• Тоҷикӣ
 • Русӣ
 • Англисӣ
Факултетҳо

Номгӯи  корҳои курсӣ аз фанни «Забони адабии ҳозираи тоҷик»

барои шуъбаҳои рӯзона ва ғоибонаи факултети «Таҳсилоти ибтидоӣ»

1. Рушди масъалаҳои забон аз нигоҳи Президент, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон.

2.ҷумлаҳои чидааъзо дар Пайёмҳои Президент Эмомалӣ Раҳмон.

3.ҷумлаҳои чидааъзо дар суханронии Президент Эмомалӣ Раҳмон вобаста    ба «Рӯзи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон».

4. « Қонуни забон ва роҳҳои татбиқи он».

5. Дараҷаҳои сифат.

6. ҷонишинҳои шахсӣ ва ишоратӣ.

7. ҳоли замон ва макон.

8. ҷумлаи пайрави муайянкунанда.

9. Забони адабӣ ва нишонаҳои он.

10. Исм ва хелҳои он.

11. Пасвандҳои исмсоз.

12. Исмҳои шахс ва ғайришахс, хос ва ҷинс, моддӣ ва маънӣ.

13. Исм ва имлои он.

14. Исмҳои хос ва истифодаи онҳо дар матнҳои китобҳои дарсии забони модарӣ.

15. Таркиби сарфии (морфологии) исм: сода, сохта, мураккаб ва таркибӣ.

16. Сифат ва хусусияҳои грамматики он.

17. Сифат хел ва сохти он.

18. Калимасозӣ дар сифат.

19. Сифат ва дараҷаҳои он.

20. Шумора ҳамчун ҳиссаи нутқ.

21. Хелҳои шумора.

22. Ҷонишин ва хелҳои он.

23. Феъл ҳамчун ҳиссаи нутқ.

24. Асосҳо ва замонҳои феъл.

25. Намудҳои феъл: мутлақ ва давомнок.

26. Сиғаҳои феъл.

27. Тасфири феълҳо.

28. Зарф ва категорияи сарфии (морфологии) он.

29. Забон ва аҳамияти он дар рушди ҷомеа.

30. Наҳв (синтаксис) ва мавзӯи баҳси он.

31. Ибора яке аз воҳиди асосии навҳ (синтаксис)

32. Мубтадо ва таркиби он.

33. Хабарҳои феълӣ ва номӣ.

34. Муайянкунанда ва хелҳои он.

35. Пуркунанда ва ҷои он дар ҷумла.

36. ол ва таснифи он.

37. Ҷумлаҳои хабарӣ ва саволӣ.

38. Ҷумлаҳои амрӣ ва хитобӣ.

39. Ҷумлаҳои чидааъзо.

40. Ҷумлаҳои мураккаб.

41. Ҷумлаи мураккаби пайваст.

42. Ҷумлаҳои мураккаби тобеъ

43. Нидо хелҳои он.

44. Аломатҳои китобат ва мавқеи онҳо дар нутқ.

45. Пайвандакҳои  пайвасткунанда  ва истифодаи онҳо дар матнҳо.

46. Пайвандакҳои тобеъкунанда.

47. Зарфҳои замон ва макон.

48. Пешояндҳо, вазифа ва хелҳои он.

49. Ҳиссача ва хелҳои он.

51. Ҷумлаҳои пайрави мубтадо ва хабар.

52. Ҷумлаҳои пайрави муайянкунанда.

53. Ҷумлаҳои пайрави пуркунанда.

54. Ҷумлаҳои пайрави ҳол.

55. Ҷумлаҳои пайрави андозаю миқдор.

56.Ҷумлаҳои пайрави тарз.

57.Ҷумлаҳои пайрави монандӣ .

58.Ҷумлаҳои пайрави сабаб.

59.Ҷумлаҳои пайрави мақсад.

60.Ҷумлаҳои пайрави шарт ва хилоф.

61.Ҷумлаҳои пайрави натиҷа.

62. Ҷумлаҳои туфайлӣ.

63. Ҷумлаҳои эъзоҳӣ.

64. Мувофиқати хабар бо мубтадо.

66. Ҳаллӣ миқдору дараҷа.

67. Ҳаллӣ монандӣ.

68. Ҳаллӣ макон ва замон.

69. Ҳаллӣ сабаб ва мақсад.

70. Ҳаллӣ шарт ва хилоф.

71. Ҷумлаҳои соддаи яктаркиба.

73. Услуби илмӣ.

74. Услуби бадеӣ.

75. Услуби расмӣ-коргузорӣ.

76. Услуби публитсистӣ(рузноманигорӣ).

77. Воситаҳои грамматикии алоқа дар ибора ав ҷумла.

78. Ибораи исмӣ.

79. Ибораи феъл.

80. Ибораи сифатӣ ва шуморавӣ.

81. Ибораи ҷонишинӣ ва зарфӣ.

82. Ибораи исмӣ.

83. Ибораи зарфӣ.

84. Замони гузаштаи феъл ва шаклҳои он.

 

Номгӯи  корҳои курсӣ аз фанни «Таърихи адабиёти  тоҷик»

барои шуъбаҳои рӯзона ва ғоибонаи факултети «Таҳсилоти ибтидоӣ»

 

1. Абӯадулло Рӯдакӣ – асосгузори адабиёти классики тоҷику форс

2. Афкори панду ахлоқии Абӯабдулло Рӯдакӣ

3. Мазмун ва мундариҷаи ғоявии қассидаҳои «Шикоят аз пирӣ» ва

«Модари май» - и Рӯдакӣ

4. Истифодаи санъатҳои бадеӣ дар ашъори Абӯабдулло Рӯдакӣ

5. Абуқосим Фирдавсӣ – устоди жанри достон

6. Мундариҷаи ғоявии «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ

7. Таҳлили образҳои занон дар «Шоҳнома»

8. Таҳлили образҳои Рустам, Сӯҳроб, Гурдофарид ва Таҳмина аз

«Шоҳнома»-и Фирдавсӣ

9. Мундариҷаи ғоявии достони «Сиёвуш»

10. Масъалаҳои ахлоқӣ дар «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ

11. Санъатҳои бадеӣ дар «Шоҳнома»

12. «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ ва қисматҳои он

13. Мундариҷаи ғоявии «Қобуснома»-и Унсурмаолии Кайковус

14. Носири Хусрав ва мероси адабии ӯ

15. Мундариҷаи ғоявии ашъори Носири Хусрав

16. Ташвиқи илму дониш ва касбу ҳунар дар эҷодиёти Носири Хусрав

17. Мероси адабӣ ва илмии Абӯалӣ ибни Сино

18. Умари Хайём – устоди жанри рӯбоӣ

19. Ташвиқи зиндагӣ ва май дар рубоиёти Хайём

20. Шӯҳрати ҷаҳонии рубоиёти  Умари Хайём

21. Аҳамияти адабӣ ва илмии « Чаҳор мақола»-и Арӯзии Самарқандӣ

22. Низоми  Ганҷавӣ ва мероси адабии ӯ

23. Таҳлили образҳои достони « Хусрав ва Ширин» - и Низомӣ

24. Санъатҳои бадеӣ дар ашъори Низомӣ

25. Истифодаи санъатҳои бадеӣ дар рӯбоиёти Хайём

26. Мундариҷаи ғоявии ғазалиёти Аҳмади Ҷомӣ

27. Саноӣ ва афкори тасаввуфӣ дар эҷодиёти ӯ

28. Анварӣ – устоди жанри қасида

29. Маҳаммад Авфӣ ва « Лубоб-ул-албоб»-и ӯ

30. Фаридаддини Аттор ва афкори панду ахлоқии ӯ

31. Адиб Собири Тирмизӣ ва мундариҷаи ғазалиёти ӯ

32. Масъуди Саъдӣ Салмон ва осори адабии ӯ

33. Саъдии Шерозӣ – устоди жанри ғазал

34. Мундариҷаи ғоявии «Бустон»-и Саъдии Шерозӣ

35. «Гулистон»-и Саъдӣ асари панду ахлоқӣ

36. Ақидаҳои сиёсӣ ва иҷтимоӣ дар «Гулистон»- Саъдӣ

37. Афкори панду ахлоқии Саъдии Шерозӣ

38. Саъдӣ ва мақоми ӯ дар адабиёти ҷаҳон

39. Мундариҷаи ғоявии «Дувалронӣ ва Хизрхон»-и Амир Хусрави Деҳлавӣ

 

 

Номгӯи корҳои курсӣ аз фанни «Методикаи таълими забони модарӣ»

барои шуъбаҳои рӯзона ва ғоибонаи факултети «Таҳсилоти ибтидоӣ».

