• Тоҷикӣ
 • Русӣ
 • Англисӣ

Факултетҳо

Факултетҳо

 

Рӯйхати адабиёт вобаста ба фанҳои тадрисшаванда  доир ба  кафедраи методикаи таҳсилоти ибтидоӣ

1. Виленкин Н.Я., Пышкало А.М. «Математика». Учебное пособие для студентов факултет начального образавания «Просвещение» М. 1977  288 стр.

2. Бадалова М. А., Қаҳоров М. Ҳ. Асосҳои назарияи математикаи синфҳои ибтидоӣ (барои низоми кредитӣ). Душанбе. Ирфон-2015, 316 саҳ.

3. Бадалова М.А. ва дигарон. Тарзҳои гузаронидани корҳои муста- қилона ва нишондиҳандаҳои методӣ аз фанни математика барои низоми кредитии таълим. Душанбе-2012. 43 саҳ.

4. Пышкало А.М. ва дигарон. «Теоретические основӣ началного курса математики» М., 1981; 

5. Изатуллоев К., Ҳалимов Ғ. ва дигарон. Математика. Душанбе. Нашриёти «ЭР-граф» 2006. 350 с.

6. Изатуллоев К. ва дигарон. Маҷмӯи масъалаҳо аз математика. Душанбе, 2016. 208 саҳ.

7. Бурҳонов Қ. Т. Лексияҳо аз математика. Душанбе, 2019

8.Нугмонов М. Омӯзиши амалҳои мантиқӣ дар курси математи- каи мактабӣ. Душанбе-1982. 68 саҳ.

9. Виноградов И.М. Асосҳои назарияи ададҳо. Душанбе-1990. 128 саҳ.

10.  Пышкало А.М. ва дигарон. Сборник задач по математике.  Москва 1979

11.   Маҳкамов М. ва дигарон. Математика. Душанбе, Маориф 2016. 331 саҳ.

12.  Бантова М.А. Методика преподавания математики в начальных классах. Москва, 1983.

13.  Белошистая А.В. Методика обучения математик в начальной школе. Курс лексии. Москва, 2007.

14.   Н.Б. Истомина., Л.Г. Латохина. Практикум по методике пре- подавания математики в начальных классах. Москва, 1986. 176 стр.

15.  Истомина Н.Б. Методика обучения математике в начальных классах. Москва, 1986.

16.  Колягин Ю.М. и друг. Методика преподавания математики в средней школе. Обшая методика. М.осква, 1980. 461 стр.

17.   Осимӣ Қ.У. Лексияҳо аз методикаи умумии математика. Душанбе-1988. 102 саҳ.

18.  Қ.У. Осимов., Л.М. Фридман. Методҳои умумии ҳалли масъала- ҳои математикӣ. Душанбе, «Маориф» 1987. 207 саҳ

19.  Расулов Р. ва дигарон. Методикаи таълими математика дар синфҳои ибтидоӣ. Душанбе, 1993 , 94 саҳ.

20.  Ҷ. Шарипов, М. Шарипова. Таълими математика дар синфҳои ибтидоӣ. Душанбе, 2009. 116 саҳ .

21.  Эрдниев П.М., Эрдниев Б.П. Теория и методика обучения мате- матике в начальной школе. Москва, 1988. 190 саҳ.

22.   Бегимов Ҳ.Х., Раҷабов Т.Б. Нугмонов М. Нишондодҳои методӣ оид ба кори курсӣ аз методикаи таълими математикаи синфҳои ибтидоӣ. Душанбе. 2012. 38 саҳ.

23.  Бегимов Ҳ.Х., Раҷабов Т.Б., Сайёдов И. Ҳалли масъалаҳои типикӣ. Душанбе, 2013. 98 саҳ.

24.  Маҳкамов М., Раҷабов Т. Б., Бегимов Х., Бойматов К., Раззоқов А. Практикуми математикаи мактабӣ.  Душанбе. 2016. 168 саҳ.

25.  Бакиева М. Методика преподавания русского язика в националь- ных средней школе.  Ленинабад 1986. 399 стр.

26.  Шакирова Л. З. Практикум по методика преподавания русского язика в национальных школе. Ленинабад 1990. 416 стр.

