• Тоҷикӣ
  • Русӣ
  • Англисӣ
Факултетҳо

Рӯйхати корҳои курсии алгебра ва назарияи ададҳо

н.и.ф.м. Қамариддинова З.Н.

1. Функсияҳои бутуни тартибашон охирнок.
2. Гамма – функсияи Эйлер.
3. Дзета- функсияи Риман.
4. Методи И.М.Виноградов дар назарияи дзета – функсияи Риман.
5. L – қатори Дрихле.
6. Ададҳои сода дар прогрессияҳои арифметикӣ.
7. Ягонагии паҳнкунӣ ба ҳамзарбшавандаҳои сода.
8. Муқоисакуниҳо.
9. Тафриқҳои квадратӣ ва тасвири ададҳо дар намуди суммаҳои чор квадратҳо.
10.  Қонуни квадратии муносибати дутарафа.
11.  Функсияҳои арифметикӣ ва нуқтаҳои бутун.
12.  Теоремаи Чебышев оиди ҷудокунии ададҳои сода.
13.  Теоремаи Вейл оиди ҷудокунӣ ва теоремаи Кронеккер.
14.  Теоремаи Минковский оиди нуқтаҳои бутун дар маҷмӯҳои барҷаста.
15.  Теоремаи Дирихле оиди ададҳои сода дар прогрессияи арифметикӣ.
16.  Қонуни асимптотикии ҷудокунии ададҳои сода.
17.  Характерҳо.
18.  Қаторҳо ва функсияи Дирихле.
19.  Нулҳои функсияи Дирихле.
20.  Татбиқи назарияи -функсияи Дирихле.
21.  Ададҳои сода ва ғалбери Эратосфен.
22.  Ададҳои сода ва таркибӣ.
23.  Муқоисакунии алгебравии тартибашон олӣ.
24.  Муқоисакунии тартиби дуюм.
25.  Муқоисакунии дуаъзогии тартибашон олӣ.
26.  Қисмҳои бутуни функсияҳои шайъӣ. Критерияи Г. Вейл.
27.  Усули Ван дер Корпут.
28.  Проблемаи Гаусс.
29.  Зичии нулҳои дзета – функсия ва масъалаи ҷудокунии ададҳои сода дар интервалҳои фосилаашон кӯтоҳ.
30.  Апроксиматсияи ададҳои ирратсионалӣ бо акдадҳои ратсионалӣ ва теоремаи Гурвитс.

 

Н.и.ф.м., дотсент Олимов М.И.