1.  Расм ва аҳамияти он дар инкишофи нутқи алоқаноки талабагони синфи 1.

2.  Нақли хаттӣ ва алоқаманд намудани он бо иншо дар синфҳои ибтидоӣ.

3.  Нутқи алоқанок ва роҳҳои инкишофи он дар дарсҳои забони модарӣ.

4.  Аёният воситаи асосии бавуҷудоии инкишофи нутқ ва дарки маъно.

5.  Роҳҳои инкишофи нутқи талабагон дар дарсҳои забони модарӣ.

6.  Воситаҳои инкишофи нутқи гуфторӣ ва навиштории талабагон.

7.  Нутқи алоқанок ва роҳҳои инкишоф додани  он дар дарсҳои забони модарии синфи 1.

8.  Нутқи алоқанок ва роҳҳои инкишоф додани  он дар дарсҳои забони модарии синфи 2.

9.  Нутқи алоқанок ва роҳҳои инкишоф додани  он дар дарсҳои забони модарии синфи 3.

10.  Нутқи алоқанок ва роҳҳои инкишоф додани  он дар дарсҳои забони модарии синфи 4.

11.  Хусусиятҳои нутқи умумӣ ва фарқкунандаи гуфторию  навишторӣ.

12.  Варақаҳои суратнок ва нақши онҳо дар дарсҳои таълими савод.

13.  Расмҳо ва мавқеи онҳо дар марҳилаҳои гуногуни саводомӯзӣ.

14.  Истифодаи усулҳои фаъоли таълим ва нақши онҳо дар инкишофи нутқи шифоҳию хаттии талабагони синфҳои ибтидоӣ.

15.  Луғатомӯзӣ ва машқҳои лексикӣ дар дарсҳои забони модарӣ.

16.  Хониши берун аз синф ва усули ташкилу гузаронидани он дар синфҳои ибтидоӣ.

17.  Мавқеи тарбияи эстетикӣ дар дарсҳои забони модарӣ.

18.  Инкишофи мустақилият ва фикри эҷодии талабагон дар дарсҳои забони модарӣ.

19.  Инкишофи тафаккур ва нутқи талабагон дар дарсҳои грамматика ва имло.

20.  Машғулиятҳои берун аз синф дар таълими забони модарӣ.

21.  Инкишофи нутқи мураттаби талабагон дар таълими мавзӯи «Сифат» дар синфи 3.

22.  Инкишофи нутқи мураттаби талабагон дар таълими мавзӯи «Сифат» дар синфи 4.

23.  Инкишофи нутқи мураттаби талабагони синфи 2 дар таълими мавзӯи «Ҷумла».

24.  Инкишофи нутқи мураттаби талабагони синфи 3 дар таълими мавзӯи «Ҷумла».

25.  Инкишофи нутқи мураттаби талабагони синфи 4дар таълими мавзӯи «Ҷумла».

26.  Мавқеи таълими мавзӯи «Феъл» дар инкишофи нутқи мураттаби талабагони синфи 3.

27.  Мавқеи таълими мавзӯи «Феъл» дар инкишофи нутқи мураттаби талабагони синфи 4.

28.  Ташкил ва гузаронидани корҳои луғавӣ ва лексикӣ дар синфи 3 ҳангоми таълими мавзӯи «Исм».

29.  Ташкил ва гузаронидани корҳои луғавӣ ва лексикӣ дар синфи 4 ҳангоми таълими мавзӯи «Исм».

30.  Мавқеи бозиҳои таълимӣ ва лаҳзаҳои дамгирӣ дар таълими савод.

31.  Корҳои беруназсинфӣ воситаи муҳими инкишофи нутқи талабагони синфҳои ибтидоӣ.

32.  Заминаҳои методии ташкили корҳои мустақилона.

33.   Нақши корҳои мустақилона дар дарси забони модарии синфҳои ибтидоӣ.

34.  Машқи хат ва тозанависӣ дар давраи таълими савод.

35.  Вазифаҳои таълимию тарбиявии давраи алифбо.

36.  Давраи тоалифбо ва мақсаду вазифаҳои тарбиявии он.

37.  Вазифаҳои таълимию тарбиявии давраи таълими савод.

38.  Варақаҳои  суратнок, расмҳо  ва  нақши  онҳо  дар таълими  савод.

39.  Роҳу усулҳои ташкили кори мустақилона дар дарси забони модарии синфҳои ибтидоӣ.

40.  Аҳамияти бозиҳои таълимӣ дар дарсҳои саводомӯзӣ.

41.  Нақши бозиҳои таълимӣ дар инкишофи нутқи талабагон.

42.  Мавқеи адабиётибадеии бачагона  дар раванди таълими забони мода-рии синфҳои ибтидоӣ.

43.  Аҳамияти истифодаи чистон дар раванди дарсҳои забони модарӣ.

44.  Нақш ва мавқеи зарбулмасалу масал дар дарсҳои забони модарӣ.

45.  Истифодаи чистонҳо дар  дарс ва берун аз дарс дар синфҳои ибтидоӣ.

46.  Адабиёти бадеии бачагона ва хусусиятҳои дидактикии он.

47.  Хониши эҷодиётидаҳониихалқва хелҳои он.

48.  Таҳқиқи вазъи инкишофи нутқи хонандагони синфҳои ибтидоӣ  дар мавриди шиносоӣ бо асарҳои бадеӣ.

49.  Хелҳои афсонаҳои халқии тоҷикӣ ва истифодаи онҳо дар дарсҳои забони модарии синфҳои ибтидоӣ.

50.  Хусусиятҳои истифодаи афсонаҳои халқӣ дар раванди дарсҳои модарӣ.

51.  Асосҳои психологӣ-педагогии истифодаи воситаҳои айёнӣ ва маводи дидактикӣ дар синфҳои ибтидоӣ.

52.  Мавқеи бозиҳои дидактикӣ дар дарсҳои забони модарӣ.

53.  Мавқеи асбобҳои аёнӣ вамаводи дидактикӣ дар давраи таълими савод.

54.  Сифатҳои хониш ва такмили онҳо дар дарсҳои забони модарӣ.

55.  Матнҳои бадеӣ ва тарзи хониши онҳо.

56.  Воситаҳои аёнӣ дар таълими грамматика ва имло.

57.  Имлои санҷиш дар синфҳои ибтидоӣ.

58.  Имлои таълимӣ  ва хелҳои он дар синфҳои ибтидоӣ.

59.  Истифодаи зарбулмасалу мақолҳои халқи  дар дарсҳои забони модарӣ.

60.  Мақолаҳои илмӣ-оммафаҳм ва методикаи хониши онҳо.

61.  Фаъол гардонидани диққати мактаббачагони хурдсол дар дарсҳои забони модарӣ.

62.  Бозиҳои грамматикӣ ва аҳамияти таълимию тарбиявии онҳо.

63.  Асбобҳои аёнӣ ва материалҳои дидактикӣ дар таълими забони модарӣ.

64.  Сӯҳбат ва мавқеи кори мустақилона дар таълими грамматика ва имло.

65.  Имлои озод ва эҷодӣ дар дарсҳои забони модарӣ.

66.  Кори мустақилона-воситаи муҳими донишазхудкунӣ.

67.  Таҳлили грамматикӣ-имлоӣ ва хелҳои он.

68.  Методи таҳлилу таркиб-методи умумии таълими грамматика ва имло.

69.  Таълими ҳамгиро ва аҳамияти он бобати инкишофи нутқи гуфторию навишторӣ.

