• Tajik
 • Russian
 • English
Факултетҳо
There are no translations available.

 

Номгӯи
мавзӯъҳои рисолаи хатми кафедраи методикаи таълими забони англисӣ
барои соли таҳсили 2018-2019

 1. 1. Нақши усули лоиҳавӣ дар рушди маҳорати мустақилона омӯхтани забони англисӣ дар синфҳои болоии муассисаҳои таълимӣ.
 2. 2. Истифодаи муколама дар машғулиятҳои забони англисӣ ҳамчун воситаи рушди салоҳияти иртиботии хонандагон.
 3. 3. Истифодаи маводҳои Интернетӣ дар машѓулиятҳои забони англисӣ.
 4. 4. Технологияи иттилоотӣ дар таълими забони англисӣ дар мактаб.
 5. 5. Ташкили фаъолияти таълимии хонандагон ва шароитҳои ташаккули он дар раванди омӯзиши забони англисӣ.
 6. 6. Нақши қироати шеър ва хондани сурудҳои англисӣ дар инкишофи ҳавасмандонии хонандагон дар зинаи миёнаи таълим.
 7. 7. Методикаи таълими шаклҳои феълии Indefinite .
 8. 8. Усулҳои таълими феълҳои мутлақ (Perfect) дар синфҳои боло.
 9. 9. Таълими хониши мустақилона дар заминаи матнҳои дастрас ва мутобиқшуда (adapted) дар синфҳои боло.
 10. 10. Мушкилиҳои хонандагон дар маҳорати истимои нутқ ва мақоми омӯзгор дар самаранок бартараф намудани он.
 11. 11. Усулҳои таълими пешояндҳои забони англисӣ дар марҳилаҳои мухталиф (ибтидоӣ, мобайнӣ ва болоӣ) дар муассисаҳои таъдимӣ.
 12. 12. Методикаи самарабахш ташкил намудани азхудкунии мавзӯъҳои озод (топикҳо) ва истифодаи онҳо дар фаъолияти муошират.
 13. 13. Нақши машқҳои фонетикӣ дар такмил додани малакаҳои талаффузи хонандагон.
 14. 14. Усулҳои самарабахши ташкили курси муқаддимавии шифоҳӣ дар инкишофи талаффузи хонандагон дар зинаи ибтидоии таълим.
 15. 15. Роҳҳои амалигардони принсипи ба эътибор гирифтани хусусиятҳои забони модарӣ дар таълими забони англисӣ.
 16. 16. Мушкилиҳои хонандагон дар азбар намудани системаи грамматикаи забони англисӣ ва роҳҳои рафъи онҳо дар раванди таълим.
 17. 17. Низоми машқҳо дар таълими маҳорати муошират бо забони англисӣ дар МТМУ.
 18. 18. Таҳлили дарси забони англисӣ ва талаботи методӣ, дидактикӣ ва психологӣ нисбат ба он.
 19. 19. Методикаи истифодаи тестҳои мухталиф аз забони англисӣ бо мақсади муайян кардани дараҷаи дониши хонандагон.
 20. 20. Ғалатҳои маъмулии (типии) талабагон дар омӯзиши талаффуз ва роҳҳои пешгирию ислоҳи онҳо.
 21. 21. Аҳамияти сабтҳои фонетикӣ ва воситаҳои дигари техникӣ дар ташаккул додани малакаҳои талаффуз.
 22. 22. Роҳҳои пешгирӣ ва бартараф намудани интерференсияи байнизабонӣ ва дохилизабонӣ дар таълими нутқи шифоҳӣ.
 23. 23. Тафсири муқоисавии системаи грамматикаи забони англисӣ бо забони тољикӣ ва ба инобат нирифтани онҳо дар раванди таълим.
 24. 24. Инкишофи маҳорати истифодаи луғат дар хониши матнҳо.
 25. 25. Усулу роҳҳои тарбияи маҳорати хониши мустақилона.
 26. 26. Ёд додани хат ва инкишофи малакаи хондану навиштан дар зинаи ибтидоии таълим.
 27. 27. Салоҳияти коммуникативии хонандагон-ҳадафи асосии омӯзиши забон дар муассисаҳои таълимӣ.
 28. 28. Амалигардонии принсипи самти коммуникативӣ доштани таълими забони англисӣ дар МТМУ.
 29. 29. Амалигардони захираҳои тарбиявӣ дар машѓулиятҳои забони англисӣ дар МТМУ.
 30. 30. Махсусиятҳои таълими забони англисӣ дар муассисаҳои томактабӣ.
 31. 31. Мақоми маълумоти кишваршиносӣ дар рушди салоҳияти иљтимоӣ-фарҳангии хонандагон дар синфҳои боло.
 32. 32. Синфхонаи (кабинети) забони англисӣ, љиҳозонидани он ва нақши он дар ташкили фаъолияти мустақилонаи хонандагон.
 33. 33. Методи интерактивӣ ва шаклҳои мухталифи он.
 34. 34. Тарзу усулҳои ташкили машғулиятҳои факултативӣ.
 35. 35. Усулҳои амалигардонии мақсади инкишофдиҳӣ дар таълими забони англисӣ.
 36. 36. Инкишофи шавқу ҳаваси мактаббачагон ба омӯзиши забони англисӣ, ҳамчун воситаи баландбардории самаранокии таълим.
 37. 37. Истифодаи воситаҳои аудиовизуалӣ дар таълими нутқи шифоҳии хонандагон.
 38. 38. Нақши матнҳо дар таълими гуфтори мустақили монологии хонандагон.
 39. 39. Шиносои кардани хонандагон бо маводҳои лексикӣ дар зинаи ибтидоии таълим.
 40. 40. Ба эътибор гирифтани хусусиятҳои фардии хонандагон дар рафти машѓулиятҳо.
 41. 41. Имкониятҳои машғулиятҳои забони англисӣ дар ташаккули мафҳумҳо дар томактабиён.
 42. 42. Истифодаи лаҳзаҳои бозӣ дар таълими забони англисӣ дар муассисаҳои томактабӣ.