1. Ҳалқа ва майдон. Мисолҳо.
2. Гурӯҳҳо. Гурӯҳи кометативӣ.
3. Изомурфузми гурӯҳҳо.
4. Фазои хаттӣ. Мисолҳо.
5. Маҷмӯи матрисаҳои ба адади соддаи Р- сатрлағжонида.
6. Ҳалли қиёсшавии якномаълума бо ёрии касрҳои занҷирӣ.
7. Ҳалли муодилаи номуайяни ду номаълума бо ёрии қиёсшавиҳо.
8. Ҳалқа ва майдони матрисаҳои сатрлағжонида.
9. Гурӯҳи матрисаҳои сатрлағжонида.
10.  Фазои матрисаҳои сатрлағжонида.
11.   Маҷмӯи матрисаҳои  – симметрӣ. Амалҳо бо онҳо.
12.   Ҳалқа майдони  – симметрӣ.
13.   Гурӯҳи матрисаҳои  – симметрӣ.
14.   Фазои матрисаҳои  – симметрӣ.
15.   Аз махраҷи каср озод кардани иратсионалӣ тавасути матрисаҳои сатағжонида.
16.   Аз махраҷи каср озод кардани иратсионалӣ тавасути матрисаҳои  – симметрӣ.
17.   Тадбиқи формулаҳои зарби мухтасар дар маҷмӯи матрисаҳои ба адади соддаи Р – сатрлағжонида.
18.   Тадбиқи формулаҳои  тақсими мухтасар дар маҷмӯи матрисаҳои ба адади соддаи Р – сатрлағжонида.
19.   Тадбиқи формулаҳои  зарби  мухтасар дар маҷмӯи матрисаҳои ба адади соддаи  – симметрӣ.
20.   Тадбиқи формулаҳои  тақсими  мухтасар дар маҷмӯи матрисаҳои ба адади соддаи  – симметрӣ.
21.   Теоремаи Шторм.  Бисёраъзогиҳои Шторм.
22.  Тадбиқи бисёаъзогиҳои симметрии ду ва сетағирёбанда дар ҳалли муодилаҳои иратсионалӣ.
23.   Тадбиқи бисёаъзогиҳои симметрии ду ва сетағирёбанда дар ҳалли системаи муодилаҳои ғайри хаттии ду ва сетағирёбанда.
24.   Ҳалли қиёсшавии якномаълума тавасути алгоритми Эвклид.
25.   Ҳалли нобаробариҳои синфашон гуногун  бо ёрии хосиятҳои функсияҳое, ки ба нобаробари дохиланд.
26.   Ҳалли баъзе синфи муодила бо ёрии ҳалли сиситемаи муодилаҳои яктағирёбанда.
27.   Тарзҳои ғайри стандарти муодилаҳои иратсионалии синфашон гуногун.
28.   Баъзе хосиятҳои алгебравии синфи матрисаҳои сатрлағжонида.
29.   Баъзе хосиятҳои алгебравии синфи матрисаҳои ба адади соддаи Р – сатрлағжонида.
30.   Баъзе хосиятҳои алгебравии синфи матрисаҳои  – симметрӣ.
31.   Ҳалқа ва майдони табдилдиҳиҳои баръакси  симметрӣ.
32.   Маҷмӯи матрисаҳои квадратии ба ададҳои соддаи гуногуни  ва сатрлағжондаи фавқи майдони ададҳои ратсионалӣ.
33.   Маҷмӯи матрисаҳои квадратии дудиогналаи фавқи майдони комплекс ива амалҳо бо онҳо.
34.   Ҳалқаи матрисаҳои квадратии дудиогналаи фавқи майдони .
35.   Майдони матрисаҳои квадратии дудиогналаи фавқи майдони .
36.   Гуруҳи матрисаҳои квадратии дудиогналаи фавқи майдони .
37.   Фазои хаттии матрисаҳои квадратии дудиогналаи фавқи майдони .
38.   Табдилдиҳиҳои хаттии  дудиогналаи фавқи майдони  ва амалҳо бо онҳо.
39.   Табдилдиҳиҳои хаттии ҷойивазноки дудиогналаи фавқи майдони .
40.   Табдилдиҳиҳои хаттии  баръакси дудиогналаи фавқи майдони .
41.   Изоморфизми маҷмӯи матрисаҳои  ва .
42.   Ҳалли системаи муодилаҳои дутаъғирёбандаи ғайрихаттӣ бо ёрии теоремаи тақсими бақиянокӣ бисёраъзогиҳо.
43.   Истифодаи ҳосила ва хосиятҳои монотонии функсияҳо барои ҳалли муодилаҳои ғайрихаттии синфашон гуногун.
44.   Истифодабарии нобаробариҳои ададӣ бо ёрии бисёраъзогиҳои ду ва се таъғирёбада.
45.   Истифодабарии дискриминант барои исботи баъзе нобаробариҳои ададӣ.
46.   Истифодаи бисёраъзогиҳои симметрии ду ва се таъғирёбанда барои исботи баъзе нобаробариҳои ададӣ.
47.   Ҳалқа ва майдони функсияҳои матрисавии ба адади соддаи сатрлағжонида.
48.   Гуруҳи функсияҳои матрисавии ба адади  соддаи  сатрлағжонида.
49.   Фазои хаттии функсияҳои матрисавии ба адади  соддаи  сатрлағжонида.
50.   Ҳалқа ва майдони ададҳои комплексӣ, ки дар шакли тригонометрӣ дода шудаанд.
51.   Фазои хаттии ададҳои комплексӣ, ки дар шакли тригонометрӣ дода шудаанд.
52.   Изоморфизми маҷмӯи ададҳои комплексӣ ва маҷмӯи матрисаҳои инъикосшавандаашон.
53.   Синфи матрисаҳои квадратии тартиби 4 - уми блокҳои фавқи майдони .
54.   Ҳалқа ва майдони синфи матрисаҳои квадратии тартиби 4 – уми блокҳои фавқи майдони ададҳои комплексӣ.
55.   Гурӯҳи синфи матрисаҳои квадратии тартиби 4 – уми блокҳои фавқи майдони .
56.   Ҳалли ғайристандартии муодилаҳо ва нобаробариҳое, ки номълумашон дар асос ва нишондиҳандаи дараҷа мебошанд.
57.   Ҳалли ғайристандартии муодилаҳо ва нобаробариҳое, ки номаълумашон дар асоси логарифм мебошанд.
58.   Тарзҳои ғайристандартии муодилаҳои ирратсионалии синфашон гуногун.
59.   Ҳалли баъзе синфи муодилаҳо бо ёрии системаи муодилаҳои ғайрихатие, ки таъғирёбандаи нав доранд.
60.   Баъзе хосиятҳои дифференсиалии функсияҳои матрисавии    симметрӣ.
61.   Баъзе хосиятҳои алгебравии функсияҳои матрисавии ба адади соддаи  сатрлағдонида.
62.   Ҳалқаи табдилдиҳиҳои баръакси дудиогналаи фавқи майдони ададҳои комплексӣ.
63.   Маҷмӯи матрисаҳои се диогналаи фавқи майдони ратсионалӣ.
64.   Ҳалқа ва майдони маҷмӯи матрисаҳои се диогналаи квадратӣ.
65.   Гурӯҳи матрисаҳои се диогналаи квадратӣ фавқӣ майдони ратисионалӣ.
66.   Фазои матрисаҳои се диогналаи квадратии фавқи майдони ратсионалӣ.
67.   Изоморфизми маҷмӯи матрисаҳои квадратии се диогнала ва таҳтмаҷмӯи ададҳои ирратсионалӣ.
68.   Тадбиқи матрисаҳои квадратии тартиби 4 – уми блокҳо дар ҳунарҳои миллӣ.
69.   Табдилдиҳии хаттии се диогналаи фавқи майдони ратсионалӣ.
70.   Ҳалқа ва майдони табдилдиҳиҳои хаттии се диогналаи фавқи майдони радсионалӣ.

