• Таджикский
  • Руский
  • Английский

Объявления о предстоящей защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук

Забони хориҷӣ-6D.KOA-47 - Султонова Сурайё Абдурашидовна
There are no translations available.

Дата размещения текста диссертации: 17.03.2021 г.

Информация о соискателе

Фамилия, имя, отчество соискателя –   Султонова Сурайё Абдурашидовна

Тип диссертации - Кандидатская

Название темы: МЕТОДИКАИ ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТИ ИҶТИМОӢ-ФАРҲАНГИИ ДОНИШҶӮЁН ДАР РАВАНДИ

ТАЪЛИМИ ЗАБОНИ ХОРИҶӢ ДАР МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ ТЕХНИКИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Шифр научной специальности:  13. 00. 02 - назария ва методикаи таълим ва тарбия

(забонҳои хориҷӣ) (илмҳои педагогӣ)

Дата защиты: 19.06 .2021 в 10.00 часов

Шифр диссертационного совета 6D.KOA-001

Название организации – Таджикский государственный  педагогический университет  им.  Садриддина  Айни

Контактная информация

Адрес организации 734003, г. Душанбе, проспект Рудаки, 121.

Телефон организации (99237) 224-13-83

 

Диссертатсия

Тақризи роҳбарӣ илмӣ

Маълумот дар бораи роҳбари илмӣ

Автореферат

Қарор оид ба муайян кардани рӯзи ҳимоя

Хулосаи комиссияи ташхис

Хулосаи кафедра

Қарор оид ба муайян кардани экспертҳо


Тақризи муассисаи пешбар

Тақризи муқарризи якум С.Неъматов

Тақризи муқарризи дуюм Эмомов И.

Тақриз ба автореферат Назаров Г.

Тақриз ба автореферат Муродов Б.

Тақриз ба автореферат Косимов О.

Тақриз ба автореферат Рахманова М.

Маълумот дар бораи муассисаи пешбар

Маълумот дар бораи муқарризи якум С.Неъматов

Маълумот дар бораи муқарризи дуюм Эмомов И.


Явочный лист.PDF

Протокол.PDF

Заключения. PDF

 
free pokerfree poker

 


 

Полное название: Таджикский государственный педагогический Университет имени  Садриддин Айнӣ

Адрес:, 734003, город Душанбе, проспект Рудаки 121
Телефон: +992(37) 224-13-83

WWW: www.tgpu.tj

E-mail: info@tgpu.tj