  

Номгӯи
мавзӯъҳои рисолаи хатми кафедраи филологияи забони англисӣ
дар соли таҳсили 2018-2019

 1. 1. Усулҳои таълими воҳидҳои фразеологӣ дар ҳинни кор бо матнҳои таълимӣ.
 2. 2. Сиға ва навъҳои онҳо дар забони англисӣ
 3. 3. Гуруҳбандии љонишинҳо дар забони англисӣ ва забони тољикӣ.(тафовути он)
 4. 4. Ҳолатҳои  истифодабарии Will  ва  be going to….   барои ифодаи  замони оянда дар забони англисӣ.
 5. 5. Категорияи грамматики  ҳол,  вазифа  ва  ифодаи он дар забонҳои тољикӣ ва англисӣ.
 6. 6. Категорияи  ҳолат ва вазъияти ҳол ва ифодаи он дар забонҳои тољикӣ ва англисӣ.
 7. 7. Таҳлили муқоисавии котегорияи шахс ва ғайришахс дар забонҳои тољикӣ ва англисӣ.
 8. 8. Таҳлили муқоисавии котегорияи  исмҳои љондор ва бељон  дар забонҳои тољикӣ ва англисӣ.
 9. 9. Хабарҳои номи  ва  ифодагардони он дар забонҳои тољикӣ ва англисӣ
 10. 10. Холи миқдру дараљ ва ифодаи он дар забонҳои тољикӣ ва англисӣ.
 11. 11. Таҳлили муқоисавии категорияи замони гузаштаи  феъл дар забонҳои тољикӣ ва англисӣ.
 12. 12. Таҳлили муқоисавии ҳиссачаҳо дар забонҳои тољикӣ ва англисӣ.
 13. 13. Таҳлили муқоисавии љумлаҳои содда дар забонҳои тољикӣ ва англисӣ.
 14. 14. Таҳлили функсионалӣ- семантикии сифат дар забонҳои тољикӣ ва англисӣ.
 15. 15. Хусусиятҳои  феълҳо дар забонҳои тољикӣ ва англисӣ (тасрифшави дар замонҳо).
 16. 16. Таҳлили муқоисавӣ герунди ва муродифи он дар забонҳои англисӣ ва тољикӣ.
 17. 17. Истифодаи феълҳои ёрирасон дар забонҳои тољикӣ ва англисӣ.
 18. 18. Таҳлили муқоисавӣ- типологии нидо дар забонҳои тољикӣ ва англисӣ
 19. 19. Таҳлили муқоисавии  пешояндҳои  таркибӣ дар забонҳои  тољикӣ ва англисӣ.
 20. 20. Вазифаҳои  грамматикии  possessives дар  забони англисӣ  ва  ҳамрадифи он бандаки изофии  (ӣ) дар забони тољикӣ.
 21. 21. Таҳлили муқоисавии сиғаи амрӣ дар забонҳои тољикӣ ва англисӣ.
 22. 22. Хусусияти морфологии калимасозии зарф дар забонҳои тољикӣ ва англисӣ.
 23. 23. Интихоби  қолаб,  созмонҳо  ва таркибҳои грамматикӣ дар вақти тарљума.
 24. 24. Таҳлили муқоисавии сифати феълӣ аз забони англисӣ ва забони тољикӣ.