Н.и.ф.м., дотсент Чориев У.

1.  Гурӯҳҳои ба худҷойшавиҳои баъзе аз фигураҳои ҳамворӣ.
2.  Гурӯҳҳои бахудҷойшавиҳои баъзе аз фигураҳои фазои.
3.  Теоремаи асосии дар бораи образҳои  гомоморфии гӯрӯҳ.
4.  Симплекс метод.
5.  Ҳалли графикии масъалаҳои дутағъирёбандадори программасозии хаттӣ.
6.  Исботи теоремаи Минковский оиди ҳалли системаи якҷинсаи нобаробариҳои хаттӣ.
7.  Рамзи Якобӣ.
8.  Решаҳои ибтидоӣ аз рӯи модулҳои  ва .
9.  Индексҳо аз рӯи модули таркибии дилхоҳ.
10.   Формулаҳои саҳеҳ ва тақрибӣ барои функсияи .
11.   Формулаи Чебышев дар бораи тартиби зиёдшавии функсияи  ва натиҷаи он.
12.   Татбиқи теоремаи Евклид ба прогрессияҳои арифметикӣ.
13.   Баъзе критерияҳо ё ин ки теоремаҳо дар бораи ададҳои сода ва тақсимшавии ададҳои таркибӣ.
14.   Ададҳои сода чун қимати функсияҳои кваратӣ.
15.   Инвариант, структураи доимӣ ва структураи ададҳои қатори натуралӣ.
16.   Синтези қатори ададҳои сода ва таркибие, ки зарбшавандаҳои содаашон калон ё баробар 7 аст.
17.   Хосиятҳои изоморфии ададҳои тоқ ва ҷуфт дар қатори ададҳои натуралӣ.
18.   Ададҳои таркибии тоқ ва ҷуфт дар структураи қатори ададҳои натуралӣ.
19.   Алгоритмҳо ва барномаҳо барои қатори ададҳои сода ва таркибие, ки зарбшавандаҳои соддаашон калон ё баробар 7 аст.
20.   Ҳалқаҳои Евклидӣ ва хосиятҳои он.
21.   Суммаҳои тригонометрӣ аз рӯи қиёсшавиҳои тартиби якум.
22.   Идеали калони ҳалқаи табдилдиҳиҳо.
23.   Табдилдиҳии хаттии структураи оддидошта.
24.   Татбиқи функсияи Манголдт барои баҳодиҳии функсияи .
25.   Ададҳои сода дар прогрессияи арифметикӣ.
26.   Муайян намудани нишонаҳои тақсимшавӣ бо ёрии қиёсшавиҳо.
27.   Муайян намудани дарозии даври касрҳо, ҳангоми гузаштан аз касри оддӣ ба даҳӣ.
28.   Тафтиши натиҷаи амали арифметикӣ бо ёрии адади 9.
29.   Васеъшавии охирноки майдонҳои ададӣ.
30.   Ҳалли баъзе аз муодилаҳои, ки дар намуди қисми бутун ва қисми касрӣ дода шудаанд.
31.   Функсияи Манголдт ва татбиқи он дар суммарониҳои функсияҳои мултипликативӣ.
32.   Функсияҳои умумикардашудаи Манголдт дар ҳалқаи ададҳои бутун ва татбиқи он.
33.   Функсияҳои умумикардашудаи Манголдт дар ҳалқаи ададҳои бутуни Гаусс ва татбиқи он.
34.   Ҳалли муодилаҳои намуди
35.   Тарзҳои гуногуни ҳалли муодилаҳои алгебравии дараҷаи чорум.
36.   Татбиқи функсияҳои Чебишев оиди ҷойгиршавии ададҳои сода.
37.   Алоқамандии дзета – функсияи Риман бо функсияҳои ададӣ.