27.  Л. Назарова, Н. Рождественский М. Методика русского язика. Москва, 1982, 400 стр.

28.  Рамзаева Т. Г., Львов М. Р. Методика обучения русскому языку в начальных классах. Москва, 1986. 261 саҳ.

29.  Маҳмадуллои Лутф. Ҷойгоҳи унсурҳои нутқ дар «Алифбо» Душанбе, 2015. 150 саҳ.

30.  Афсаҳов А., Қаҳҳоров Ҳ. Хат ва пайдоиши он.  «Маориф», Душанбе, 1979. 84 саҳ.

31.  Лутфуллоев М. Асосҳои таълими ибтидоии забони модарӣ. “Собириён”, Душанбе, 2007. 463 саҳ.

32.  С. Шербоев. Методикаи таълими забони тоҷикӣ. Душанбе, 2016. 488 саҳ.

33.  Лутфуллоев М. Дарс. «Маориф», Душанбе,1995, 162 саҳ.

34.  Редозубов С. П. Обучения грамоте. Учпедзиз, Москва, 1959. 224 срт.

35.  М. Лутфуллозода., И. Абдуллозода., М. Ҷалилова. Методикаи таълими ибтидоии забони модарӣ. Душанбе, 2016. 216 саҳ.

36.  Козина Е.Ф. Методика преподавания естествознания»: Учеб. Пособие для студентов высш. Пед. учеб. Заведений. Москва,  2004. 496 с.

37.  Акрамов С. Методикаи таълими табиатшиносӣ. Душанбе: «Маориф», 1987, 199 с.

38.  Горощенко В.П., Мальчаков Л.Ф., Степанов И.А. Основы при- родовения. Москва, 1976. 239 стр.

39.  Блинников В.П. Зоология с основами экологии: Учебное пособие для студ. Пед ин-тов по спец. Педогогика и методика нач. обучения.  Москва, 1990. 224 стр.

40.  В.М. Пакулова, В.И. Кузнецова. Методика преподования пре- родовения. Москва, 1990, 192 стр.

 

Мудири кафедра, дотсент:                                    Бегимов Ҳ.Х.

 

Рӯйхати адабиёт вобаста ба фанҳои тадрисшаванда  доир ба  кафедраи забон ва адабиёти тоҷик.

 1. Мирзозода Х. Таърихи адабиёти тоҷик (Аз давраи қадим то асри Х111). Китоби 1(1).-Душанбе:Маориф, 1987.
 2. Мирзозода Х. Таърихи адабиёти тоҷик (Аз давраи қадим то асри Х111). Китоби 1(2).-Душанбе:Маориф, 1989.
 3. Мирзозода Х. Таърихи адабиёти тоҷик. Китоби 2.- Душанбе:Маориф, 1977.
 4. Забони адабии ҳозираи тоҷик (Лексикология, фонетика, морфология). Қисми 1.Душанбе: Ирфон, 1973.
 5. Забони адабии ҳозираи тоҷик (Синтаксис).Қисми 2.-Душанбе: Маориф, 1984.
 6. Муллоев А.  Методикаи таълими адабиёти тоҷик.-Душанбе, 2016.
 7. Миров Т., Исломов Ш., Хоҷаев Қ.  Методикаи таълими адабиёти тоҷик.-Душанбе: Маориф, 1991.
 8. Лутфуллоев М. Методикаи таълими забони модарӣ дар синфҳои ибтидоӣ.-Душанбе:Маориф, 1985.
 9. Шербоев С. Методикаи таълими забони тоҷикӣ.-Душанбе, 2009.
 10. Сатторӣ Н., Аминов А., Қозиҷонов М. Хониши  ифоданок.-Душанбе, 1971.
 11. Наимбоев С. Хониши ифоданок.-Душанбе, 1992.
 12. Додхудоев Р.Х., Герценберг Л.Г. Таърихи забони тоҷикӣ. Душанбе:Маориф, 1988.
 13. Ҳодизода Р., Каримов У., Саъдиев С. Таърихи адабиёти тоҷик.-Душанбе:Маориф, 1988.
 14. Бобокалонва Ҷ. Таърихи адабиёти атфол.Қисми 1. –Душанбе:Маориф ва фарҳанг, 2006.
 15. Қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ.-Душанбе, 2012.
 16. Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик. Ҷилди 1.-Душанбе:Дониш, 1986.
 17. Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик. Ҷилди 2.-Душанбе:Дониш, 1986.
 18. Камолиддинов Б. Муродифоти синтаксисӣ.-Душанбе: Маориф, 1986.
 19. Ҳоҷиев С. Масъалаҳои муҳими  таълими забони модарӣ дар синфҳои 4-8.-Душанбе:Маориф, 1987.
 20. Курбонов  М., Воҳидов З. Таълими масъалаҳои душвори имло дар синфҳои 5-6.-Душанбе:Маориф, 1988.
 21. Миров Т., Каримов М. Хрестоматияи адабиёти тоҷик. Барои синфи 9.-Душанбе:Маориф, 1985.
 22. Миров Т., Каримов М. Хрестоматияи адабиёти тоҷик. Барои синфи10.-Душанбе:Маориф, 1985.
 23. Рустамов Ш., Каримов А., Аминов С. Забони тоҷикӣ. Синфи 9.-Душанбе:Маориф, 1994.
 24. Маниёзов А., Исломов Ш., Валиев А.  Адабиёти Ватан. Синфи 5.-Душанбе:Маориф, 1994.
 25. Афсаҳзод А.  Адабиёти тоҷик. Синфи 8.- PLEIDES  PUBLISHING, 2001