 25. 25. Намудҳои гуногуни хабар дар ҳолатҳои тарљумаи љумлаҳои забони англисӣ  ва тољикӣ.
 26. 26. Махсусияти тарљумаи  масдар дар вазифаи  ҳол дар забони тољикӣ ва англисӣ.
 27. 27. Таҳлили муқоисавии  ифодаи сифатҳои  «кам»  ва  «хурд»  дар забони англисӣ ва тољикӣ.
 28. 28. Феълҳои  гузаранда ва монда дар забони  англисӣ ва  ифодашавии  онҳо дар забони  тољикӣ.
 29. 29. Таҳлили муқоисавии  љонишини  «худ» дар ибораҳои масдарии забони англисӣ ва тољикӣ
 30. 30. Таҳлили муқоисавии  ифодаи исмҳои маъноии  «эҳсос» дар  забони англисӣ
 31. 31. Таҳлили муқоисавии ба исм гузаштани дигар ҳиссаҳои нутқ (субстантиватсия).
 32. 32. Падежи соҳиби дар забонҳои англисӣ
 33. 33. Таҳлили муқоисавии муносибати  синонимӣ дар забонҳои тољикӣ –англисӣ.
 34. 34. Хусусиятҳои семантикии  калимаҳои  тақлидӣ дар забонҳои тољикӣ ва англисӣ
 35. 35. Пешояндҳои  изофии  такрор дар забони тољикӣ ва ифодашавии онҳо дар  забони англисӣ.
 36. 36. Таҳлили муқоисавии калимаҳои  модалӣ   дар забонҳои тољикӣ ва англисӣ.
 37. 37. Феъли ҳол  дар  забони англисӣ ва тољикӣ таҳлили муқоисавии он.
 38. 38. Пайвандакҳои  таркибӣ дар  забони англисӣ ва тољикӣ ва таҳлили муқоисавии онҳо.
 39. 39. Калимасозии  омехтаи  зарф дар забонҳои  тољикӣ ва англисӣ ва муқоисаи он дар забонҳо.
 40. 40. Таҳлили  муқоисавии  мафҳуми «инкор» дар забонҳои англисӣ ва тољикӣ.
 41. 41. Масдар дар љумлаҳои  забони тољики ва англисӣ
 42. 42. Таснифоти  ҳиссаҳои нутқ  аз љониби забоншиносони муосир.
 43. 43. Муқоисаи системаи графемаҳо ва овозҳои садонокдар забонҳои англисӣ  ва тољикӣ.
 44. 44. Таҳлил ва муқоисаи пешояндҳои ифодакунандаи замон дар забонҳои тољикӣ ва англисӣ.
 45. 45. Ифодаи муносибатҳои  макони дар  забонҳои англисӣ ва тољикӣ
 46. 46. Таҳлил ва муқоисаи пешниҳодҳои таркибии   забонҳои  тољикӣ ва англисӣ.
 47. 47. Ифодаи мафҳумҳои  «дур»  ва «наздик» дар  забонҳои англисӣ ва тољикӣ.
 48. 48. Ифодаи  категорияи замон  дар  феълҳои забонҳои англисӣ ва тољикӣ.
 49. 49. Таҳлили муқоисавии  ифодаҳои  назокат  ва  навозиш дар сифатҳои забони англисӣ ва тољикӣ.