70.  Мавқеи  афсонаҳо дар  раванди таълими забони модарӣ.

71.  Хониши асарҳои бадеӣвашарҳимарҳилаҳои он.

72.  Асарҳои бадеӣ ва мавқеи он дар инкишофи нутқи талабагон.

73.  Адабиёти бадеӣ ва мавқеи он дар инкишофи нутқи мураттаби хонандагони синфҳои ибтидоӣ.

74.  Аҳамият ва мавқеи истифода бурдани чистон ва нақши он дар инкишофи нутқи мураттаби хонандагони синфҳои ибтидоӣ.

75.  Усулҳои истифодаи  афсонаҳо дар дарси забони модарии синфи 1.

76.  Аҳамияти таълиму тарбиявии афсонаҳои халқии тоҷикӣ дар дарсҳои забони модарӣ.

77.  Нақш ва мавқеи афсонаҳо дар раванди таълими фанни  забони модарии синфҳои ибтидоӣ.

78.  Тарбияи эстетикии  хонандагони синфҳоиибтидоӣзимнидарсҳои забони модарӣ.

79. Асосҳои назариявии истифодаи воситаҳои аёнӣ ва маводҳои дидактикӣ дар таълими савод.

 1. Инкишофи нутқи мураттаби хонандагони синфҳои ибтидоӣ.
 2. Истифодаи воситаҳои аёнӣ ва маводҳои дидактикӣ дар давраи саводомӯзӣ.
 3. Имконияти  дидактикии забони модарӣ дар синфҳои ибтидоӣ.
 4. Хусусиятҳоидидактикиимаводиадабиётибачагоназимнитаълимидарсҳоизабонимодарӣ.
 5. Тарбияи маънавии хонандагони синфҳоиибтидоӣзимнидарсҳои  забони модарӣ.
 6. Мақоми адабиёти бачагона дар корҳои берун аз синфӣ ва берун аз мактабӣ.
 7. Чистон ва аҳамияти он дар раванди таълими забони модарии синфҳои ибтидоӣ.
 8. Таълими савод ва нақши он дар инкишофи нутқи талабагони синфи 1.
 9. Давраҳои таълими саводва роҳҳои инкишофи нутқи талабагон.
 10. Нутқи алоқанок - ҷавҳари асосии саводомӯзӣ.
 11. Роҳу усулҳои ташкили кори мустақилона дар дарси забони модарии  синфҳои ибтидоӣ.
 12. Таълими хат ва методҳои саводомӯзӣ.
 13. Адабиёти бадеӣ ва мавқеи он дар инкишофи нутқи хонандагони синфҳои ибтидоӣ.
 14. Тарбияи ахлоқӣ зимни омӯзиши матнҳои китоби дарсии «Забони модарӣ»-и синфи 1.
 15. Тарбияи ахлоқӣ зимни омӯзиши матнҳои китоби дарсии «Забони модарӣ»-и синфи 2.
 16. Тарбияи ахлоқӣ зимни омӯзиши матнҳои китоби дарсии «Забони модарӣ»-и синфи 3.
 17. Тарбияи ахлоқӣ зимни омӯзиши матнҳои китоби дарсии «Забони модарӣ»-и синфи 4.
 18. Методикаи ташкил  ва гузаронидани бозиҳо  дар дарсҳои забони модарии  синфҳои ибтидоӣ.
 19. Методи таҳлил ва таркиб-методи асосии таълими грамматикаю имло.
 20. Методи таҳлил ва таркиб-методи асосии таълими савод.

100.  Нақши методи таҳлилу таркиб дар таълими грамматика ва имло.

101.  Аҳамияти истифодаи воситаҳои аёнию техникии таълим дар дарсҳои забони модарӣ.

102.  Истифодаи аёният ва воситаҳои техникии таълим дар давраи таълими савод.

103.  Корҳои хаттӣ ва усулҳои гузаронидани онҳо дар синфҳои ибтидоӣ.

104.  Аҳамияти имлои санҷишӣвасаволу супоришҳои тестӣ дар ҷараёни дарси забони модарии синфҳои ибтидоӣ.

105.  Нақли хаттӣ ва хелҳои онҳо,  тарзи гузарондани онҳо дар синфҳои ибтидоӣ.

106.  Роҳҳои инкишофи нутқи мураттаб дар таълими забони модарии синфҳои ибтидоӣ.

107.  Аҳамият ва тарзҳои ба ҳисоб гирифтани дониш, маҳорат ва малакаҳои талабагон.

108.  Мавқеи кори мустақилона дар таълими грамматика ва имло дар синфи 2.

109.  Ташкили кори мустақилона дар дарсҳои забони модарии синфи 3

110.  Ташкили кори мустақилона дар дарсҳои забони модарии синфи 4.

111.  Бозиҳои таълимии давраи алифбо ва тарзи иҷрои онҳо.

112.  Инкишофи нутқи гуфторию навиштории талабагон – вазифаи муҳими таълими ибтидоии забони модарӣ.

113.  Аҳамияти бозиҳои таълимӣ дар дарсҳои забони модарӣ.

114.  Истифодаи машқҳои дамгирӣ бобати фаъолгардонии талабагон ба омӯзиши забони модарӣ.

115.  Истифодаи методи интерактивӣ (фаъолияти якҷоя) дар дарсҳои забони модарӣ (кор дар гуруҳҳо, стратегияҳооид ба хонишу хат)

Номгӯи корҳои курсӣ аз фанни «Методикаи таълими математикаи синфҳои ибтидоӣ» барои шуъбаҳои рӯзона ва ғоибонаи факултети “Таҳсилоти ибтидоӣ”

1. Бедор намудани шавқу ҳаваси маърифатҷӯии мактаббача- гони хурдсол дар дарсҳои математика.

2. Воситаҳои айёният ва истифодаи онҳо дар раванди таъ- лими математикаи синфҳои ибтидоӣ.

3. Бозиҳо ва машғулиятҳои дидактикӣ дар дарсҳои мате- матикаи синфҳои ибтидоӣ.

4. Роҳҳо ва воситаҳои баланд бардоштани самаранокии таъ- лими математика дар синфҳои ибтидоӣ.

5. Дарсҳои математика ва шинос намудани мактаббачагони хурдсол бо элементҳои таълими политехникӣ.

6. Ташаккулу тафаккури мантиқии хонандагони синфҳои ибтидоӣ дар таълими математика.

7. Шинос намудани хонандагон бо амалҳои ҷамъ ва тарҳ дар доираи даҳ.

8. Шинос намудани хонандагон бо амалҳои зарбу тақсим дар нумератсияи 100.

9. Шинос намудани хонандагон бо тартиби иҷрои амалҳои арифметикӣ дар доираи 1000.

10. Омӯхтани амалҳои номдор дар синфҳои ибтидоӣ.

11.Ташаккули мафҳумҳои асосии математикӣ дар синфҳои ибтидоӣ.

12.Роҳҳо ва тарзҳои омӯзонидани ҳисоби шифоҳӣ (даҳонӣ).

13.Омӯзонидани тарзи ҳалли масъалаҳо дар синфҳои ибтидоӣ.

14.Таҳлилу таркиб дар вақти ҳалли масъалаҳо дар синфҳои ибтидоӣ.

15.Тартиб додан ва ҳал кардани масъалаҳо аз рӯи мазмуни расмҳо.

16.Ташкили кори мустақилона дар дарсҳои математикаи синфҳои ибтидоӣ.

17.Корҳои хонагии мактаббачагони хурдсол, ҳаҷм ва ҳалли онҳодар математикаи синфҳои ибтидоӣ.

18.Шинос намудани мактаббачагони хурдсол бо маводҳои геометрӣ.

19.Хатоҳои мактаббачагони хурдсол ва ислоҳи онҳо дар дарсҳои математикаи синфҳои ибтидоӣ.

20.Мазмун ва ташкили корҳои берунидарсӣ аз математика дар синфҳои ибтидоӣ.

21.Шаклдигаркуниҳои масъалаҳои матнӣ дар синфҳои ибти доӣ.

22.Мавқеъ ва нақши дарсҳои математика дар тарбияи меҳ- натии мактаббачагони хурдсол.