 

ассистент Шомуродова Б.

1. Муносибатҳо.
2. Индуксияи математикӣ.
3. Функсияҳои мантиқӣ.
4. Предикатҳо. Соҳаи муайянӣ ва ҳақнокӣ.
5. Графҳо. Тарзҳои дода шудани графҳо.
6. Элементҳои статистикаи математикӣ.
7. Теоремаҳои ҳудудӣ.
8. Тафтиши гипотезаҳои статистикӣ.

Номгӯи  корҳои курсӣ

аз фанни анализи математикӣ барои шуъбаҳои рӯзона ва  ғоибона, дар факултетҳои математика ва физика

 

1.  Қаторҳои дараҷагӣ.
2.  Татбиқи интегралҳои дукарата.
3.  Татбиқи интегралҳои секарата.
4.  Интегралҳои сатҳии ҷинси якум.
5.  Интегралҳои сатҳии ҷинси ду.
6.  Элементҳои назарияи майдон.
7.  Формулаи Тейлор барои функсияи бисёртаuйирёбанда.
8.  Муайянкунандаи Якобӣ ва татбиқи он.
9.  Формулаҳои Стокс ва Остроградский.
10.   Элементҳои назарияи майдон.
11.   Интегралҳои аз параметр вобаста.
12.   Интегралҳои uайрихоси аз параметр вобаста.
13.   Интегралҳои Эйлер.
14.   Тақрибӣ ҳисобкунии қимати функсияҳо бо ёрии қаторҳои дараҷагӣ
15.   Ҳосила ва дифференсиалҳои тартиби олӣ барои функсияҳои бисёртаuйирёбанда.
16.   Татбиқи геометрии интеграли дукарата.
17.   Татбиқи физикии интеграли дукарата.
18.   Татбиқи интегралҳои муайян.
19.   Баъзе гузоришҳои махсус барои ҳалли интеграли номуайян.
20.   Татбиқи интеграли муайян дар ҳалли масъалаҳои иқтисодӣ.
21.   Татбиқи механикӣ ва физикии интеграли секарата.
22.   Нишонаҳои наздикшавии Куммер ва Гаусс, Раабе, Даламбер, радикалии Кошӣ,интегралии Кошӣ,Ершов,
23.   Функсияҳои гиперболӣ ва баъзе татбиқҳои онҳо.
24.  Татбиқи интеграли муайян дар ҳалли масъалаҳои механикӣ ва физикӣ.
25.   Татбиқи интеграли муайян дар ҳисобкунии ҳаҷми ҷисм.
26.   Татбиқи қаторҳои дараҷагӣ дар ҳисоби лимитҳо.
27.   Татбиқи қаторҳои дараҷагӣ дар ҳисоби интеграли муайян.
28.   Татбиқи интеграли муайян дар ҳисобкуниҳои тақрибӣ.
29.   Муқоисаи бузургӣ ва функсияҳои беохир хурд ва баъзе татбиқҳои онҳо.
30.   Ҳисоби бузургиҳои механикӣ ва физикӣ бо ёрии интеграли муайян.
31.   Баъзе татбиқҳои геометрии ҳисоби дифференсиалӣ.
32.   Ҳосили зарбҳои беохир.
33.   Пайдарпаиҳои фундаменталӣ ва алоқамандии онҳо бо лимит.
34.   Аксиоматикаи маҷмуи ададҳои ҳақиқӣ.
35.   Татбиқи ҳосилаҳои хусусӣ дар ҳалли баъзе масъалаҳои физикӣ.
36.   Ёфтани масоҳати фигураҳо бо ёрии интегралҳои дукарата ва каҷхатта.
37.   Ҳосилаи функсияи мураккаб барои функсияҳои бисёртағйирёбанда.
38.   Бефосилагӣ ва каниши функсияҳои бисёртағйирёбанда.
39.   Омӯхтани каниши баъзе функсияҳои элементарӣ.
40.   Омӯзиши функсияҳои тригонометрии чаппа ва ҳалли муодилаҳои тригонометрии бо онҳо алоқаманд.
41.   Методи индуксияи математикӣ дар исботи теоремаҳои анализи математикӣ.
42.   Ҳисобкунии интегралии дукарата дар системаи координатаҳои қутбӣ.
43.  Татбиқи интегралҳои каҷхатта дар механика.
44.  Интеграли Лебег.
45.  Фазоҳои топологӣ
46.  Фазоҳои нормиронидашуда
47.  Операторҳои хаттӣ.
48.  Фазоҳои Гилбертӣ.
49.  Мафҳуми интегралҳои сатҳӣ.
50.   Интеграли секарата, дар координатаҳои силиндрӣ ва сферикӣ.
51.   Гузоришҳои интегралӣ.
52.   Татбиқи интеграли секарата дар ҳалли масъалаҳои физикӣ
53.   Интеграли тартиби дуи  Эйлер(Гамма-функсия).
54.   Интеграли татиби якуми Эйлер(Бетта-функсия).
55.   Татбиқи интеграли секарата дар ҳалли масъалаҳо геометрӣ
Мудири кафедра:                     Холиқова М.Б.