 

Мудири кафедра, дотсент:                                    Боқиев Ҳ.О.

 

 

 

Феҳристи

таълимии ҳатмӣ ва интихобии кафедраи педагогика ва психологияи факултети таҳсилоти ибтидоӣ ва дараҷаи таъминоти онҳо бо маводҳои таълимӣ

Номгӯи фанҳои таълимии кафедра тибқи нақшаи таълимӣ

Номгӯи китобҳои дарсӣ ва дастурҳои таълимӣ оид ба фанни тадрисшаванда

Адабиёти асосӣ

Адабиёти иловагӣ

1

Педагогика

Раҳимов Х., Нуров А. Педагогика. Душанбе:2011.

асосӣ

Шарифзода Ф., Миралиев Д. Педагогикаи умумӣ ва касбӣ. Душанбе:2012

 

иловагӣ

Лутфуллоев М. Дидактикаи муосир. Душанбе: 2010

 

иловагӣ

Йулдошев Ю. Педагогика. Душанбе:2005

 

иловагӣ

Буйдоқов Х. Дидактика. Душанбе:1995

 

иловагӣ

Лутфуллоев М. Дарс. Душанбе:1995

 

иловагӣ

Расулов Д., Ѓафурова Д. Дидактика. Душанбе:2013

 

иловагӣ

Подласый И.П. Педагогика начальной школы.Москва:2008.

 

иловагӣ

Харламов И.Ф. Педагогика. Москва:1990

 

иловагӣ

Подласый И.П.Педагогика:2000

 

иловагӣ

Скаткин М.Н. Проблемы современной дидактики. Москва:1984

 

иловагӣ

Занков Л.П. Дидактика и жизнь. Москва:1990

 

иловагӣ

2

Таърихи педагогикаи халқи тоҷик

Раҳимов Б., Афзалов Х. Таърихи педагогикаи халқи тоҷик. Душанбе:1994

асосӣ

 

М.Лутфуллоев, С.Сулаймонӣ, Х.Афзалов, С.Малцев, К.Айнӣ. Антология педагогической мысли таджикского народа. Душанбе: 2009

 

иловагӣ

Раҳмонов АА., Расулов А.Б., Қодиров Қ.Б., Афзалов Х.С. Дирӯз ва имрӯзи маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе:2011

 

иловагӣ

Раҳмонов Э.Ш. Тоҷикон дар оинаи таърих. Душанбе:1996.

