба забони тоҷикӣ

58  Лаҳҷаҳо ва шеваҳои забони англисӣ

59  Истифодаи жаргон дар забони англисӣ

60  Лексикология ҳамчун илм

61  Нақш ва ҷойгоҳи сленгдар забоншиносии муосири англисӣ

62  Категория род в английском языке

63  Категория существительных в английском и таджикском языках

64  Категорияи шумора дар исми забони англисӣ

65  Категорияи шумора дар феъли забони англисӣ

66  Кат  судов в английском и русском языках

67  Модальный глагол «Can»  и способы его передача на русский

68  Сохти морфологии забони англисӣ

69  Пайвандак ва навъҳои он

70  Ибора ва навъҳои он

71  Сохти синтаксисии забони англисӣ

72  Нигоҳе ба омӯзиши услубшиносӣ ва навъҳои он дар забонҳои муқоисашаванда (англисӣ ва тоҷикӣ)

73  Сложное предложение в современном английском языке

74  Фаъолияти Парлумони Британияи Кабир

75  Ҷумлаҳои мураккаби тобеъ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ

76  Калимаҳои гуфтугӯӣ

77  Категорияҳои грамматикии ҳиссаҳои мустақили нутқ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ

78  Категория  существительных в английском, русском и таджикском языках

79  Системаи фонемаҳои забони англисӣ

80  Фарқияти истифодаи ҷонишинҳо дар забони англисӣ ва тоҷикӣ

81  Основные виды словообразование в современном английский языке

82  Системаи матбуот дар Британияи Кабир

83  Таҳлили муқоисавии пайвандак ва навъҳои он дар забонҳои қиёсшаванда( тоҷикӣ ва англисӣ)

84  Сохти семантики пуркунанда ва навъҳои он дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ

85  Проблемы времени в современном английский языке

86  Лаҳҷаҳои асосии маҳалии Англия

87  Шаклҳои ғайритасрифии феъл

88  Термины родство в современном английский языке

89  Типологияи системаҳои фонетики забони англисӣ ва тоҷикӣ

90  Истифодаи калимаҳои байналмилалӣ дар забони англисӣ

91  Мавқеи калимаҳои кӯтоҳкардашуда дар забони англисӣ

92  Язык и межкультурная комуникатсия

93  Падеж в английском и русском языках

94  Конверсия ва нақши он дар системаи калимасозии англисӣ

95  Дополнение в английском и русском языках

96  Ихтисора дар системаи калимасозии забонҳои англисва тоҷикӣ

97  Тартиби калимаҳо дар ҷумлаи забони англисӣ

98  Проблемы перевода без эквивалентной лексики

99  Муколамаҳо ва аҳамияти онҳо дар инкишофи нутқи шифоҳӣ

100  Категорияҳои грамматикии исм дар забони англисӣ

101  Ифодаи категорияи муайянӣ ба воситаи артикл

102  Санъати тамсил ва махсусияти он дар осори бадеӣ

103  Таърихи забони англисӣ

104  Ҷумлаи соддаи забони англисӣ

105  Функция предлогов в английский и русский языках

106  Местоимение в английском

107  Калимаҳои байн

108  Хелҳои ҷонишин дар забони англисӣ

109  Инверсия ва шаклҳои он дар забони англисӣ

110  Нақши тарҷума дар ҳаёти иҷтимоии ҷомеа

111  Усулҳои тарҷума ва матнҳои тарҷумашаванда дар забони англисии муосир

112  Теория и практики перевода

113  Назаре ба гунаҳои забони англисӣ ва хусусиятҳои онҳо

114  Сложное предложение

115  Аъзоҳои пайрави ҷумла дар забони англисӣ

116  Залог в английский язык

117  Омӯзиши забони англисӣ бо истифода аз васоити техникии муосир

118  Эвфемизм в английском языке

119  Синонимия в английском и русском языках

120  Оҳанг ва вазифаи он дар омӯзиши забони англисӣ

121  Системаи овозии садонокҳои забони англисӣ

122  Системаи овозии ҳамсадоҳои забони англисӣ

123  Фразеология ҳамчун обекти тарҷума

124  Использование современного технологии в обучение английского языка

125  Қоидаи имлои забони англисӣ

126  Корбурд ва истифодаи лаҳҷа ҳангоми тарҷумаи асарҳои бадеӣ

127  Аъзоҳои нутқ ва вазифаи онҳо дар талаффузи овозҳои забони англисӣ

128  Истифодаи замони ҳозираи мутлақи давомдор

129  Хусусиятҳои лаҳҷаҳои забони англисӣ

130  Калимасозӣ ва шаклҳои он дар забони англисӣ

131  Категорияи замон дар забони муосири англисӣ

132  Тарҷумаи исмҳои хос аз забони тоҷикӣ ба англисӣ

133  Истифодаи ҷумлаи пайрав дар забони англисӣ

134  Истифодаи нутқи айнан нақлшуда дар ҷумлаи забони англисӣ

135  Истифодаи нутқи мазмунан нақлшуда дар ҷумлаи забони англисӣ

136  Мавқеи оммонимҳо дар инкишофи забони англисӣ

137  Синонимҳо дар забони англисӣ ва вазифаи онҳо

138  Метафора ва вазифаи он дар забони англисӣ

139  Категорияҳои грамматикииисм дар забони англисӣ ва усули ифодаи онҳо дар забони тоҷикӣ

140  Метонимия ва истифодаи он дар забони англисӣ

141  Сохти семантикии калимаҳои забони англисӣ

142  Мавқеи калимаҳои кӯтоҳкардашуда дар забони англисӣ

143  Масдар ва вазифаҳои синтаксисии он дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ

144  Истифодаи зарбурмасалу мақолаҳо дар забони англисӣ

145  Истифодаи идиомаҳо дар забони англисӣ

146  Услуби расмӣ ва ғайрирасмии забони англисӣ

147  Сохти семантикии категорияҳои грамматикии феъл дар забонҳои мавриди қиёс

148  Истифодаи калимаҳои ҳаммаъно дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ

149  Душвориҳои тарҷумаи фразеологизмҳои сиёсӣ

150  Хусусиятҳои тарҷумаи матнҳои иҷтимоӣ

151  Истифодаи грамматикӣ ва услубии артикл дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ (дар асоси асарҳои С.Айнӣ)

152  Хусусиятҳои калимасозии исм дар забонҳои англисӣ  ва тоҷикӣ (дар асоси асари “Ёдоштҳо” -и С.Айнӣ)

153  Сараъзоҳо дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ ва хусусияти тарҷумаи онҳо

154  Роҳҳои тарҷумаи истилоҳот аз забони англисӣ ба забони тоҷикӣ (дар асоси истилоҳоти экологӣ)

155  Назарияи мутобиқати қонунӣ

156  Мавқеъ ва корбурди ибораҳои исмӣ дар тарҷума

157  Душвориҳои тарҷумаи матни эълон аз забони англисӣ ба забони тоҷикӣ ва баръакс

158  Мушкилиҳои тарҷумаи феълҳои ёвар  дар заминаи «Ёддоштҳо»-и С.Айнӣ

159  Душвории тарҷума синонимҳо аз забони англисӣ ба тоҷикӣ ва баръакс

160  Роҳҳои ифодаи архаизмҳо дар раванди тарҷума

161 Усули ифодаи идиома ҳангоми тарҷумаи матнҳои англисӣ ба тоҷикӣ

162  Воҳидҳои фразеологӣ дар асари «Ёддоштҳо» - и С.Айнӣ ва тарҷумаи онҳо дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ

163  Душвориҳои тарҷумаи истилоҳот аз забони англисӣ ба забони дигар (дар асоси истилоҳоти метеорологӣ)

164  Роҳҳои ифодаи феълҳои тасрифнашаванда дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ

165  Хусусияти тарҷумаи матнҳои иҷтимоӣ-сиёсӣ

166  Мавқеи истифоди ихтисораҳо ва усули тарҷумаи онҳо аз забони англисӣ ба тоҷикӣ ва баръакс

167  Тарҷума ё интиқоли исмҳои хос аз забони тоҷикӣ ба забони англисӣ (дар мисоли «Марги судхур»-и С.Айнӣ)