Мавзуъҳои

корҳои курсӣ аз геометрия

1.  Векторҳо. Элементҳои алгебраи векторӣ.
2.  Ҷамъ тарҳ ва зарби вектор ба адад.
3.  Вобастагии хатии векторҳо. Кординатаҳои вектор.
4.  Зарби скалярии векторҳо.
5.  Таҳтфазои векторҳо.
6.  Татбиқи векторҳо дар ҳалли масъалаҳои геометрияи мактабӣ.
7.  Системаи координатаҳо дар ҳамворӣ.
8.  Формулаҳои табдилдихии координатаҳо.
9.  Методи координатаҳо дар ҳамворӣ.
10.  Татбиқи методи координатаҳо дар ҳалли масалаҳои геометрияи мактабӣ.
11.  Хати рост ва тарзҳои дода шудани он дар хамворӣ.
12.  Масъалаҳои асоси оид ба хати рост.
13.  Хатҳои каҷи тартиби ду.
14.  Муодилаҳои хатҳои тартиби ду дар системаи координатаи қутбӣ.
15.  Расанда, диаметр ва диаметрҳои асосии хатҳои каҷи тартиби ду.
16.  Табдилдиҳиҳои аффинӣ.
17.  Гурӯҳӣ табдилдиҳиҳои аффинӣ ва таҳтгурӯҳҳои он.
18.  Координатаҳои нуқта  дар фазо.
19.  Зарби скалярӣ, векторӣ ва омехтаи векторҳо.
20.  Зарби скалярӣ, векторӣ ва омехтаи векторҳо
21.  Ҳамворӣ ва тарзҳои дода шудани он.
22.  Хати рости фазоӣ ва муодилаҳои он.
23.  Ҳаракати фазо ва намудҳои он.
24.  Табдилдиҳиҳои аффинии фазо.
25.  Сатҳҳои тартиби ду. Методи буришҳо.
26.  Проектиронии марказӣ. Пайдоиши геометрияи проективӣ.
27.  Хатҳои тартиби ду ва классификатсияҳои онҳо.
28.  Принсипи дучандагӣ ва татбиқи он
29.  Татбиқи геометрияи проективӣ дар ҳалли масалаҳои геометрияи мактабӣ.
30.  Методҳои тасвиркунӣ.
31.  Тасвири конус, силиндр ва кура.
32.  Бисёршаклаҳо.