 

иловагӣ

Лутфуллоев М. Эҳёи педагогикаи аҷам. Душанбе:1997

 

иловагӣ

Б.Ѓафуров. Тоҷикон. Душанбе:1998

 

иловагӣ

3

Таърихи педагогикаи ҷаҳон

Раҳимов Б., Нуров А. Таърихи педагогикаи ҷаҳон. Душанбе: 2016

асосӣ

Н.А.Константинов, Е.Н. Мединский, М.Ф.Шабаева. Таърихи педагогика. Душанбе:1982

 

иловагӣ

А.И.Пискунов. история педагогики и образования. Москва: 2001

 

иловагӣ

Раҳимов Б.Р. Назарияҳои педагогии Ян Амос Коменский. Сталинобод: 1960

 

иловагӣ

Хрестоматия ао истории зарубежной педагогики. (Сост. Пискунов А.И.). Москва:1981

 

иловагӣ

Хрестоматия по истории советской школы и педагогики. (Сост. М.И.Анисов.) М:1972

 

иловагӣ

4

Методикаи корҳои тарбиявӣ

Нуров А., Раҳимов Х. Методикаи корҳои тарбиявӣ дар синфҳои ибтидоӣ.  Душанбе:2005

асосӣ

Багданова О.С., Петрова В.И. методикаи корҳои тарбиявӣ дар синфҳои ибтидоӣ. Душанбе:1977

 

иловагӣ

Болдырев Н.И. Методикаи корҳои тарбиявӣ дар мактаб. Душанбе:1979

 

иловагӣ

5

Педагогикаи этникӣ ва халқии мардуми тоҷик

Раҳимов Б.Р., Нуров А. Педагогикаи этникӣ ва мардумии халқи тоҷик. Душанбе:2008

асосӣ

Лутфуллоев М. Педагогикаи миллии халқи тоҷик. Душанбе:2015

 

иловагӣ

Р.Амонов. афсонаҳои халқи тоҷик. Душанбе:1990

 

иловагӣ

В.Асрорӣ. Зарбулмасал ва мақолҳои тоҷикӣ. Сталинобод: 1956

 

иловагӣ

6

Асосҳои маҳорати педагогӣ

И.А.Зязюн Основы педагогического мастерства.  М:1989

асосӣ

С.Д.Якушева. Основы педагогического мастерства. Оренбург:2004

 

иловагӣ

Ю.П.Азаров. Искуство воспитивать.  Москва: 1985.

 

иловагӣ

Л.Г.Сударчикова. Введение в основы педагогического мастерства. Москва: 2014.

 

иловагӣ

И.В.Журлова. Основы педагогического тмастерства. М:2005

 

иловагӣ

7

Методология ва методҳои таҳқиқоти илмӣ-педагогӣ

Раҳимов Б.Р., Нуров А. Методология ва методҳои таҳқиқоти илмӣ-педагогӣ. Душанбе:2014

асосӣ

Данилов М., Малекин В. Методологические основы построения педагогической теории. Современная педагогика. 1972

 

иловагӣ

Ительсон Л.Б. Математические и кибернетичекие методы в педагогике. М, 1964.

 

иловагӣ

В.И.Журавлёва. Методы педагогического исследования. М:1972.

 

иловагӣ

8

Муқаддимаи ихтисоси омӯзгорӣ

Раҳимов Х., Мухторова Г. Муқаддимаи ихтисоси омӯзгорӣ. Душанбе: 2007

асосӣ

Раҳимов Х., Нуров А. Педагогика. Душанбе: 2011.

 

иловагӣ

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» Душанбе: 2013

 

иловагӣ

Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе: 2006

 

иловагӣ

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон» Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд». Душанбе: 2011

 

иловагӣ

9

Психологияи умумӣ

Давлатов М. Психология. Душанбе:2010

асосӣ

Пудинаев А. Равоншиносӣ.  Душанбе: 2009

 

иловагӣ

Крутецкий В.А. Психология.  Душанбе:1977

 

иловагӣ

Миралиев А., Давлатов М. Педагогика ва психология. Душанбе: 2004

 

иловагӣ

Громов М.Д. Психология. М:1977

 

иловагӣ

10

Психологияи омӯзгорӣ

Маҳмудов Ш. К., Абдурашитов Н. Психологияи омӯзгорӣ. Душанбе: 2011

асосӣ

Алиев С. Равоншиносии синнусолӣ ва омӯзгорӣ. Душанбе:2003

 

иловагӣ

Мустафоқулов Т., Нарзуллоева М. Психологияи синнусолӣ ва педагогӣ. Кулоб:1994

 

иловагӣ

Петровский А.В. Возрастная и педагогическая психология. Москва: 1973

 

иловагӣ

Столяренко Л.Д.Педагогическая психология. М:2003.

