• Таджикский
 • Руский
 • Английский
Факултетҳо
There are no translations available.


Номгӯи мавзӯъҳои корҳои курсии кафедраи забони франсавӣ ва методикаи
таълими он барои соли таҳсили 2018-2019


Мавзӯъҳо аз амалияи нутқи шифоҳӣ, грамматика ва назарияи грамматикаи забони франсавӣ ва тоҷикӣ


 

 1. 1. Махсусияти истифодаи зарбулмасалу мақолҳо дар муоширати рӯзмарра (дар заминаи забони франсавӣ)
 2. 2. Абревиатсия (зарфсозӣ) ҳамчун воситаи калимасозӣ дар забони франсавии муосир
 3. 3. Масъалаи воҳидҳои фразеологӣ бо қисматҳои зоонимӣ дар забони франсавӣ
 4. 4. Компонентҳои забонию фарҳангии топонимҳои забони франсавии муосир
 5. 5. Махсусиятҳои структуравӣ-семантикии зарбулмасалҳои франсавӣ (аспекти диахронӣ)
 6. 6. Масъалаи пайвасткунӣ (enchenement) ва занҷирбандӣ (liaison) дар нутқи сиёсии забони франсавии муосир
 7. 7. Роҳҳои таҳаввули семантикии воҳидҳои номинативӣ дар забони муосири франсавӣ
 8. 8. Масъалаи синонимия ва шаклҳои он дар забони муосири франсавӣ
 9. 9. Воридшавии калимаҳои англисӣ дар забони муосири франсавӣ
 10. 10. Ифодаҳои идиоматикӣ дар забони муосири франсавӣ
 11. 11. Арго дар забони муосири франсавӣ
 12. 12. Иқтибос ҳамчун сарчашмаи ғанӣ гардонидании таркиби луғавии забони франсавии муосир
 13. 13. Иқтидори прагматикӣ (фоиданокӣ)-и медиарекламаҳо дар забони франсавии муосир
 14. 14. Неологизмҳо дар забони муосири франсавӣ
 15. 15. Лексикаи лаҳҷавӣ дар забони муосири франсавӣ
 16. 16. Забони реклама. Хусусият ва махсусият.
 17. 17. Масъалаи муодили тарҷумаи воҳидҳои фразеологӣ дар забони франсавии муосир
 18. 18.Таҳлили муқоисавии сохт ва имконоти фарҳангҳои якзабонаи асрҳои XX ва XXI
 19. 19. Нақши метафора дар калимасозии забони франсавӣ (дар асоси маводҳои сиёсӣ)
 20. 20. Хусусиятҳои фонетикӣ дар тарҷумаи назм (дар асоси маводи забони франсавӣ ва тоҷикӣ)
 21. 21. Шакли ихтисоргаштаи калимаҳо ва мавриди истифода қарор гирифтани онҳо дар забони франсавии муосир
 22. 22. Хусусиятҳои лексикии «арго» дар забони франсавии муосир
 23. 23. Зарф ва истифодаи он дар забони франсавӣ
 24. 24. Ҷанбаи семантикию грамматикии сифат дар забони франсавӣ
 25. 25. Феъл. Шаклҳои грамматикии феъл. Сиғаи эҳтимолӣ.
 26. 26. Исм. Мафҳумҳои семантию граммматикии он. Вазифаҳои синтаксисӣ ва категорияҳои грамматикии он.
 27. 27. Муайянкунандаҳо (Детерминативҳо). Категорияи муайянӣ ва номуайянӣ. Вазифа ва шаклҳои артикл.
 28. 28. Сифати феълӣ ҳамчун шакли махсуси феъл
 29. 29. Мавқеи ҷонишинҳо дар забони франсавӣ
 30. 30. Пешояндои сермаҳсули забони франсавӣ. Пешояндҳи макон.
 31. 31. Адъективатсия ва адвербиализатсияи сифати феълӣ ва феъли ҳол дар забони франсавӣ
 32. 32. Шаклҳои хабар, роҳҳои ифодаи хабар дар забони франсавӣ
 33. 33. Феъли avoir ва хусусиятҳои грамматикии он
 34. 34. Феъли laisser ва хусусиятҳои грамматикии он
 35. 35. Шаклҳои исмии феъл дар забони франсавӣ