23.Нақш ва мавқеи китобҳои дарсии математика дар синф- ҳои ибтидоӣ.

24.Истифодаи методи шарҳдиҳӣ дар дарсҳои математикаи синфҳои ибтидоӣ.

25.Методҳои амалӣ ва мавқеи онҳо дар дарсҳои математи- каи синфҳои ибтидоӣ.

26.Алоқамандии амалҳои арифметикӣ дар курси методикаи таълими математикаи синфҳои ибтидоӣ.

27.Алоқаи байни компонентҳо ва натиҷаи амалҳои ариф- метикӣ дар синфи якум.

28.Мақом ва мароми бозиҳои дидактикӣ аз математика дар синфҳои ибтидоӣ.

29.Истифодаи  суҳбатҳои эврестикӣ дар дарсҳои матема- тика дар синфҳои ибтидоӣ.

30.Методикаи  таълими хусусиятҳои амалҳои арифметикӣ дар синфҳои ибтидоӣ.

31.Шинос намудани мактаббачагони хурдсол бо маводҳои алгебравӣ.

32.Таҳлили барномаҳои боғча, синфҳои ибтидоӣ ва вобас тагии онҳо бо китобҳои дарсӣ.

33.Истифодаи  хуҷҷатҳои меъёрӣ дар ҷараёни дарсҳои мате ма­тикаи синфҳои ибтидоӣ.

34.Методикаи таълими ҳисоби даҳонӣ дар синфҳои ибти- доӣ.

35.Методикаи омӯзиши амалҳои ҷамъ ва тарҳ дар доираи даҳӣ.

36.Методикаи омӯзиши ҳалли масъалаҳои сода доир ба амалҳои ҷамъ ва тарҳ.

37.Тарбияи ҳисси ватандӯстӣ дар ҷараёни ҳалли масъала ҳои математикаи синфҳои ибтидоӣ.

38.Методикаи омӯзиши ҳалли масъалаҳои таркибӣ бо амалҳои зарб ва тақсим.

39.Ташаккули ҷаҳонбинии хонандагони синфи ибтидоӣ дар ҷараёни таълими математика.

40.Ташаккули тафаккури мантиқии хонандагон дар дарсҳои математикаи синфҳои ибтидоӣ.

41.Ягонагии     таълиму тарбия дар раванди таълими мате- матикаи синфҳои ибтидоӣ.

42.Принсипҳои бошуурона ва фаъолиятнокӣ дар ҷараёни таълими математикаи синфҳои ибтидоӣ.

43.Тарзҳои ташаккули худсанҷии хонандагон дар дарсҳои математикаи синфҳои ибтидоӣ.

44.Тарбияи эстетикии хонандагон дар дарсҳои математикаи синфҳои ибтидоӣ.

45.Робитаи дарсҳои математика ва таълими меҳнат дар синфҳои ибтидоӣ.

46.Интихоби методҳои таълим дар дарсҳои математикаи синфҳои ибтидоӣ.

47.Истифодаи унсурҳои таълими проблемавӣ дар дарсҳои математикаи синфҳои ибтидоӣ.

48.Шаклҳо ва методҳои санҷиши дониш, маҳорат ва мала- каҳои амалӣ дар ҷараёни таълими математикаи синфҳои ибтидоӣ.

49.Тарзҳои фаъолгардонии хонандагон дар ҷараёни таъ- лими математикаи синфҳои ибтидоӣ.

50. Нақши бозиҳои дидактикӣ дар фаъолгардонидани хонандагон дар дарсҳои математикаи синфҳои ибтидоӣ.

51.Намудхои кори мустақилона дар дарсҳои математикаи синфҳои ибтидоӣ.

52.Китоби дарсӣ воситаи асосии таълими математикаи синфҳои ибтидоӣ.

53.Корҳои хонагӣ яке аз шаклҳои ташкили фаъолияти таълимии хонандагони синфҳои ибтидоӣ.

54.Асосҳои сохтори барномаҳои озмоишӣ аз математика барои синфҳои 1-4.

55.Мазмун ва методикаи гузаронидани маҳфилҳои мате- матикиӣ дар синфи якум.

56.Мазмун ва методикаи гузарондани маҳфилҳои мате- матикӣ дар синфи дуюм.

57.Мазмун ва методикаи гузарондани маҳфилҳои мате- матикӣ дар синфи сеюм.

58.Мазмун ва методикаи гузарондани маҳфилҳои мате- матикӣ дар синфи чорум.

59.Методҳо ва роҳҳои ташаккул додани фаъолияти эҷодии хонандагон дар дарсҳои математикаи синфҳои ибтидоӣ.

60.Намудҳои корҳои тарбиявӣ дар ҷараёни дарси мате- матикаи синфҳои ибтидоӣ.

61.Нақши бозиҳои дидактикӣ дар дарсҳои математикаи синфҳои ибтидоӣ.

62.Шинос намудани хонандагони синфҳои ибтидоӣ бо амалҳои зарбу тақсим дар доираи нумератсияҳои садӣ.

63.Ҳалли масъалаҳо бо ёрии тартиб додани муодилаҳо ва ҳал кардани онҳо дар синфҳои ибтидоӣ.

64.Методикаитаълими ҷамъ, тарҳ, зарб ва тақсими хаттии ададҳои дурақама.

65.Вобастагии  функсионалии бузургиҳои суръат, вақт ва масофа дар таълими математикаи синфҳои ибтидоӣ.

66.Методикаи омӯзиши ҳисса ва касрҳо дар таълими математикаи синфҳои ибтидоӣ.

67.Истифодаи методҳои гуногуни ташкили бозиҳо дар таълими математикаи синфҳои ибтидоӣ.

68.Методикаи шиносоӣ бо элементҳои мантиқи математикӣ дар синфҳои ибтидоӣ.

69.Методикаи ҳалли масъалаҳои таркибие, ки дар асоси қоидаи сегонагии содда ҳал карда мешаванд.

70.Методикаи омӯзиши тарзҳои ёфтани масоҳат ва воҳид- ҳои он дар синфҳои ибтидоӣ.

71.Методикаи омӯзиши тарзҳои ёфтани периметр ва воҳид- ҳои он дар синфҳои ибтидоӣ.

72.Ташаккул ва тафаккури мантиқии хонандагон дар ҷараёни ҳалли масъалаҳо дар синфҳои ибтидоӣ.

73.Асбобҳои аёнӣ ва мавқеи онҳо дар таълими математикаи синфҳои ибтидоӣ.

74.Истифодаи асбобҳои аёнӣ дар ҷараёни ҳалли масъалаҳо дар синфҳои ибтидоӣ.

75.Нақш ва усулҳои ташкили корҳои беруназсинфӣ аз математика дар синфҳои ибтидоӣ.

76.Методикаи ташкил ва гузаронидани иди рақамҳо дар синфҳои ибтидоӣ.

77.Ташкил ва гузаронидани кори мустакилона ҳангоми ҳалли масъалаҳо дар синфҳои ибтидоӣ.

78.Нақши бозиҳои дидактикӣ, машқҳои шавқовар ва масъ- алаҳои мантиқӣ дар омӯзиши математикаи синфҳои ибтидоӣ.

79.Методикаи омӯзиши элементҳои алгебравӣ ва геометрӣ дар синфҳои ибтидоӣ.

80.Индуксия ва дедуксия дар таълими ибтидоии математи- ка.

81.Аналогия дар таълими ибтидоии математика.

82.Анализ ва синтез дар таълими ибтидоии математика.

83.Мушоҳида ва таҷриба дар таълими ибтидоии математи- ка.

84.Муқоиса дар таълими ибтидоии математика.

85.Ҷамъбасткунӣ, абстрактӣ ва мушаххасгардонӣ дар таълими ибтидоии математика.

86.Методи эвристикӣ дар таълими ибтидоии математика.

87.Методи моделонии математика дар таълими ибтидоии математика.

88.Принсипи дастраси дар ҷараёни таълими математикаи синфҳои ибтидоӣ.

89.Методи сӯҳбат дар дарсҳои математикаи синфҳои ибти- доӣ.