Рӯйхати мавзӯъҳои кори курси аз фанни Методикаи таълими информатика барои шӯъбаи ғоибона ва рӯзонаи ихтиссоҳои «Информтика ва математика информатика »

1.  Масъалаҳои умумии таълими информатика дар мактаб
2.  Информатика ҳамчун фан: мафҳумҳои асоси
3.  Методикаи таълими информатика ҳамчун фасли нави тайёркунии муаллими информатика
4.  Максади асосии дохил кардани фанни информатика дар мактаб
5.  Вазифаҳои  асосии фанни информатика дар мактаб
6.  Мазмуни таҳсилоти мактаби дар соҳаи информатика
7.  Варианти мошинии курси ТИ
8.  Стандартикунонии таҳсилати мактаби ТИ дар ибтидои информатикунони
9.  Проблемаи мавҳеи курси информатика дар мактаб
10.  Сохтори таълими информатика дар нақшаҳои таълимии 12-сола
11.  Ташкили таълими информатика дар мактаби таҳсилоти ҳамагони
12.  Ташкили таълими информатика дар мактаби таҳсилоти умуми
13.  Ташкили кор дар кабинетҳои ТИ
14.  Проблемаҳои методии таърифи иттилоъ
15.  Методикаи равандҳои кор бо иттилоъ
16.  Забонҳои формали дар курси информатика
17.  Методикаи омӯзиши системахои ҳисоб
18.  Омӯзиши элементҳои мантики математики дар курси математика ва информатика
19.  Тарзҳои кушодани мафҳуми «модели информатсиони»
20.  Методикаи таълими моделсозии иттилооти ва ҷадвалҳои электрони
21.  Роҳҳои омӯзиши алгоритмони ва программасозӣ
22.  Проблемаҳои методии омӯзиши алгоритми кор бо бузургиҳо
23.  Методикаи омӯзиши технологияи кор бо иттилои матни ва графики
24.  Курсҳои тамоили чун васоити дифференсиатсияи таълим
25.  Шаклҳо ва методхои таълими моделонии компютери
26.  Методикаи таълими праграммасозии сохтори
27.  Ба нақшагирии курсҳои БОО (ООП)
28.  Курси информатика барои мактабҳо ва синфхои равияи гуманитарӣ дошта
29.  Методикаи таълими коркарди информатсияи матни дар синфхои поён
30.  Методикаи таълими ТИ дар синфи 7-8
31.  Методикаи таълими ТИ дар синфи 9
32.  Методикаи таълими ТИ дар синфи 10
33.  Методикаи таълими ТИ дар синфи 11