 36. 36. Исм ва категорияҳои грамматики он дар забони франсавӣ ва тоҷикӣ тартиби инверсиявии калимаҳо дар ҷумлаҳои франсавӣ
 37. 37. Категорияи ҷинсияти исм дар забони франсавӣ
 38. 38. Воситаҳои грамматикии ифодаи ҷинсият
 39. 39. Таснифи пешояндҳои забони франсавӣ
 40. 40. Таркибҳо бо масдар дар забони франсавӣ
 41. 41. Лексикализатсияи дараҷаи муқоисавии сифатҳо дар забони франсавӣ
 42. 42. Ҷонишинҳои шахсӣ дар забони франсавӣ: хусусиятҳои морфологӣ ва вазифаҳои синтаксисии онҳо
 43. 43. Вазифаи морфологӣ ва синтаксисии артикл дар забони франсавӣ
 44. 44. Нишондиҳандаҳои морфологии фоилӣ/мафъулии феълҳо дар забони франсавӣ
 45. 45 Феълҳои ёрирасон. Раванди грамматикикунонии баъзе феълҳои ёрирасон
 46. 46. Ҳол, воситаҳои ифодаи ҳол дар забони франсавӣ
 47. 47. Муайянкунанда, воситаҳои ифодаи муайянкунанда дар забони франсавӣ
 48. 48. Шаклҳои асосии табдили грамматикии садонокҳо дар забони франсавӣ
 49. 49. Гурӯҳҳои асосии шумораҳо дар забони франсавӣ
 50. 50. Роҳҳои асосии таснифи ҷумлаҳои мураккаби тобеъ дар забони франсавӣ
 51. 51. Таркиби пассив дар забони франсавӣ
 52. 52. Ҷумлаи аз рӯи маъно бешахс дар забони франсавӣ
 53. 53. Ҷонишинҳои соҳибӣ дар забони франсавӣ: хусусиятҳои морфологӣ ва вазифаҳои синтаксисӣ
 54. 54. Низоми бевоситаи калимаҳо дар ҷумлаи франсавӣ
 55. 55. Гурӯҳи семантикии зарф дар забони франсавӣ
 56. 56. Воситаҳои шаклсозии грамматикии синонимия дар забони франсавӣ
 57. 57. Вазифаҳои синтаксисии сифат дар забони франсавӣ
 58. 58. Ҷумлаҳои мураккаб бо ҷумлаи пайрави замон дар забони франсавӣ
 59. 59. Ҷумлаҳои мураккаб бо ҷумлаи пайрави пуркунанда дар забони франсавӣ
 60. 60. Ҷумлаҳои мураккаб бо ҷумлаи пайрави дорои дараҷаҳои қиёсӣ дар забони франсавӣ
 61. 61. Ҷумлаҳои мураккаб бо ҷумлаи пайрави шартӣ дар забони франсавӣ
 62. 62. Ҷумлаҳои мураккаб бо якчанд ҷумлаи пайрав дар забони франсавӣ
 63. 63. Равандҳои муосир дар низоми калимасозии исмӣ дар забони франсавӣ
 64. 64. Роҳҳои ифодаи мубтадо дар забони франсавӣ
 65. 65. Роҳҳои сохтани шакли грамматикии калима дар забони франсавӣ
 66. 66. Тасриф ва истифодаи феълҳои модалӣ дар забони франсавӣ
 67. 67. Таҳлили муқоисавии категорияи шумораи исм дар забонҳои тоҷикӣ ва франсавӣ (ҷанбаи шаклӣ ва семантикӣ)
 68. 68. Таҳлили муқоисавии сиғаи амрӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва франсавӣ
 69. 69. Роҳҳои ифодаи соҳибият дар забони франсавӣ
 70. 70. Субстантиватсияи масдар дар забони франсавӣ
 71. 71. Шаклҳои ҷумлаҳои саволӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва франсавӣ
 72. 72. Типҳо ва воситаҳои инкор дар забони франсавӣ
 73. 73. Ҷонишинҳои ишоратӣ дар забони франсавӣ: хусусиятҳои морфологӣ ва вазифаҳои синтаксисӣ
 74. 74. Истифодаи Subjonctif дар ҷумлаҳои пайрави забони франсавӣ
 75. 75. Ҳиссачаҳо дар забони франсавӣ, таснифи ҳиссачаҳои забони франсавӣ