90.Мақоми корҳои амалӣ дар протсесси таълими математи- каи синфҳои ибтидоӣ.

91.Истифодаи усули умумигардонӣ дар дарсҳои математи- каи синфҳои ибтидоӣ.

92.Истифодаи усули муқоисакунӣ дар раванди таълими математикаи синфҳои ибтидоӣ.

93.Истифодаи таҷҳизотҳои дидактикӣ мавриди ташкили кори мустақилонаи хонандагон оиди ташаккули малакаҳои худсанҷӣ.

94.Истифодаи ҷадвалҳо дар дарс оиди ҳисоби шифоҳӣ.

95.Ташаккули тасаввуротҳо ва мафҳумҳои нокорӣ дар хонандагони синфҳои ибтидоӣ.

96.Система ва намудҳои васоитҳои айёнӣ дар раванди таълими математикаи синфи 1.

97.Система ва намудҳои васоитҳои айёнӣ дар раванди таълими математикаи синфи 2.

98.Система ва намудҳои васоитҳои айёнӣ дар раванди таълими математикаи синфи 3.

99.Система ва намудҳои васоитҳои айёнӣ дар раванди таълими математикаи синфи 4.

 1. Система намудҳои кори мустакилона мавриди ҳалли масъалаҳо.
 2. Система ва намудҳои кори мустақилона мавриди ташаккули мафҳуми ифодаҳои ададӣ.
 3. Система ва намудҳои кори мустақилона мавриди ташаккули мафҳуми баробарӣ ва нобаробарӣ.
 4. Система ва намудҳои кори мустақилона мавриди ташаккули мафҳуми муодила.
 5. Система ва намудҳои кори мустақилона мавриди ташаккули тасавуротҳои геометрӣ аз математика дар синфҳои ибтидоӣ.
 6. Талаботҳои муосир оиди дарси математика дар синф- ҳои ибтидоӣ.
 7. Шаклҳои асосии машғулиятҳои беруназдарсии матема- тикӣ ва ташкилу гузаронидани онҳо.
 8. Методикаи омӯзиши нумератсияи ададҳои бутуни ғай риманфӣ.
 9. Ташаккул додани қобилияти фикрии хонандагони хурд сол дар дарси математика.
 10. Истифодабарии аломатҳои математикӣ дар синфҳои ибтидоӣ.
 11. Корҳои хонагии мактаббачагони хурдсол бо маводҳои алгебравию геометрӣ.
 12. Методикаи таълими хусусиятҳои амалҳои математика дар синфҳои якум.
 13. Методикаи таълими хусусиятҳои амалҳои математика дар синфҳои дуюм.
 14. Методикаи таълими хусусиятҳои амалҳои математика дар синфҳои сеюм.
 15. Методикаи таълими хусусиятҳои амалҳои математика дар синфҳои чорум.
 16. Маълумотҳои таърихӣ дар дарсҳои математикаи синф- ҳои ибтидоӣ.
 17. Методикаи омӯзиши маводҳои алгебравӣ дар синфҳои ибтидоӣ.
 18. Омӯзиши алгоритми хатии ҷамъ, тарҳ, зарб, тақсим дар ҳар як консентр.
 19. Тадбиқи усулҳои суҳбат оиди таълими математика дар синфҳои ибтидоӣ.
 20. Аҳамияти тарбиявии дарсҳои математика барои тайёр намудан ба меҳнат дар синфҳои ибтидоӣ.
 21. Роли бозиҳои дидактикӣ ва ташаккул додани фаъо- лияти хонандагон дар дарси математикаи синфҳои ибтидоӣ.
 22. Мақоми корҳои амалӣ дар ҷараёни таълими зарб ва тақсими  ғайриҷадвалӣ.
 23. Методикаи таълими нумератсия дар доираи 10.
 24. Методикаи таълими нумератсия дар доираи 100.
 25. Методикаи таълими нумератсия дар доираи 1000.
 26. Методикаи таълими ҷамъ ва тарҳ дар доираи 10.
 27. Методикаи таълими ҷамъ ва тарҳ дар доираи 100.
 28. Методикаи таълими ҷамъ ва тарҳи ададҳои бисёр- рақама.
 29. Методикаи таълими зарб ва тақсими хаттии ададҳои дурақама.
 30. Асосҳои назариявии ҳалли масъалаҳои сода дар курси математикаи синфҳои ибтидоӣ.
 31. Роҳу усулҳои ҳалли масъалаҳои сода дар курси мате- матикаи синфҳои ибтидоӣ.
 32. Моҳияти ҳалли масъалаҳо аз математика дар синфҳои ибтидоӣ
 33. Асосҳои назариявии ташкили корҳои берун аз дарсӣ аз математика дар синфҳои ибтидоӣ.
 34. Роҳи ташкил ва гузаронидани корҳои беруназдарсии математика дар синфҳои ибтидоӣ.
 35. Асосҳои назариявии омӯзиши маводҳои геометри дар синфҳои ибтидоӣ.
 36. Роҳҳои ташаккули маҳорат ва малакаҳои оддитарини геометрии мавриди омӯзиши математика дар синфҳои ибтидоӣ
 37. Асосҳои нпзприявии омӯзишии ҳалли масъалаҳои матнӣ дар синфҳои ибтидоӣ.
 38. Методикаи ҳалли масъалаҳои матнӣ оиди ҳаракат дар математикаи синфҳои ибтидоӣ.
 39. Нақши масъалаҳҳои  шавқовар дар раванди омӯзиши математикаи синфҳои ибтидоӣ
 40. Нақши масъалаҳои мантиқӣ дар доираи математикаи дар синфҳои ибтидоӣ
 41. Нақши бозиҳои дидактикӣ дар омӯзиши математикаи синфҳои ибтидоӣ
 42. Асосҳои психологӣ-педагогии таълими фанҳои табиӣ дар синфҳои ибтидоӣ
 43. Система ва усулҳои тарбия раванди таълими фанҳои табиӣдар синфҳои ибтидоӣ
 44. Методикаи таълим ва гузаронидани корҳои муста- қилонаи хонандагон тавассути ҳалли муодилаҳо дар синфҳои ибтидоӣ
 45. Методикаи таҳия ва истифодаи маводҳои дидактикии математикӣ дар синфҳои ибтидоӣ
 46. Асосҳои назариявии истифодаи воситаҳои иттиолотӣ-коммуникативӣ дар раванди таълими методикаи синфҳои ибти- доӣ
 47. Роҳу усулҳои самаранокии истифодаи воситаҳои итти- олотӣ-коммуникативӣ дар маводи таълимии математикаи синф- ҳои ибтидоӣ
 48. Асосҳои назариявии ҳалли масъалаҳои таркибӣ дар синфҳои ибтидоӣ
 49. Методикаи ташаккули маҳорат ва малакаҳои ҳалли масъалаҳои таркибӣ дар синфҳои ибтидоӣ
 50. Истифодаи мавоҳои дидактикӣ дар дарсҳои математи- каи синфҳои ибтидоӣ
 51. Роҳу усулҳои самараноки ташкили корҳои муста- қилона дар математикаи синфҳои ибтидоӣ
 52. Истифодаи маводҳои алгебравӣ дар ҳалли масъалаҳои матнӣ
 53. Нақши бозиҳои дидактикӣ дар раванди таълими мате- матикаи синфҳои ибтидоӣ
 54. Имкониятҳои тарбиявии таълими математикаи синф- ҳои ибтидоӣ
 55. Ташаккули маҳорат ва малакаҳои ҳалли масъалаҳои матнӣ дар хонандагони синфҳои ибтидоӣ
 56. Нақши масъалаҳои матнӣ дар омодагии математики хонандагони синфҳои ибтидоӣ
 57. Мақом ва мароми бозиҳои дидактикӣ аз математика дар синфҳои ибтидоӣ
 58. Тарбияи шавқу ҳаваси хонандагони хурдсол мавриди омӯзиши фанҳои табиӣ
 59. Имкониятҳои тарбиявии таълими ҳалли муодилаҳо дар синфҳои ибтидоӣ
 60. Нақши бозиҳои дидактикӣ дар ҷараёни дарси мате- матикаи синфҳои ибтидоӣ
 61. Методҳои эвристикии таълим дар раванди омӯзиши математикаи синфҳои ибтидоӣ
 62. Мафҳуми масъалаҳои матнӣ ва гурӯҳбандии онҳо дар математикаи синфҳои ибтидоӣ
 63. Технологияи амалисозии ҳалли масъалаҳои матнӣ дар курси математикаи синфҳои ибтидоӣ
 64. Нақши воситаҳои айёнӣ дар таълими математикаи синфҳои ибтидоӣ
 65. Бозиҳои дидактикӣ оиди математика дар синфҳои ибти доӣ
 66. Хусусиятҳои методии ташаккули маҳорат ва малака- ҳои ҳалли масъалаҳои таркибӣ дар синфҳои ибтидоӣ
 67. Асосҳои омӯзиши мафҳуми муодила дар раванди дарси математикаи синфҳои ибтидоӣ
 68. Методикаи ҳалли масъалаҳои матнӣ дар омӯзиши мате матикаи синфҳои ибтидоӣ
 69. Методикаи ташкил ва гузаронидани корҳои муста- қилонаи хонандагон тавассути ҳалли муодилаҳо дар синфҳои ибтидоӣ
 70. Методикаи омӯзиши маводҳои алгебравӣ дар синфҳои ибтидоӣ
 71. Методикаи омӯзиши масъалаҳои матнӣ дар синфҳои ибтидоӣ.