Номгӯи корҳои курсӣ

дар кафедраи методикаи таълими математика

1.  Ташаккули ҷаҳонбинии хонандагон дар дарсҳои математикаи синфҳои 5-6.
2.  Ташаккули ҷаҳонбинии хонандагон дар дарсҳои математикаи синфҳои 7-9.
3.  Ташаккули ҷаҳонбинии хонандагон дар дарсҳои математикаи синфҳои 10-11.
4.  Масъалаҳои маълумоти политехникӣ дар таълими математикаи мактабӣ.
5.  Методикаи ташкили корҳои тарбиявӣ дар дарсҳои математикаи синфҳои 5-6.
6.  Методикаи ташкили корҳои тарбиявӣ дар дарсҳои математикаи синфҳои 7-9.
7.  Методикаи ташкили корҳои тарбиявӣ дар дарсҳои математикаи синфҳои 10-11.
8.  Методикаи истифодаи маълумоти таърихӣ дар курси математикаи математикаи синфҳои 5-6.
9.  Методикаи истифодаи маълумоти таърихӣ дар курси математикаи синфҳои 7-9.
10.  Методикаи истифодаи маълумоти таърихӣ дар курси математикаи синфҳои 10-11.
11.  Ташаккули нутқи математикии хонандагон дар ҷараёни таълими математика.
12.  Ташаккули тафаккури мантиқии талабагон дар дарсҳои математикаи синфхои 5-6.
13.  Ташаккули тафаккури мантиқии талабагон дар дарсҳои математикаи синфҳои 7-9.
14.  Ташаккули тафаккури мантиқии талабагон дар дарсҳои математикаи синфҳои 10-11.
15.  Методҳои илмӣ дар таълими математикаи мактабӣ.
16.  Индуксия ва дедуксия дар таълими математикаи мактабӣ.
17.  Аналогия дар таълими математикаи мактабӣ.
18.  Анализ ва синтез дар таълими математикаи мактабӣ.
19.  Мушоҳида ва таҷриба дар таълими математика.
20.  Муқоиса дар таълими математикаи мактабӣ.
21.  Ҷамъбасткунӣ, абстрагонӣ ва конкретонӣ дар таълими математика.
22.  Методи эврестикӣ дар таълими математикаи мактабӣ.
23.  Методи фаъолгардонӣ дар таълими математикаи мактабӣ.
24.  Таълими программонӣ дар омӯзиши математикаи мактабӣ.
25.  Таълими проблемавӣ дар омӯзиши математикаи мактабӣ.
26.  Методикаи истифодабарии воситаҳои аёнӣ дар курси математикаи синфҳои 5-6.
27.  Методикаи истифодабарии воситаҳои аёнӣ дар курси алгебраи синфҳои 7-9.
28.  Методикаи истифодабарии воситаҳои аёнӣ дар курси алгебраи  синфҳои 10-11.
29.  Методикаи истифодабарии воситаҳои аёнӣ дар курси геометрияи синфҳои 7-9.
30.  Методикаи истифодабарии воситаҳои аёнӣ дар курси геометрияи синфҳои 10-11.
31.  Истифодаи воситаҳои техникӣ дар ҷараёни таълими математикаи мактаби таҳсилоти миёнаи умумӣ.
32.  Методикаи ташкили корҳои амалӣ дар курси математикаи синфҳои 5-6.
33.  Методикаи ташкили корҳои амалӣ дар курси алгебраи синфҳои 7-9.
34.  Методикаи ташкили корҳои амалӣ дар курси алгебраи  синфҳои 10-11.
35.  Методикаи ташкили корҳои амалӣ дар курси геометрияи синфҳои 7-9.
36.  Методикаи ташкили корҳои амалӣ дар геометрияи синфҳои 10-11.
37.  Методикаи тайёрӣ ва гузаронидани экскурсияи математикӣ дар истеҳсолот.
38.  Методикаи ташкил ва гузаронидани маҳфилҳои математикӣ дар синфҳои 5-6.
39.  Методикаи ташкил ва гузаронидани маҳфилҳои математикӣ дар синфҳои 7-9.
40.  Методикаи ташкил ва гузаронидани маҳфилҳои математикӣ дар синфҳои 10-11.
41.  Ташкил ва гузаронидани шабнишинии математикӣ дар синфҳои 5-6.
42.  Ташкил ва гузаронидани шабнишинии математикӣ дар синфҳои 7-9.
43.  Ташкил ва гузаронидани шабнишинии математикӣ дар синфҳои 10-11.
44.  Методикаи ташкил ва гузаронидани викторинаи математикӣ дар мактаби таҳсилоти миёнаи умумӣ.
45.  Таълими машғулиятҳои факултативӣ дар курси математикаи синфҳои 7-9.
46.  Таълими машғулиятҳои факултативӣ дар курси математикаи синфи 10.
47.  Таълими машғулиятҳои факултативӣ дар курси математикаи синфи 11.
48.  Баъзе масъалаҳои таълими математика дар мактабҳои тамоюли табиӣ-математикӣ.
49.  Озмунҳои математикӣ ва тарзи гузаронидани онҳо (озмунҳои мактабӣ, ноҳиявӣ, шаҳрӣ, вилоятӣ, ҷумҳуриявӣ).