Номгӯи мавзӯъҳо аз методика, педагогика ва психология дар
таълими забонҳои хориҷӣ (дар мисоли забони франсавӣ)

 1. 1. Истифодаи технологияи муосир дар омӯзиши забонҳои хориҷӣ
 2. 2. Лингводидактика ҳамчун назарияи умумии омӯзиши забон
 3. 3. Омӯзиши шаклҳои интонатсия дар ҷумлаҳои забони франсавӣ
 4. 4. Интерференсия – таъсири манфии забони модарӣ дар раванди омӯзиши забони дуюм
 5. 5. Воситаҳои аудиовизуалии омӯзиш ҳамчун як қисми муҳими воситаҳои таълим
 6. 6. Транспозитсия ҳамчун таъсири мусбати забони модарӣ ба забони омӯхташаванда
 7. 7. Машқи фонетикӣ ҳамчун методи лингводидактикии ташаккул ва такомули малакаҳои фонетикии хонандагон дар омӯзиши забони франсавӣ
 8. 8. Муошират ҳамчун методи омӯзиши забони франсавӣ дар давраи аввали таълим
 9. 9. Усулҳои истифодаи технологияи информатсионӣ дар дарсҳои забони франсавӣ
 10. 10. Шунавонидан ҳамчун шакли маъмули фаъолияти нутқӣ
 11. 11. Хониш ҳамчун шакли асосии фаъолияти нутқӣ
 12. 12. Минимизатсия (мухтасарнамоӣ) ҳамчун воситаи интихоби маводи методӣ
 13. 13. Инкишофи хотираи хонандагон дар дарси забони хориҷӣ
 14. 14. Методҳои омӯзиши хатти забони франсавӣ
 15. 15. Муошират ҳамчун яке аз методҳои омӯзиши забони хориҷӣ
 16. 16. Бозиҳои нақшофарии лингвистӣ дар методикаи таълими забонҳои хориҷӣ
 17. 17. Истифодаи шаклҳои фаъолияти эҷодӣ дар омӯзиши забонҳои хориҷӣ
 18. 18. Комплекси шаклҳои фаъолияти нутқӣ дар дарси забонҳои хориҷӣ
 19. 19. Методҳои анъанавии омӯзиши забони франсавӣ
 20. 20. Методҳои бозӣ дар омӯзиши забони франсавӣ дар мактаби ибтидоӣ
 21. 21. Инкишофи малакаи гуфтор дар мактаби миёна
 22. 22. Истифодаи маводи дуруст дар дарси забони франсавии синфҳои болоӣ
 23. 23. Ташаккули салоҳиятнокии байнифарҳангии хонандагони синфҳои болоӣ
 24. 24. Методҳои омӯзонидани лексикаи франсавӣ дар синфҳои ибтидоӣ
 25. 25. Махсусиятҳои омӯзиши забони франсавӣ дар муҳити дузабона
 26. 26. Иборафеълҳо (фразовые глаголы) дар забони франсавӣ ва усулҳои таълими онҳо
 27. 27. Таҳлили машқҳои забони франсавӣ аз грамматика дар асоси маводи китобҳои дарсии муосири забонҳои хориҷӣ
 28. 28. Мафҳуми коллокатсия дар забоншиносии муосир. Таҳлили машқҳои ба омӯзиш нигарондашуда.
 29. 29. Усулҳои омӯзиши забонҳои хориҷӣ дар таҳқиқоти профессор Алиев С.
 30. 30. Масъалаҳои омӯзиши забони франсавӣ ва хориҷӣ дар таҳқиқоти профессор Ш. Мухтор
 31. 31. Масъалаҳои омӯзиши забонҳои хориҷӣ дар таҳқиқоти профессор П. Ҷамшедов
 32. 32. Масъалаҳои омӯзиши забонҳои хориҷӣ дар таҳқиқоти профессор Сайфуллоев Х.
 33. 33. Усулҳои омӯзонидани зарбулмасалу мақолҳои франсавӣ ба талабагони синфҳои болоӣ
 34. 34. Воҳидҳои фразеологӣ ва усулҳои омӯзиши фразеологияҳои забони франсавӣ (дар асоси китоби дарсии Попова, Казакова. Китоби дарсии забони франсавӣ)
 35. 35. Махсусиятҳои тадриси забони франсавӣ аз сифр ба хонандагони тоҷик
 36. 36. Махсусияти тадриси фонетикаи забони франсавӣ ба хонандагони тоҷик
 37. 37. Махсусияти тадриси грамматикаи забони франсавӣ ба хонандагони тоҷик
 38. 38. Махсусияти тадриси лексикаи забони франсавӣ ба хонандагони тоҷик
 39. 39. Рушди низоми тестӣ дар Тоҷикистон
 40. 40. Омӯзонидани ритм ва интонатсияи забони франсавӣ дар мактаби миёнаи тоҷикӣ
 41. 41. Тезгӯякҳо ҳамчун маводи таълимӣ барои равон гардонидани талаффузи овозҳои мушкили забони франсавӣ