 

 

Номгӯи корҳои курсӣ аз фанни«Асосҳои назариявии математикаи синфҳои ибтидоӣ» барои курсҳои дуюми шуъбаи ғоибонаи факултети “Таҳсилоти ибтидоӣ”

1.  Асосҳои методологии математика.

2. Марҳилаҳои асосии инкишофи математика.

3. Идеализатсия ва нақши он дар математика.

4. Методҳои математикӣ дар раванди тафаккур.

5. Методии аксиоматикӣ дар математика.

6. Назарияи аксиоматикии маҷмӯъҳо.

7. Структураҳо ва синфи структураҳо дар математика.

8. Назарияи маҷмӯъ ва математикаи мактабӣ.

9. Мувофиқат ва муносибат дар математикаи мактабӣ.

10. Инъикос ва стуруктураҳо дар  математикаи мактабӣ

11. Функсияи адади дар математикаи мактабӣ

12. Инъикоси маҷмӯъҳои охирнок ва комбинаторика.

13. Оператсияҳои алгебравӣ ва алгебра.

14. Термҳо ва табдилоти онҳо.

15. Муносибати ботартиб дар нимгурӯҳ.

16. Асоснокунии аксиоматикии ададҳои натуралӣ.

17. Бузургиҳои скалярии мусбат ва ададҳои ҳақиқии мусбат.

18. Сохтори вектори геометрия.

19. Сохтори метрики геометрия.

20. Ченкунии бузургиҳои геометрӣ.

21. Забони математикӣ.

22. Ҷумлаҳои математикӣ дар курси математикаи мактабӣ.

23. Таърифҳо дар курси математикаи мактабӣ.

24. Исботҳои математикӣ дар курси математикаи мактабӣ.

25. Алгебраи баёнотҳо дар курси математикаи мактабӣ.

26. Алгебраи предикатҳо дар курси математикаи мактабӣ.

27. Вобастагии функсионалӣ дар курси математикаи синфҳои ибтидоӣ.

28. Графҳова комбинаторика.

29. Элеметҳои алгебравӣ дар курси математикаи мактабӣ.

30. Табдилотҳои геометрӣ дар математикаи мактабӣ.

31. Системаи аксиомаҳои Пеано.

32. Нақши назарияи маҷмӯъ дар курси математикаи мактабӣ.

33. Метод ва истифодаи он  дар курси математикаи мактабӣ.

34. Зарби декаритии маҷмӯъҳо  дар курси математикаи  мактабӣ.

35. Мувофиқат ба муносибат дар курси математикаи мактабӣ.

36. Майдон ва истифодаи он дар курси математикаи мактабӣ.

37. Аксиоматикаи Вейл ва математикаи мактабӣ.

38. Аксиоматикаи маҷмӯи бузургиҳои скалярии мусбат.

39. Формулаи биноми Нютон-Хайём.

40.  Алгоритмҳои курси математикаи мактабӣ.

41. Асосҳои аксиоматики бузургиҳо.

42. Алгоритми Евклид ва истифодаи он дар курси математикаи мактабӣ.

43. Ададҳои комплексӣ ва тадбиқи он дар математикаи мактабӣ.

44. Табдилотҳои ифодаҳои алгебравӣ.

45. Функсияи квадратӣ ва графики он.

46. Муодилаҳои алгебравии яктағирёбандадор.

47. Нобаробариҳои ададӣ ва алгебравӣ.

48. Пайдарпаиҳои ададӣ.

49. Векторҳо ва амалҳо бо онҳо.

50. Назарияи масоҳати фигураҳои ҳамвор.

51. Бисёркунҷаҳо ва хосиятҳои онҳо.

52. Монандии фигураҳои ҳамвор.

53. Баробарии фигураҳои ҳамвор.

54. Муносибати метрикӣ дар секунҷаҳо.

55. Бисёркунҷаҳои мунтазами ҳамвор.

56. Давра, доира ва элементҳои он.

57. Бисёррӯяҳои мунтазами ҳамвор.

58. Прогресси арифметикӣ дар курси математикаи мактабӣ.

59.  Прогресси геометрӣ дар курси математикаи мактабӣ.

60. Табдилотҳои графики функсияҳо.

61. Ҳисобкуниҳои тақрибӣ дар курси математикаи мактабӣ.

 

Рӯйхати мавзӯъҳои корҳои курсӣ аз

фанни педагогика ва психология барои шуъбаи рӯзона ва ғоибонаи факултети таҳсилоти ибтидоӣ

Номгӯи мавзӯъҳо

1.

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон эҳёгари педагогикаи миллӣ

2.

Системаи маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистони соҳибихтиёр ва роҳҳои пешгирифтаи он

3.

Касби омӯзгорӣ ва мақоми ӯ дар ҷомеаи муосир

4.

Кӯдак ҳамчун  объект ва субъекти таълиму тарбия

5.

Хусусиятҳои инкишофи синнусолӣ ва фардии хонандагони синфҳои ибтидоӣ

6.

Мақсад ва вазифаҳои тарбия дар синфҳои ибтидоӣ

7.

Инноватсияи (навгониҳо) педагогӣ

8.

Моҳияти раванди таълим дар синфҳои ибтидоӣ

9.

Мазмуни маълумот (таҳсилот) дар мактаб

10.

Истифодаи принсипҳои тарбия дар синфҳои ибтидоӣ

11.

Моҳият ва мазмуни раванди тарбия

12.

Асосҳои ҷаҳонбинии илмӣ ва моҳияти он

13.

Системаи методҳои тарбия дар синфҳои ибтидоӣ

14.

Тарбияи ахлоқии хонандагони синфҳои ибтидоӣ

15.

Ташкил ва ташаккули коллективи мактабиёни хурдсол

16.

Тарбияи иқтисодии мактабиёни хурдсол

17.

Тарбияи эстетикӣ ва экологии мактабиёни хурдсол

18.

Тарбияи ҳуқуқӣ ва вазифаҳои он

19.

Созмонҳои хонандагон дар мактабҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва  вазифаҳои онҳо

20.

Методҳои таълим дар синфҳои ибтидоӣ

21.

Ташкили фаъолияти берун аз таълимии  хонандагон

22.

Мазмуни кори роҳбари синф дар синфҳои ибтидоӣ

23.

Тарбияи меҳнатии талабагони синфҳои ибтидоӣ

24.

Тарбияи ҷисмонии талабагони синфҳои ибтидоӣ

25.

Фаъолияти якҷояи мактаб ва оила дар тарбияи насли наврас

26.

Шаклҳои ҳамкории муаллим бо падару модарон

27.

Принсипҳо ва қоидаҳои таълим

28.