168  Пайвандакҳои хилофӣ

169  Таркиби морфологии исмҳо дар асоси асари “Ёддоштҳо”-и С.Айнӣ

170  Калимаҳои сермаъно ва хусусияти онҳо дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ

171  Таърихи ташаккулёбии тарҷумашиносӣ Британия

172  Сохт ва вазифаи сиғаи шарти хоҳишмандӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ

173  Хусусиятҳои грамматикии забони англисии Амрикоӣ

174  Сифатҳои таъкидӣ дар забони тоҷикӣ ва модули он дар забони англисӣ

175  Роҳҳои тарҷумаи ҷумлаҳои бешахс аз забони англисӣ бо забони тоҷикӣ

176  Реалияҳо дар забонҳои тоҷикӣ ва тарҷумаи онҳо бо забони англисӣ

177  Таҳлили муқоисавии хабар ва навъҳои он дар забонҳои муқоисашаванда (аз забони тоҷикӣ ба англисӣ)

178  Таснифи зарбулмасалу мақол аз нуқтаи назари муоширати байнифарҳангӣ дар маводи забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ

179  Нақши тарҷума дар ҳаёти иҷтимоии ҷомеа

180  Таркиб ва сохти воҳидҳои фразеологӣ дар забонҳоли тоҷикӣ ва англисӣ

181  Мавқеъ ва корбурди феълҳои ёрирасони забони англисӣ

182  Категорияи намуд дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ

183  Дараҷаҳои муқоисавии ва олии сифат дар забони тоҷиква муодули он дар забони англисӣ

184  Таҳлили исмҳои маънӣ дар асари «Ёддоштҳо»-и С.Айнӣ

185  Воҳидҳои бемуодили забони англисӣ ва роҳҳои тарҷумаи онҳо ба забони тоҷикӣ

186  Мавқеъ ва корбурди ибораҳои исмӣ ҳангоми тарҷума

187  Нақши сифатҳои таъкидӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ

188  Хусусиятҳои умумӣ ва фарқкунандаи исм дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ

189  Фразеология ҳамчун обекти тарҷума дар асарҳои бадеӣ

190  Тарҷумаи шифоҳӣ ва хусусиятҳои он дар ҷаҳони муосир

191  Тарҷумаи асарҳои фантастики Эдгар Аллан По ва хусусияти онҳо

192  Тарҷумаи хаттӣ ва хусусиятҳои он дар ҷаҳони муосир

193  Сараъзоҳо ва аъзоҳои пайрави ҷумла дар забони англисӣ ва тоҷикӣ

194  Воситаҳои забонии ифодаи меҳрубонӣ дар забони англисӣ

195  Мутобикати сифат ва ҷойи онҳо дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ

196  Масдар ва вазифаи синтаксисии он дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ

197  Хусусиятҳои фарқкунандаи категорияҳои грамматикӣ дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ

198  Ҳол ва ҷумлаҳои пайрави ҳол дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ

199  Мутобиқати сифатҳо ва ҷои онҳо дар ҷумлаи забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ

200  Дараҷаҳои ғайри қиёсии сифат дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ

201  Ибораҳои феълии замонӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ

202  Калимаҳои иқтибосӣ дар забони тоҷикӣ ва англисӣ

203  Умумият ва фарқияти феълҳои ёрирасон дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ

204  Тарҷумаи асарҳои фантастикӣ ва хусусиятҳои он

205  Омӯзиши забони англисӣ бо истифода аз технологияи муосир

206  Полисемия дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ

207  Мавқеи истифодаи ихтисораҳо ва усули тарҷумаи онҳо аз забони англисӣ ба тоҷикӣ

208  Тарҷумаи асарҳои нависандагони англис бо забони тоҷикӣ

209  Истифодаи лаҳҷа ҳангоми тарҷумаи асарҳои бадеӣ

210  Метафора ҳамчун объекти тарҷума

211  Пайдоиш ва инкишофи антонимҳои фразеологӣ дар з-абонҳои тоҷики ва англисӣ

212  Фразеология ҳамчун обекти тарҷума дар асарҳои бадеӣ

213  Терминология ҳамчун объекти тарҷума (дар асоси матни махсус)