Номгӯи мавзӯъҳо аз адабиёти фаронсавӣ ва тоҷикӣ

 1. 1. Адабиёти Юнону Рими қадим  ва таъсири он  дар ташаккули  адабиёти Фаронса
 2. 2. Романҳои илмӣ- фантастикии Жюл Верн
 3. 3. Инкишофи насри реалистӣ дар осори Алфонс Доде 
 4. 4. Мавзӯи ишқ дар шеърҳои лирикии Беранже
 5. 5. Унсурҳои романтикӣ ва реалистӣ дар романи «Омурзиши гуноҳи фарзанди аср» Алфред де Мюссе
 6. 6. Романи «Мардудҳо» ҳамчун эпопеяи романтикӣ
 7. 7. Мақоми Шарқ дар «Оҳангҳои шарқӣ»-и Виктор Гюго
 8. 8. Лирикаи фалсафӣ дар ашъори Алфред де Винйи
 9. 9. Маҳорати шоир дар тасвири табиат ва ҳиссиёти инсон дар ашъори Алфонс де Ламартин

10.  Забон ва услуби романи «Коринна»-и Жермен де Стал

11.  Ғояҳои миллӣ ва худшиносӣ дар адабиёти маорифпарварии Фаронса

12.  Таносуби унсурҳои классисизм ва реализм дар масалҳои Лафонтен

13.  Сужет, масъалагузорӣ ва системаи образҳои мазҳакаи «Тартюф»

14.  Пйер Корнел - бунёдгузори жанри фоҷиа

15.  Мушобеҳати достонҳои қаҳрамонии адабиёти Фаронса бо адабиёти Шарқ

16.  Шакл ва намудҳои фоҷиа дар асарҳои драмавии Пиер Корнел

17.  Намоишномаҳои Молиер дар театри тоҷик

18.  Ҳаҷви иҷтимоии ҷомеа дар масалҳои Лафонтен

19.  Жанрҳои асосии давраи аввали  адабиёти Маорифпарварии Фаронса

20.  Ташаккул ва такомули ҷараёни символизм дар адабиёти Фаронса

21.  Заминаҳои таърихиву иҷтимоии инкишофи реализм дар адабиёти Фаронса

22.  Проспер Мериме – устоди новеллаҳои реалистӣ

23.  Ақидаҳои эстетикӣ – зебопарастӣ дар осори Ромен Роллан

 

 

  

 

Номгӯи мавзӯъҳои кори курсӣ барои донишчуёни курси
3-юм ва 4-уми кафедраи забони олмонӣ ва методикаи таълими он

1

Пуркунанда ва намудҳои он дар забонҳои олмонӣ ва тоҷикӣ

2

Таҳлили муқоисавии  пайвандакҳо дар забонҳои олмонӣ ва тоҷикӣ

3

Феълҳои тасрифнашаванда дар забонҳои муқоисашаванда (тоҷикӣ ва олмонӣ)

4

Таҳлили муқоисавии сифати феълӣ ва феъли ҳол дар забонҳои олмонӣ ва тоҷикӣ

5

Усулҳои омӯзиши таълими истимоъ дар забонҳои олмонӣ ва тоҷикӣ

6

Категорияи грамматикии исм дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ

7

Диктант ва гунаҳои он дар таълими омӯзиши забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ

8

Полисемия ва нақши он дар илми забоншиносӣ

9

Усулҳои омӯзиши хат дар раванди таълими забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ

10

Таҳлили муқоисавии муродифот (синонимҳо) дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ

11

Артикл ва роҳҳои корбурди он дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ

12

Усулҳои омӯзиши фразеологизҳо дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ

13

Усулҳои таълими ибораҳои феъли дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ

14

Таҳлили муқоисавии муайянкунанда дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ

15

Назаре ба заминаи таърихии забони олмонии давраи муосир

16

Ҷумла ва навъҳои он дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ

17

Таълими омӯзиши ҷумлаи пайрави ҳол дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ

18

Категорияи грамматикии феъл дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ

19

Усулҳои омӯзиши замони ҳозираи мутлақ дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ

20

Таърихи пайдоиши пешояндҳои сохта дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ

21

Роҳ ва усулҳои таълими омӯзиши диалог (муколама) дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ

22

Таълими омӯзиши ибораҳои субстантивӣ (исмӣ) дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ

23

Ҳаёт ва эҷодиёти Гёте

24

Таҳлили муқоисавии ҷумлаҳои мураккаби пайваст дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ

25

Сифат ва навъҳои он дар забонҳои тоҷикӣва олмонӣ

26

Таълими омӯзиши шунавоӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ

27

Сиғава намудҳои он дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ

28

Таълими омӯзиши ибораҳои сифатӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ

29

Ҳаёт ва фаъолияти Фридрих Шиллер

30

Усулҳои омӯзишии бораҳоизарфӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ

31

Таълими омӯзиши фонетика дар раванди таълими забони олмонӣ

32

Тартиби калима дар созмони ҷумлаҳои содаи яктаркиба дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ

33

Усулҳои омӯзиши гузаронидани дарсҳои беруназсинфӣ дар раванди таълими забони олмонӣ

34

Конверсия ва роҳҳои корбурди он дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ

35

Нақш ва ҷойгоҳи наввожаҳо (неологизмҳо) дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ

36

Хусусиятҳои омӯзишифразеологизмҳодар забонҳоитоҷикӣва олмонӣ

37

Ихтисора ва роҳҳои корбурдӣон дар забонҳои тоҷикӣва олмонӣ

38

Нақш ва ҷойгоҳикалимаҳои иқтибосӣ дар забонҳои муқоисашаванда (тоҷикӣ ва олмонӣ)

39

Таҳлили муқоисавии зарф дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ

40

Роҳҳои созмонӣкалимаҳоимураккабдар забонҳоитоҷикӣ ва олмонӣ

41

Нутқи айнан ва мазмунан нақлшуда дар забонҳои тоҷикӣва олмонӣ

42

Таҳлили муқоисавии ҷумлаҳои бешахсдарзабонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ

43

Овозҳои садонок ва таснифоти онҳодар забони олмонии муосир

44

Сохти гарамматикии забони олмонии даврони қадим

45

Воҳидҳои фразеологии исмӣдарзабонҳоитоҷикӣва олмонӣ

46

Сохти шакли ҷамъи исмҳо дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ

47

Антонимњои луѓавї ва фразеологї дар забонњои    тоҷикӣ ва олмонӣ

48

Зада ва намудҳои он дар забонҳоитоҷикӣ ва олмонӣ

49

Намудҳоиҷумлаҳоисаволӣдарзабони олмонии муосир

50

Ифодаи феълњои бавоситаи забонњои тоҷикӣ ва олмонӣ

51

Таҳлилисохторӣ-мазмуни иистилоҳоти илмӣ-техникӣ

52

Вазифаи масдар дар забонњои тоҷикӣ ва олмонӣ

53

Хусусиятҳои корбурди зарбулмасалу маќолњои забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ

54

Њиссаҳои номии нутқ дар забонњои тоҷикӣ ва олмонӣ

55

Таҳлили муқоисавии ибораҳои рехта дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ

56

Таҳлили муқоисавии феълҳои модалӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ

57

Ҷонишин ва намудҳои он дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ

58

Таҳлили муқоисавии шумора дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ

59

Нақши ҳиссача дар созмони ҷумлаҳои забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ

60

Усулҳои омӯзиши феъл дар таълими забони олмонӣ

 
free pokerfree poker

 


 

Полное название: Таджикский государственный педагогический Университет имени  Садриддин Айнӣ

Адрес:, 734003, город Душанбе, проспект Рудаки 121
Телефон: +992(37) 224-13-83

WWW: www.tgpu.tj

E-mail: info@tgpu.tj