Тарбияи фикрии (ақлии) мактабиёни хурдсол

29.

Шаклҳои ташкили кори таълим дар мактаб

30.

Гурӯҳбандии (таснифоти) методҳои таълим дар синфҳои ибтидоӣ

31.

Нақши афсонаҳои халқӣ дар тарбияи эстетикии хонандагон

32.

Мақоми афсонаҳои халқӣ дар тарбияи ахлоқии хонандагони синфҳои ибтидоӣ

33.

Методҳои тарбия дар педагогикаи халқӣ

34.

Масъалаҳои тарбияи меҳнатӣ дар педагогикаи халқӣ

35.

Равияҳои хоси тарбияи ватандӯстӣ дар педагогикаи халқӣ

36.

Масъалаҳои тарбияи оилавӣ дар педагогикаи халқӣ

37.

Технологияи тарбия дар шароити муосир

38.

Мақсад ва вазифаҳои тарбияи меҳнатӣ дар синфҳои ибтидоӣ

39.

Мақсад ва вазифаҳои тарбияи ҷисмонӣ дар синфҳои ибтидоӣ

40.

Шакл ва методҳои тарбияи ахлоқӣ дар синфҳои ибтидоӣ

41.

Маҳорати педагогии муаллим дар раванди дарс

42.

Дарс-шакли асосии кори таълим дар синфҳои ибтидоӣ

43.

Тарбияи насли наврас дар марҳилаҳои гуногуни инкишоф

44.

Оптималикунонии системаи педагогӣ дар шароити муосир

45.

Андешаҳои таълиму тарбиявии Абуабдуллои Рӯдакӣ

46.

Нақши «Қобуснома»-и Унсурмаолии Кайковус дар тарбияи оилавӣ

47.

Андешаҳои таълиму тарбиявии Фирдавсӣ

48.

Ақидаҳои  педагогии Носири Хусрав

49.

Масъалаҳои тарбияи ахлоқӣ дар «Гулистон»-и Саъдии Шерозӣ

50.

Андешаҳои таълиму тарбиявии Ибни Сино

51.

Ақидаҳои маорифпарварии Аҳмади Дониш

52.

Ақидаҳои педагогии Садриддин Айнӣ

53.

Ақидаҳои педагогии Абдураҳмони Ҷомӣ

54.

Андешаҳои ахлоқии Ҳусайн Воизи Кошифӣ

55.

Инъикоси масъалаҳои таълиму тарбия дар «Қобуснома»-и Кайковус

56.

Мақоми Низомулмулк дар инкишофи мадрасаҳо

57.

Ақидаҳои педагогии Хоҷа Насриддини Тӯсӣ

58.

Назарияҳои педагогии Ян Амос Коменский ва таъсири ӯ ба педагогикаи умумибашарӣ

59.

Назарияҳои педагогии И.Г.Песталотсӣ ва нақши он дар таълими синфҳои ибтидоӣ

60.

Таъсири системаи педагогии А.С.Макаренко дар шароити мактаби муосир

61.

Назарияҳои педагогии Л.Н.Толстой ва таъсири ӯ ба мактаби муосир

62.

Таърихи тарбия, мактаб ва афкори педагогии халқи тоҷик аз аҳди қадим то ислилои араб

63.

Педагогикаи халқӣ дар бораи проблемаҳои тарбияи наврасон дар оила

64.

Моҳияти гуманистии фаъолияти омӯзгорӣ дар шароити мактаби муосир

65.

Роҳҳои омӯзиши касби омӯзгорӣ ва такмили он

66.

Таҷрибаи педагогӣ-омили муҳими тайёр кардани муаллими оянда

67.

Шахсияти кӯдак ва муносибати педагогӣ ба он

68.

Талабот ба шахсияти омӯзгор дар шароити мактаби муосир

69.

Истифодаи принсипҳои илмӣ, системанокӣ ва пай дар пай дар таълими синфҳои ибтидоӣ

70.

Истифодаи принсипҳои аёният ва дастрасӣ дар таълими синфҳои ибтидоӣ

71.

Ситифодаи метод ва усулҳои нави таълим дар синфҳои ибтидоӣ

72.

Системаи дидактикӣ ва модели таълим дар шароити муосир

73.

Нақши ҳуҷҷатҳои меъёрии мазмуни маълумот дар баланд бардоштани самаранокии таълим дар синфҳои ибтидоӣ

74.

Мотивҳои (майлу ҳавасҳои) таълимӣ

75.

Омӯхтан ва ташаккул додани мотивҳо дар синфҳои ибтидоӣ

76.

Истифодаи принсипҳои бошууронагӣ ва алоқаи назария бо амалияи таълим дар синфҳои ибтидоӣ

77.

Истифодаи методҳои шифоҳии донишдиҳӣ аз тарафи муаллим ва фаъолгардонии хонандагон дар синфҳои ибтидоӣ

78.

Истифодаи методҳои санҷиш ва баҳодиҳӣ ба дониш, маҳорат ва малакаҳои хонандагони синфҳои ибтидоӣ

79.

Талабот ба дарси муосир дар синфҳои ибтидоӣ

80.

Истифодаи хелҳои таълим дар мактаби муосир

81.

Маҳорати омӯзгор дар истифодаи навъ ва сохтори дарсҳо дар синфҳои ибтидоӣ

82.

Мақоми омӯзгор дар истифодаи шаклҳои дигари таълим дар синфҳои ибтидоӣ

83.

Роҳҳои ташаккул додани маҳорати педагогӣ

84.

Истифодаи технологияи навин дар раванди таълими синфҳои ибтидоӣ

85.

Консепсияи тарбия дар педагогикаи этникӣ ва халқӣ

86.

Зарбулмасал ва мақолҳои халқӣ ҳамчун сарчашмаи асосии педагогикаи этникӣ ва халқӣ

87.

Ақидаи ташаккул ва инкишофи ҳаматарафаи инсон дар педагогикаи халқӣ

88.

Расму оин ва таомулҳои халқӣ дар тарбияи фарзанд

89.

Робитаи педагогикаи мактаб ва театр дар ҳалли проблемаҳои маҳорати педагогӣ

90.

Нақши рамзҳои давлатӣ дар тарбияи ватанпарастии насли наврас

91

Гурӯҳбандии методҳои тарбия дар синфҳои ибтидоӣ

92

Истифодаи методҳои фаъоли таълим дар мактаби муосир

93

Вазифаи маълумотдиҳӣ, инкишофдиҳӣ ва тарбиядиҳии таълим

94

Тарбияи худшиносӣ ва Ваҳдати миллӣ дар раванди таълим

95

Тарбияи ифтихори миллӣ ва ватанпарастии хонандагони синфҳои ибтидоӣ

96

Мақсад ва вазифаҳои тарбияи меҳнатӣ дар мактаб

97

Мақоми педагогикаи ҳамкорӣ дар баланд бардоштани сифати таълим

98

Мақсад ва вазифаҳои тарбияи ҷимсонӣ дар мактаб

99

Мақсад ва вазифаҳои тарбияи эстетикӣ дар синфҳои ибтидоӣ

100

Роли ташхиси омӯзиш дар баланд бардоштани сифати таълим

101

Хусусиятҳои бавуҷудоӣ ва инкишофи илми психология

102

Падидаҳои шуур ҳамчун предмети таҳқиқ

102

Хусусият ва хосияти предмет ва вазифаҳои психологияи рафтор

104

Категорияи фаъолият дар психология

105

Мазмун ва моҳияти раванди ягонагии шуур ва фаъолият

106

Функсияи олии асаб ва табиати иҷтимоии он

107

Одам ва психикаи ӯ

108

Хусусиятҳои фаъолияти одам, сохтор ва намудҳои он

109

Мазмун ва мундариҷаи мафҳумҳои асосӣ ва принсипҳои назарияи психологии фаъолият

110

Хусусиятҳои ташаккулёбии ҷанбаҳои ҳавасмандсозӣ ва шахсии фаъолияти инсон

111

Қонуниятҳои психологии инкишофи фаъолият-мазмун ва мундариҷаи он

112

Хусусиятҳои инкишофи тасаввурот оид ба шахсият дар илми психологӣ

113

Мафҳуми шахсият дар психология

114

Шахсият ҳамчун сифати иҷтимоӣ

115

Масъалаҳои мутобиқати мафҳуми «шахсият» ва «фардият» дар психология

116

Сохтори психологии шахсият

117

Инкишофи тасаввурот доир ба сохтори шахсият дар психологияи ватанӣ

118

Мафҳуми нишондод «дастур»-и шахсият-мазмун ва мундариҷаи масъала

119

Хусусиятҳои фаҳмиши инкишофи даврабандии синнусолии шахсият дар мактабҳои гуногун ва самтҳои психологӣ