214  Таҳлили семантики насаб ва номҳои англисӣ

215  Таҳлили маъноии пешояндҳои in ва out дар матнҳои бадеии забони англисӣ

216  Тартиб калимаҳо дар ҷумлаҳои забони англисӣ ва мутобиқати онҳо

217  Душвориҳои раванди тарҷумаи матнҳои англисӣ ба забони тоҷикӣ (ва ё баръакс)

218  Роҳҳои интиқоли категорияи намуди мутлақи грамматики феъл аз забони англисӣ ба забони тоҷикӣ

219  Early National Poetry

220  Ифодаи категорияҳои мантиқию грамматикии забони англисӣ

221  Хусусиятҳои фарқкунандаи категорияҳои грамматикӣ дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ

222  Роҳҳои ифодаёбии пешоянди over ҳангоми тарҷума

 

 

Номгӯи

мавзӯҳои кори курсии кафедраи забоншиносӣ ва типологияи муқоисавии ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ

барои нимсолаи якуми  соли таҳсили 2016 – 2017

1

A view to the culture of the United States of America

2

Развитие грамматических средств выражения модальности английского языка

3

Основные виды связи предложения английского языка

4

Метафора в современной лингвистике

5

Syntax and semantics of verbal in English

6

Роль и место заимствования слово в английском языке

7

The definition and role of language particular English in Modern society

8

Основные грамматические категории имени существительного в английском языке

9

Лексико-грамматическое поле вежливости в современном английском языке

10

Семантическая классификация звукоизображений в сопоставляемых языков на материале таджикского и английского языка

11

Лексика имеющий значения горизонтальной линии родства и их функционально-семантические микросистемы в узбекском и английском языках

12

Особенности аффиксального словообразования

13

The problem of semantic changes in English language

14

Семантическое словообразование в английском языке

15

Абсолютное использование переходных глаголов в современном английском языке

16

Main kinds of word-building in English language

17

Pronoun and its main types in English language

18

The influence of neologism to the enrichment of the stock of English language

19

Subtext as a major element of the semantic structure of the English language

20

Сленг ва гурӯҳбандии он дар забони англисӣ

21

Таҳлили сохтори ва семантикии истилоҳоти «фонетика»

22

Лексикаи касбу ҳунар дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ

23

Гурӯҳбандии бархе аз ҳиссаҳои мустақилонаи нутқ дар забони англисӣ

24

Abbreviation as a main type of word building in English language

25

Synonyms and antonyms in English

26

Роҳҳои ифодаи шаклҳои тасрифнашавандаи феъл дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ

27

The role of adverb in the morphology of English grammar

28

Tense as one of the basic grammatical categories of the verb in English language

29

Ихтисора ҳамчун як усули маъмули калимасозӣ

30

Роҳҳои ифодаи ҷумлаҳои мураккаб дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ

31

Истифодаи феълҳои модалӣ дар забони англисӣ

32

The use and place of complex sentence in English

33

Роҳҳои ифодаёбии масдар дар дар забони англисӣ

34

Феъл ва навъҳои маъмули он дар забони англисӣ

35

Таҳлили сохтори ва семантикии истилоҳоти “зарф” дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ

36

Категорияҳои замон, ҳудуди феълӣ ва самти феълӣ дар забони англисӣ

37

Хусусиятҳои фонетикии забони англисии давраҳои қадим ва миёна

38

The role of verb phrase in structure of the modern American text

39

The role of polysemy in the enrichment of the English language stock

40

Grammatical peculiarities of Old and Middle English

41

Хусусиятҳои грамматикии забони англисии давраи миёна

42

Зарф ва таркиби морфологии он дар забони тоҷикӣ ва англисӣ

43

Категорияҳои грамматикии исм дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ

44

The contribution of borrowing in the enrichment of the English language

45

Овозҳои садонок ва таснифоти онҳо дар забони англисии муосир

46

Сиға ва роҳҳои истифодабарии он дар забони англисӣ

47

Роҳҳои ифодаёбии сифати феъли дар забони англисии муосир

48

Ҷонишин ва навъҳои он дар забони англисӣ

49

Хусусиятхои дараҷабандии зарфу сифат дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ

50

Матнҳои тарҷумашаванда ва намудҳои он

51

The principal and secondary parts of the sentence in English language

52

Ташаккул ва таҳаввулоти заминаи таърихии забони англисӣ

53

Услубшиносӣ ва намудҳои он дар забони англисӣ ва роҳҳои корбурди он

54

Навъҳои ҷумла ва роҳҳои истифодабарии он дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ

55

Намудҳои забони англисӣ ва тафовутҳои грамматикии он

56

Навъҳои сифат дар забони англисӣ ва вазифаи он дар матн

57

The place of synonyms in the development of the lexical stock

58

The system of education in the USA

59

Мавқеъ ва ҷойгоҳи сифат дар ҷумлаҳои забони тоҷикӣ ва англисӣ

60

Калимаҳои сермаъно (полисемия) дар забони англисии муосир

61

Таҳлили муқоисаи шумораҳо ва навъҳои он дар забони англисӣ

62

The place of synonyms in English language

63

Развитие и становление сказуемого в развитии английского языка

64

Исторический синтаксис английского языка

65

Музыкальная терминология в таджикском и английском языках

66

Категория числа в английском языке

67

Грамматическое сочетание to be + Participle II в современном английском языке

68

Способы выражения омонимов в таджиксом и английском языках

69

Сложноподчинённое предложение в английском языке

70

Проблема заимствования в современном английском языке

71

Словообразовательная структура неологизмов в английском языке

72

Суффиксация как способ словообразования в современном английском языке

73

Употребление перфекта в английском языке

74

Особенности имени существительного в английском языке

75

Прагматические особенности инверсии в английском языке

76

Periodization of the English language

77

Модальность сослагательного наклонения в английском языке

78

Отрицательные префиксы в английском языке

79

Ing формы в системе модальности

80

Категория продолжительности в английском языке

81

Развитие форм прошедшего времени в английском языке

82

Акцентное строение сложного строя в современном английском языке

83

Категория экстремальности в английском языке

84

Инверсии в современном английском языке

85

Категория меры в английском языке

86

Модальность сослагательного наклонения в английском языке

87

Синтаксико-лексическое поле целенаправленности в современном английском языке

88

Категория числа в английском языке

89

Суффиксация как способ словообразования в современном  английском языке

90

Становление и развития пассива в английском языке

91

Развитие и становление сказуемых разного типа в английском языке

92

Развитие форм, выражающих нереальное действие в английском языке

93

Артикли с неисчисляемыми существительными

94

Отрицательные аффиксы в современном английском языке

95

Категория направленности в английском языке

96

Эллиптические конструкции на основе английской прессы

97

Эллиптические конструкции на основе английской прессы

98

Суффиксальная система современного английского языка

99

Особенности аффиксального словообразования

100

Употребление перфекта в английском языке

101

Развитие неличных форм в истории английского языка

102

Развитие неличных форм в истории английского языка

103

Теория словосочетания в английском языке

104

Грамматическое сочетание to be + причастие II в современном английском языке.

105

История развития безличных предложений в английском языке в период с VIII  по XV вв

106

Вокативные предложения в английском языке.

107

Основные словообразовательные модели в английском языке.

108

Лексико-морфологическая категория качества в английском языке.

109

Грамматическая структура категории экстремальности.

110

The use of compound words in English

111

Shortening as a type of word-building in English

112

Conversion as a productive type of word formation in English

113

The lexical meaning of the word and its semantic structure

114

Set expressions, semi-fixed combinations and free phrases

115

Classification of homonyms

116

Synonyms and antonyms

117

English vocabulary as a system

118

Stylistically neutral words

119

Regional varieties of the English vocabulary

120

The origin of English words

121

A view to lexicography as the theory and practice of compiling dictionaries

122

Main methods of lexicological research

123

Basic Grammatical Features of Germanic Languages

124

Origin of the English Language

125.

Основные виды фразеологизмов в современном английском языке

 
free pokerfree poker

Номи пурра: Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон  ба номи Садриддин Айнӣ

Суроға:, 734003, шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 121
Телефон: +992(37) 224-13-83

WWW: www.tgpu.tj

E-mail: tgpu2004@mail.ru