 

иловагӣ

11

Менеҷменти маориф

Нуров А., Искандаров Х.И. Идора ва назорати дохилимактабӣ. Душанбе:2013

асосӣ

С.А.Беляков. Лексияҳо ои д ба иқтисодиёти маориф. Душанбе: 2004

 

иловагӣ

Искандаров Ҳ. Низоми идораи маорифи муосир: сохтор, мазмун ва моҳияти корҳои методӣ. Душанбе: 2011

 

иловагӣ

Исмоилова И.И., Насимов А. Асосҳои идоракунии маориф. Душанбе:2008

 

иловагӣ

12

Психологияи иҷтимоӣ

Қодиров С., Давлатов М. Психологияи иҷтимоӣ. Душанбе: 2004

асосӣ

Ҷ.Х.Файзалиев. Машѓулиятҳои амалӣ аз равоншиносии иҷтимоӣ. Душанбе:2003

 

иловагӣ

Журавлев А.Л. Социальная психология.

Москва 2002

 

иловагӣ

В.А.Сластенина. Социальная психология. Москва:2000

 

иловагӣ

13

Психологияи инкишоф ва синнусолӣ

Мухина В.С. Возрастная психология. М:2002

 

 

Мустафоқулов Т., Нарзуллоева М. Психологияи синнусолӣ ва педагогӣ. Кулоб:1994

 

иловагӣ

Петровский А.В. Возрастная и педагогическая психология. Москва: 1973

 

иловагӣ

Буйдоқов Х. Психологияи синнусолӣ. Душанбе:2016

 

иловагӣ

Кураев Г.А., Пожарская Е.Н.Возрастная психология. Ростов-на-Дону2002

 

иловагӣ

М.В.Ермолаева. Психология развития. М:2003

 

иловагӣ

14

Методикаи таълими психология

Карандашев В.Н. Методика преподавания психологии. Питер:2005.

асосӣ

 

Крутецкий В.А. Психология.  Душанбе:1977

 

иловагӣ

15

Психологияи машваратӣ

Давлатов М. Роҳнамои ёрии психологӣ ба ҷабрдидагони зӯроварии хонаводагӣ. Душанбе:2011

асосӣ

 

Давлатов М., Расулов С. Масоили мубрами психологӣ дар ҷомеаи муосири Тоҷикистон. Душанбе:2014

 

иловагӣ

Юнусова Н. Дастури психология амалӣ. Душанбе:2004

 

иловагӣ

Н.Д.Линде. Психологическое консультирование. М:2010

 

иловагӣ

16

Психологияи меҳнат

Мирзоев А. Психологияи фаъолияти касбӣ. Душанбе:2015

асосӣ

 

Пряжников Н.С. Психология труда. Москва:2009

 

иловагӣ

17

Психологияи оила

Давлатов М. Оила ва рушди шахсияти фарзандон. Душанбе:2014

асосӣ

 

Шнейдер Л.Б. Основы семейной психологии. Воронеж:2003

 

иловагӣ

18

Таърихи психология

Ждан А.Н. История психологии. Москва:2004

 

Давлатов М. Психология. Душанбе:2010

 

иловагӣ

19

Практикуми психологияи умумӣ

Юнусова Н. Дастури психология амалӣ. Душанбе:2004

асосӣ

 

Овчарова Р. Технологии практического психолога в образовании. Д:2000

 

иловагӣ

Г.С.Абрамова. Практическая психология. М:2003

 

иловагӣ

В.Б.Хозиев. Практикум по общей психологии. М:2007.

 

иловагӣ

Р.С.Немов. Психология. М:2001

 

иловагӣ

 

 
free pokerfree poker

ПАЁМИ ДОНИШГОҲ
 

 

 

surat 91.png - 36.52 Kb


 • Номи пурра: Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон  ба номи Садриддин Айнӣ
 • Суроға:, 734003, шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 121
 • Телефон: +992(37) 224-13-83
 • WWW: tgpu.tj, E-mail: info@tgpu.tj