120

Ташаккули ақидаҳо ва нишондодҳо доир ба мизоҷ дар раванди инкишофи илми психология

121

Хусусиятҳои алоқамандии системаи олии асаб ва типҳои мизоҷ

122

Тавсифи психологии қобилиятҳои одам

123

Нишонаҳои истеъдод ҳамчун заминаҳои табиии қобилият

124

Хусусиятҳои психологии классификатсияи қобилиятҳо ва ба ҳисоб гирифтани тадбирҳои интихоби касб

125

Психологияи худмуайянкунии шахсият

126

Мазмун ва мундариҷаи масъалаҳои асосии психологияи эмотсия

127

Нақши эҳсос дар фаъолияти ҳаётии инсон

128

Асосҳои физиологии эҳсос

129

Асосҳои физиологии идрок

130

Таснифоти хосиятҳои идроки инсон ва характеристикаи он

131

Хотир ҳамчун раванди психикӣ, доираи зуҳуроти хотир

132

Хусусиятҳои таъсири хотир ба бомуваффақиятии таҳсил

133

Намудҳои асосии хотир ва тавсифи онҳо

134

Моҳияти психологии диққат ва хусусиятҳои он

135

Хусусиятҳои инкишофи диққат дар раванди фаъолияти таълимӣ

136

Тафаккур дар сохтори психика

137

Асосҳои физиологии тафаккур

138

Хусусиятҳои фардӣ ва сифати тафаккур

139

Моҳият ва мундариҷаи назарияи давра ба давра ташаккул ёфтани амалҳои зеҳнӣ (П.Я.Галперин)

140

Назарияи ахборотии инкишофи ақлӣ-маърифатӣ

141

Низоми ташхиси синнусолии инкишофи ақлӣ

142

Моҳият ва мундариҷаи механизмҳои психологии хаёл

143

Нутқ: асосҳои инкишоф дар филогенез ва онтогенез

144

Ташаккулёбии диққати беихтиёрӣ дар кӯдакони синну соли томактабӣ

145

Бартараф намудани монеаҳо: ҳамсолон ва волидайн

146

Нақши баҳогузорӣ ва қайдкунӣ дар бавуҷудоии худбаҳодиҳии хонандагони синни хурди мактабӣ

147

Таъсири падару модар дар ташаккулёбии сифатҳои шахсии писарон ва духтарони синни хурди мактабӣ

148

Нақши кӯдакон ва шахсони наздик дар бартараф кардани шубҳа ва душвориҳое, ки дар инсон вобаста ба фарорасии пиронсолӣ пайдо мешавад

149

Муоширати кӯдакон бо калонсолон дар раванди фаъолияти бозӣ

150

Таъсири волидайн ба муваффақиятҳои кӯдакони синни хурди мактабӣ дар таҳсил

151

Ихтилофҳои байнишахсӣ дар муоширати наврасон

152

Хусусиятҳои фардии равандҳои маърифатии хонандагони синни хурди мактабӣ

153

Болоравии фаъоли зеҳнии навҷавонон вобаста ба дарки ҷиддияти муносибат ба ояндаи худ

154

Муоширати кӯдакон бо калонсолон дар раванди фаъолияти таълимӣ

155

Таҳлили муқоисаи психологияи кӯдакона, психологияи синнусолӣ ва психологияи инкишоф

156

Таъсири филмҳои тасвирӣ ва бадеӣ ба рафтори кӯдакони синни хурди мактабӣ

157

Нақши муҳити иҷтимоӣ ҳамчун омили инкишофи психикӣ дар мактабҳои илмии гуногун

158

Бозӣ ва инкишофи маърифатӣ дар синни барвақти бачагӣ

159

Ваҷҳҳои омӯзиши хонандагони синни хурди мактабӣ ва нақши он дар таълими бомуваффақиятонаи мактаб

160

Хусусиятҳои хоси кӯдакони синни томактабӣ ҳангоми идроки адабиётҳои бадеӣ (афсона, асарҳои кӯдакона ва ғ)

161

Пешбинии оянда дар давраи ҷавонӣ ҳамчун ҳалли буҳрони ин синну сол

162

Муваффақиятҳои касбӣ ва зеҳнии одам дар давраи камолот

163

Асосҳои табиию илмии психика

164

Давраҳои инкишофи донишҳои психологӣ

165

Рушди донишҳои психологӣ дар асри Х1Х

166

Равияҳои асосии илми психология

167

Аз таърихи афкори мутафаккирони Шарқ

168

Психика ҳамчун предмети тадқиқоти илми психология

169

Хусусиятҳои ҷинсии инкишофи психикӣ

170

Соҳаҳои илми психология

171

Асосҳои илмӣ-методологии тадқиқоти психологӣ

172

Мафҳуми гурӯҳҳои хурд ва коллектив

173

Муошират ва муносибатҳои байнишахсӣ

174

Мафҳуми фаъолият ва сохти он

175

Маҳорат, малака ва одатҳо

176

Ваҷҳҳои омодагии кӯдак ба мактаб

177

Аҳамияти амалҳои фикрӣ: муқоиса ва ҷамъбасткунӣ дар фаъолияти таълимии хонандагони синни хурди мактабӣ

178

Инкишофи нутқи мактаббачагони хурдсол дар ҷараёни фаъолият

179

Хусусиятҳои психологии наврасон

180

Хусусиятҳои хотири образӣ дар кӯдакони синни томактабӣ

181

Инкишофи диққати кӯдакони синни томактабӣ

182

Нақши бозиҳои дидактикӣ дар инкишофи қобилияти фикрии кӯдакони синни томактабӣ

183

Нақши волидайн дар инкишофи характери кӯдакони хурдсол

184

Хусусиятҳои инкишофи психологии давраи барвақти бачагӣ

185

Ташаккули шахсият дар синни хурди мактабӣ

186

Нақши муҳити иҷтимоӣ дар инкишофи шахсияти мактаббачагон

187

Бахотиргирии ихтиёрӣ ва ғайриихтиёрӣ дар мактаббачагони хурдсол

188

Хусусиятҳои асосии диққат ва зуҳуроти онҳо дар мактаббачагони хурдсол

189

Инкишофи ирода дар хонандагони синфҳои ибтидоӣ

190

Проблемаи методҳо ва ҳалли онҳо дар равоншиносии муосир

191

Муносибатҳои байнишахсӣ дар коллективи мактаббачагони синфҳои ибтидоӣ

192

Омӯзиши тавсифномаи психологии коллектив

193

Тавсифи психологии қобилияти муаллим

194

Қонуниятҳои психологии моҳияти протсесси таълим

195

Дӯстӣ дар синну соли барвақти ҷавонӣ

196

Хусусиятҳои психологии хонандагони синни калони мактабӣ

197

Тавсифи синнусолӣ ва психологии хонандагони синни калони мактабӣ

198

Нақши омили биологӣ ва иҷтимоӣ дар инкишофи психикӣ

199

Тайёрии психологию педагогии бача ба мактаб

200

Инкишофи протсесҳои маърифатии хонандагони синни хурди мактабӣ

 
free pokerfree poker

ПАЁМИ ДОНИШГОҲ
 

 

 

surat 91.png - 36.52 Kb


 • Номи пурра: Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон  ба номи Садриддин Айнӣ
 • Суроға:, 734003, шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 121
 • Телефон: +992(37) 224-13-83
 • WWW: tgpu.tj, E-mail: info@tgpu.tj