50.  Методикаи ташкили кори мустақилонаи хонандагон дар синфҳои 5-6.
51.  Методикаи ташкили кори мустақилонаи хонандагон аз алгебра дар синфҳои 7-9.
52.  Методикаи ташкили кори мустақилонаи хонандагон аз алгебра  дар синфҳои 10-11.
53.  Методикаи ташкили кори мустақилонаи хонандагон аз геометрия дар синфҳои 7-9.
54.  Методикаи ташкили кори мустақилонаи хонандагон аз геометрия дар синфҳои 10-11.
55.  Тарзҳои такрори математика дар синфҳои 5-6.
56.  Тарзҳои такрори математика дар синфҳои 7-9.
57.  Тарзҳои такрори математика дар синфҳои 10-11.
58.  Мавқеи масъала дар ҷараёни таълими математикаи мактабӣ.
59.  Таълими математика бо ёрии масъала.
60.  Методҳои умумии ҳалли масъалаҳои математикӣ дар мактаби таҳсилоти миёнаи умумӣ.
61.  Ташкили таълими ҳалли масъалаҳои математикӣ дар мактаби таҳсилоти миёнаи умумӣ.
62.  Сохти дарси математикаи мактабӣ ва талабот ба он.
63.  Тайёрии муаллим ба дарси математикаи мактабӣ.
64.  Роҳҳои асосии санҷиши малака, маҳорат ва дониши хонандагон аз математика.
65.  Таълими математика дар гурӯҳҳои машғулияташон бардавом.
66.  Таълими математика дар мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумии шабона.
67.  Китоби дарсии математика ҳамчун воситаи таълим.
68.  Маводи дидактикӣ ва луғатномаҳои математикӣ ҳамчун воситаи таълими математика.
69.  Ташкил ва ҷиҳозонидани кабинети математика дар мактаб.
70.  Масъалаҳои сохтани воситаҳои аёнӣ аз математика дар мактаби таҳсилоти умумӣ.
71.  Методикаи таълими ададҳои натуралӣ дар синфи 5.
72.  Методикаи омӯзиши муодила ва нобаробарҳо дар синфҳои 5-6.
73.  Таълими касри оддӣ дар курси математикаи синфҳои 5-6.
74.  Таълими касри даҳӣ дар курси математикаи синфи 5.
75.  Тарзҳои ҳисобкунии даҳонӣ дар курси математикаи синфҳои 5-6.
76.  Системаи машқҳои даҳонӣ дар курси математикаи синфҳои 5-6.
77.  Методикаи омӯзиши қонунҳои ҷамъ, зарб ва тақсимшаваии ададҳо дар курси математикаи синфи 5.
78.  Методикаи таълими протсент дар мактаби асосӣ.
79.  Методикаи омӯзиши амалҳо бо ададҳои ратсионалӣ дар синфи 6.
80.  Методикаи таълими элементҳои геометрия дар синфи 5.
81.  Методикаи таълими элемнтҳои геометрия дар синфи 6.
82.  Методикаи таълими ададҳои мусбат ва манфӣ дар курси математикаи синфи 6.
83.  Методикаи таълими ибтидои алгебра дар курси математикаи синфҳои 5-6.
84.  Методикаи таълими айният ва табдилдиҳиҳои айниятӣ дар синфҳои 5-6.
85.  Пропедевтикаи (курси тайёрии) таълими функсия дар синфҳои 5-6.
86.  Табдилдиҳиҳои айниятӣ ва методикаи таълими онҳо дар алгебраи синфи 7.
87.  Табдилдиҳиҳои айниятӣ ва методикаи таълими онҳо дар алгебраи синфи 8.
88.  Табдилдиҳиҳои айниятӣ ва методикаи таълими онҳо дар алгебраи синфи 9.
89.  Таълими мафҳуми дараҷа дар курси алгебраи синфҳои 7-9.
90.  Методикаи таълими мафҳуми функсия дар курси алгебраи синфи 7.
91.  Методикаи таълими мафҳуми функсия дар курси алгебраи синфи 8.
92.  Методикаи таълими функсия дар курси алгебраи синфи 9.
93.  Методикаи таълими муодила ва системаи муодилаҳои хаттӣ дар алгебраи синфи 7.
94.  Методикаи таълими муодилаи квадратӣ дар курси алгебраи синфи 8.
95.  Методикаи таълими муодила ва системаи муодилаҳо дар алгебраи синфи 9.
96.  Методикаи таълими нобаробариҳо ва системаи онҳо дар синфи 8.
97.  Методикаи таълими нобаробариҳо ва системаи онҳо дар синфи 9.
 

Add comment


Security code
Refresh

free pokerfree poker

ПАЁМИ ДОНИШГОҲ
 

 

 

surat 91.png - 36.52 Kb


  • Номи пурра: Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон  ба номи Садриддин Айнӣ
  • Суроға:, 734003, шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 121
  • Телефон: +992(37) 224-13-83
  • WWW: tgpu.tj, E-mail: info@tgpu.tj