Номгӯи мавзӯъҳои рисолаҳои хатми кафедраи забонҳои шарқи факултети забони англисӣ барои соли таҳсили 2018-2019

1. Вожаҳои иқтибосии бевосита ва бавосита дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ
2. Мавқеи калимаҳои синонимӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва чинӣ
3. Ҷумлаҳои чидааъзо дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ
4. Сохтор ва тањлили калимаҳои иқтибосии забони русӣ дар забони англисӣ
5. Ҷои ва вазифаи ҳиссачаҳо дар ҷумлаҳои англисӣ ва тоҷикӣ
6. Мавқеи диалект ва жаргон дар забоншиносии муосир
7. Ҳодисаҳои савтӣ: табдил, коҳиш ва афзоиши овозҳои забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ
8. Хусусиятҳои задаи калимавӣ ва мантиқӣ дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ
9. Илми забоншиносӣ ва инкишофи он дар асри ХХ
10. Истилоҳоти туризм ва сохтори семантикии он дар забониҳои англисиву тоҷикӣ
11. Рушди адабиёти Чин дар асри ХIХ
12. Нақши адабиёти зиддиҷапонии Чин дар аввали асри ХХ
13. Муносибатҳои адабӣ, фархангӣ ва иктисодии Тоҷикистону Хитой
14. Мактаби забоншиносии Чин ва таъсири он ба илми лингвистика
15. Пайдоиши хатти иероглиф дар графикаи забони хитоӣ
16. Ташаккул ва рушди адабиёти Сулолавии чинӣ
17. Нашқи фонди асосӣ ва таркиби луѓавии забон дар илми забоншиносӣ
18. Лингвистические особенности терминосистема туристической сферы в английском и русском языках
19. Хаёт ва фаъолияти Вилиям Шекспир ва нақши он дар адабиёти англис
20. Ифодаи идиомањо бо пешояндњо дар забони англисӣ
21. Метафора пространство и время в английском и русском языках
22. Формирование речевой прадигматики формами приведствия и прощания в английском языке
23. Проблема первичной и вторичной номинации метафоры в английском языке (в произведение Дж. Голусорси “Собственник”)
24. Ҷой ва мавқеи ҷонишинҳои шахсӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва чинӣ
25. Эвфемизмҳо- як воситаи муҳими пайдоиши калимаҳои синонимӣ
26. Вазифаҳои зарф дар ҷумлаи забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ
27. Вазифаи асосии пайвандакҳои сода ва мураккаб дар забонҳои муқоисашаванда
28. Фарқияти хусусиятҳои грамматикии сифатҳои аслӣ ва нисбӣ дар забони англисӣ
29. Аломатҳои китобати охири ҷумла (нуқта, савол, хитоб) ва мавриди истифодаи онҳо дар забонҳои муқоисашаванда
30. Маълумоти таърихӣ дар бораи гурӯҳҳои асосии графикаи хат
31. Syntax and semantics of Еnglish verbal’s
32. The English vocalism and its general description
33. Main and secondary types of word-formation in English language
34. The tragic hero as representation problem in the works of E. Hemingway and Arthur Miller.
35. Classification and types of Slanguage within Non-standard varieties.

(Дар ҷаласаи кафедра аз 05.09.2018 бо қарори №2 тасдиқ карда шудааст)
 
free pokerfree poker

 


 

Full name: Tajik State Pedagogical University named after Sadriddin Aini.Address: 734003, Dushanbe City, 121, Rudaki Avenue.
Telephone: +992(37) 224-13-83
WWW: www.tgpu.tj E-mail: info@tgpu.tj